Прописи

Важећи законски прописи у области процене утицаја на животну средину
  • Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
  • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину; Листа и Пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (''Сл гласник РС'', бр. 114/08);
  • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину (''Сл гласник РС'', бр. 69/05);
  • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Сл гласник РС'', бр. 69/05);
  • Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину (''Сл гласник РС'', бр. 69/05);
  • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Сл гласник РС'', бр. 69/05);
  • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину (''Сл гласник РС'', бр. 69/05).

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту