Радио базна станица мобилне телефоније „НС2059 01 НС Нови Сад Футошка“, VIP MOBILE D.O.O.

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио базна станица мобилне телефоније „НС2059 01 НС Нови Сад Футошка“, у Улици Аугуста Цесарца број 18, у Новом Саду
КП бр. 317/1 КО Нови Сад II, Град Нови Сад
 
2. Евиденциони број захтева:
 
3. Број досијеа: VI-501-1149/15 од 27.11.2015. године  веза предмет број VI-501-324/16 од 27.05.2016. године
 
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: VIP MOBILE D.O.O.
2) адреса: Омладинских бригада 21, Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности:
5) контакт особа:
6) телефон, фаx, е-mail:
 
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
 
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније „НС2059_ 01 НС_ Нови_ Сад_ Футошка“ , W line, Београд
друга документација:
6. Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да је потребна процена утицаја на животну средину донето 24. фебруара 2016. године
1) назив надлежног органа:
2) датум и број:
 
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневник :  26.02.2016.године
Дневни лист ''Magyar szo'':  26.02.2016.године
Недељни лист ''Hlas ljudu'':  05.03.2016.године
NIU "Ruske slovo": 11.03.2016.године
Обавештени: МЗ „Прва војвођанска бригада“  01.03.2016., МЗ „Вера Павловић“ 04.03.2016.
 
1) о достављању одлуке:
 
2) о јавној презентацији/расправи:
 
3) подаци и документи о учешћу јавности:
 
 
8. Жалба.
-
 
9. Одлука по жалби.
-
 
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
-
 
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
 
12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
 
13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
 
 
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.
 
 
15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.
 
16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
 
 
17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
 
 
18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Захтев поднет 27.05.2016. године
 
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 
20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
Laboratorija W-line, Аутопут за Загреб 41, Београд
 
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
Јавни увид до: 11.07.2016.године
Јавна расправа: 12.07.2016.године
Дневник : 20.06.2016.године
Дневни лист ''Magyar szo'': 4,5. 06.2016.године
Недељни лист ''Hlas ljudu'':  20.06.2015.године
NIU "Ruske slovo":  03.06.2016.године
Обавештени:  МЗ „Прва војвођанска бригада“  03.06.2016.
 
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
 
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
 
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
Студија достављена ТК 10.06.2016.+ Извештај о спроведеном поступку
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
I седница ТК: 19.07.2016.
Извештај ТК: 19.07.2016.
26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију донето: 19.07.2016. године
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
Дневник : 21.07.2016.године
Дневни лист ''Magyar szo'': 23,24.07.2016.године
Недељни лист ''Hlas ljudu'':  30.07.2016.године
NIU "Ruske slovo":  23.07.2016.године
Обавештени:  МЗ „Прва војвођанска бригада“  25.07.2016., ГУ за инспекцијске послове 21.07.2016. године
 
 
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
 
29. Подаци о овлашћеном лицу
-
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту