Мониторинг

Сагласност, дозволе и регистри

Информатор о раду

Јавне набавке

Упутства и формулари

Градска управа за заштиту животне средине

Листа службених евиденција

Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)
којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

 
Обавештење

ОБРАЗАЦ 1 (Изјава странке - члан 103 став 3 Закона о општем управном поступку)

ОБРАЗАЦ 2 Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица за решавање управних ствари по одређеним управним областима

Овлашћено лице: Јања Ћулум-Лукач janja.lukac@uprava.novisad.rs

Јелена Белић Илић jelena.ilic@uprava.novisad.rs
Весна Будинчевић Ђурђев vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs

Градска управа за заштиту животне средине обавештава грађане да је 25. маја 2009. године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

Ажуриране захтеве и упутства можете преузети кликом на одговарајући линк.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Захтев за ажурирање постојеће студије о процени утицаја

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину

 

У складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др. закон, 57/2014-усклађени дин.изн. и 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016-усклађени дин.изн. ) носилац пројекта уплаћује таксе за:

За Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја у износу од 2.010,00 динара

За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја у износу од 2.010,00 динара

За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

а) до 100 м2 у износу од 40.380,00 динара

б) преко 100 м2 до 1000 м2 у износу од 78.730,00 динара

в) преко 1000 м2 у износу од 129.210,00 динара

 

За захтев за давње сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:

а) до 100 м2 у износу од 34.860,00 динара

 

б) преко 100 м2 до 1000 м2 у износу од 68.000,00 динара

 

в) преко 1000 м2 у износу од 111.590,00 динара

 

За ажурирање студије о процени утицаја, и то:

1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја у износу од 2.010,00 динара

2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:

а) до 100 м2 у износу од  10.110,00 динара

 

б) преко 100 м2 до 1000 м2 у износу од 20.180,00 динара

 

в) преко 1000 м2 у износу од 40.380,00 динара

 

Административне таксе приход су Буџета Републике Србије

Прималац: Републичка административна такса

Уплатни рачун: 840-742221843-57


модел 97 позив на број 11-223

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту