Упутства и формулари

Градска управа за заштиту животне средине

Листа службених евиденција

Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)
којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

 
Обавештење

ОБРАЗАЦ 1 (Изјава странке - члан 103 став 3 Закона о општем управном поступку)

ОБРАЗАЦ 2 Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица за решавање управних ствари по одређеним управним областима

Овлашћенa лицa:
Јелена Моравски  jelena.moravski@uprava.novisad.rs
Јелена Белић Илић jelena.ilic@uprava.novisad.rs
Весна Будинчевић Ђурђев vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs

Градска управа за заштиту животне средине обавештава грађане да је 25. маја 2009. године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

Ажуриране захтеве и упутства можете преузети кликом на одговарајући линк.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за ажурирање постојеће студије о процени утицаја

Захтев за одређивање обима садржаја ажуриране студије о процени утицаја
 
У складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03 испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – усклађени дин. износи, 55/12 - усклађени дин. износи, 93/12, 47/13 - усклађени дин. износи, 65/13 – др, закон, 57/14 - усклађени дин. износи, 45/15 - усклађени дин. износи, 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин. износи, 61/2017 - усклађени дин. износи, 113/2017, 3/2018 – испр. и 50/2018);
носилац пројекта уплаћује таксе за:

За Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја у износу од 2.030,00 динара

За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја у износу од 2.030,00 динара

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

а) до 100 м2 у износу од 40.820,00 динара

б) преко 100 м2 до 1000 м2 у износу од 79.600,00 динара

в) преко 1000 м2 у износу од 130.630,00 динара

 

За захтев за давње сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:

а) до 100 м2 у износу од 35.240,00 динара

б) преко 100 м2 до 1000 м2 у износу од 68.750,00 динара

 в) преко 1000 м2 у износу од 112.820,00 динара

 

За ажурирање студије о процени утицаја, и то:

1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја у износу од 2.030,00 динара

2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

а) до 100 м2 у износу од  10.220,00 динара

б) преко 100 м2 до 1000 м2 у износу од 20.400,00 динара

в) преко 1000 м2 у износу од 40.820,00 динара

 

Административне таксе приход су Буџета Републике Србије

Прималац: Републичка административна такса

Уплатни рачун: 840-742221843-57


модел 97 позив на број 11-223

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту