ПРОЈЕКТИ 2011. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

 
Евалуација стања екосистема у Новом Саду и околини у циљу њиховог одрживог коришћења
Коровске врсте Града Новог Сада-потенцијални ресурс за фармацеутску индустрију
Испитивање изложености људи магнетном пољу трафостаница
Одређивање остатака пестицида у воћу на тржишту Града Новог Сада
Садржај дитиокарбамата у јагодастом воћу на новосадским пијацама и маркетима
Развој интернет портала информационе мреже за континуално и удаљено испитивање електромагнетног поља
Нове зелене иницијативе локалне политике: Green faktor – административне могућности повећања зелених површина у Новом Саду
Континуирано праћење полутаната у намирницама на зеленим пијацама у Новом Саду
Процена брзине ерозије земљишта на основу мерења концентрације активности радионуклида
Избор врста дрвећа за озелењавање делова Новог Сада у зависности од едафско-хидролошких услова
Хидролошке карактеристике земљишта и заштићеног дела алувијалне равни у околини Града Новог Сада и избор врста дрвећа за пошумљавање прилазних путева Граду
Дефинисање динамике уклањања престарелих стабала топола у Новом Саду
Одређивање концентрацијa тешких метала у узорцима поврћа произведеног у околини Новог Сада
Креирање базе података свих извора нејонизујућег зрачења у радио-фреквенцијском опсегу на територији Града Новог Сада
Утицај електромагнетног зрачења на пролиферативну активност здравих и малигних ћелија у in vitro системима
Потенцијал формирања биофилма у дистрибуционом систему Града Новог Сада (2. фаза)
Значај биолошког мониторинга, као показатеља загађења ваздуха, код становника насеља Шангај

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту