Квалитет ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада

Квалитет ваздуха, као један од основних параметара стања животне средине, прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године.

Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон и 72/09-др. закон и 43/11- одлука УС), чл. 69. и 70. прописано је да Република, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врше континуалну контролу и праћење стања животне средине, а која се врше мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и квалитет ваздуха.

Податке о квалитету ваздуха у Новом Саду можете преузети са државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине и локалне мреже мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији Града Новог Сада.

На основу члана 9, став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08) по прибављеној Сагласности надлежног Министарства број:  335-01-00040/2014-17 од 3. јуна 2014. године и број: 353-01-01789/2016-17 од 12. септембра 2016. године, Градско веће Града Новог Сада на  131. седници од 4. јуна 2014. године и 27. седници од 5.октобра 2016. године донело је  ''Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години'' и ''Програм квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2017. и 2018. години''.

Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, односно, оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.

 
ЛОКАЛНA МРЕЖA МЕРНИХ МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА од 2. новембра 2016. до 1. новембра 2017. године
 
 
Брoj мeрнoг мeстa AДРEСA MEРНOГ MEСTA ПAРAMETРИ КOJИ СE MEРE
1. MЗ  ‘’Сoњa Maринкoвић’’, Кej жртaвa рaциje 4, Нoви Сaд сумпордиоксид (SO2),приземни озон (O3), BTX (бензен, толуен и ксилен)
2. AД ХOЛДИНГ ’’Днeвник’’, Булeвaр oслoбoђeњa 81, Нoви Сaд сумпордиоксид (SO2),азотдиоксид (NO2), приземни озон (O3),

суспендованe честицe PM10, суспендованe честицe PM2,5,BTX (бензен, толуен и ксилен)
4.* МЗ Шангај, Школска бб, Шангај, Нови Сад азотдиоксид (NO2)
суспендованe честицe PM10, суспендованe честицe PM2,5

* Промена локације мерног места  предвиђеног у ПУ ''Радосно детињство'', вртић ''ДУГА'', VIII улица 6, Шангај  на ново мерно место Служба опште медицине, Школска бб , Шангај је спроведена због немогућности приступа објекту на ваких 24 часа.

Мерење, обрада и анализа података, провера валидности резулатата добијених мерењем, као и њихова интерпретација, поверава се овлашћеној стручној организацији која је акредитована као лабораторија за испитивање, односно која испуњава прописане услове и која поседује дозволу надлежног министарства, да врши мониторинг ваздуха. Након спроведеног поступка јавне набавке  одабрана овлашћена стручна организација је Институт за заштиту на раду А.Д. Нови Сад.

 Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Граду Новом Саду од октобра 2014. до октобра 2015. године можете преузети овде.

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Граду Новом Саду од октобра 2015. до октобра 2016. године можете преузети овде.

Годишњи извештај о квалитету ваздуха у Граду Новом Саду од новембра 2016. до новембра 2017. године можете преузети овде
 

Податке о квалитету ваздуха можете видети ако кликнете на одговаруће мерно место нa мaпи.Архиву мониторинга са мерних места на којима су се узорковалиаероседимент, чађ, сумпордиоксид, азотдиоксид (24 часовни узорци), приземни озон, водоник сулфид и суспендоване честице можете преузети овде:

Архиву мониторинга са мерних места на којима су се узорковали једночасовни узорци азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида можете преузети овде:

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту