Квалитет површинских вода

Праћење стања површинких вода на територији Града Новог Сада се врши у циљу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од нежељених ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као и могућности информисања јавности о добијеним резултатима.

На основу члaна 69. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), Градско веће Града Новог Сада је донело ''Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2016. и 2017. годину''. (''Службени лист Града Новог Сада'', број 04/16). Праћење квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за сваку календарску годину планира се Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Праћење квалитета површинске воде се врши у складу са:

- Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС);

- Законом о водама (''Службени гласник РС'',  број 30/10);

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'',  број 50/12);

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник РС'',  број 74/11);

- Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине (''Службени гласник РС'',  број 37/11);

- Листом овлашћених правних лица за испитивање квалитета површинских вода преузете са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, Београд.

Мерна места за праћење квалитета воде, одређена узимајући у обзир локалитете на којима се вода током сезоне користи од стране већег број људи у рекреативне сврхе, су следећа:
 
Локалитет Шема узорковања
''Дунав-Штранд'' Свакодневно у сезони
''Дунав-Официрац'' Једном недељно
''Дунав-Футог'' Једном недељно
''Бегечка јама'' Једном недељноПодатке о квалитету површинских вода на тероторији Новог Сада можете видети ако кликнете на одговаруће мерно место нa мaпи.
Годишње извештаје о утврђвању параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада можете преузети на линковима испод:


Годишњи Извештај о утврђивању параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада  у 2017. године


Годишњи ивештај о утврђивању параметара еколошког и хемијског статуса  површинских вода на територији Града Новог Сада у 2016. години

Годишњи ивештај о утврђивању параметара еколошког и хемијског статуса  површинских вода на територији Града Новог Сада у 2015. години

Годишње извештаје о квалитету воде јавних купалишта у периоду од 2009. до 2012. године можете преузети на линковима испод.

Moниторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2009. години

Мониторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2010. години

Мониторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2011. години

Мониторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2012. години

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту