ПРОЈЕКТИ 2012. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

 
УВОЂЕЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ПОКРЕТНОГ ЕКОРЕМЕДИЈАЦИОНОГ СИСТЕМА (ППЕС) ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДА
РАЗВОЈНА ИСТРАЖИВАЊА ДЕТЕКЦИЈЕ И КВАНТИФИКАЦИЈЕ EMERGING СУПСТАНЦИ/ФАРМАЦЕУТИКА У ВОДИ ДУНАВА КОД НОВОГ САДА
КВАНТИФИКАЦИЈА РЕЗИДУА ПЕРЗИСТЕНТНИХ ОРГАНСКИХ ПОЛУТАНАТА У УЗОРЦИМА КРВИ ПУПЧАНИКА И ХУМАНОГ МЛЕКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
OCHRA-NS/ОХРАТОКСИН У ЗРНАСТОЈ ХРАНИ У МАЛОПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА НОВОГ САДА: ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ
АНАЛИЗА УТИЦАЈА САОБРАЋАЈА У НОВОМ САДУ НА ЕМИСИЈУ NO2 И PM10 И ОБУКА КАДРОВА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ДЕФИНИСАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАБАЛА ТОПОЛЕ У НОВОМ САДУ ПРЕМА ХИТНОСТИ УКЛАЊАЊА
ПОВЕЋАЊЕ ВИТАЛНОСТИ ДРВЕЋА У УРБАНИМ УСЛОВИМА
КОНТИНУАЛНИ ON-LINE МОНИТОРИНГ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА НОВОГ САДА
МОНИТОРИНГ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛУТАНАТА У ПОВРЋУ НА ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ
ПОТЕНЦИЈАЛ ФОРМИРАЊА БИОФИЛМА И ПРИСУСТВО ОПОРТУНИСТИЧКИХ ПАТОГЕНА У ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
РАЗВОЈ ПРОГРАМСКОГ СИСТЕМА ЗА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКО ВРЕДНОВАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДЕЛОВА ГРАДА НОВОГ САДА
СТРАТЕШКО МАПИРАЊЕ БУКЕ И АКЦИОНИ ПЛАН
ПРОШИРЕЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА У ИНФОРМАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА - SEMONT
ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА ТЕШКИХ МЕТАЛА У УЗОРЦИМА КОРЕНАСТО-КРТОЛАСТОГ И ЛУКОВИЧАСТОГ ПОВРЋА ПРОИЗВЕДЕНОГ У ОКОЛИНИ НОВОГ САДА
НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА ИЗЛОЖЕНОСТИ ЉУДИ МАГНЕТСКОМ ПОЉУ ТРАФОСТАНИЦА
ПРЕЦИЗИРАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ЕЛЕКТРИЧНИМ, МАГНЕТСКИМ И ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИМ ПОЉИМА У ПРИСУСТВУ ВИШЕ ИЗВОРА
ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОГАСА У НОВОМ САДУ И ДОПРИНОС ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРЕДИКЦИЈА НИВОА ЕМ ПОЉА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ У ЦИЉУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ СТАНОВНИШТВА НА ПРОИЗВОЉНО ИЗАБРАНОЈ ЛОКАЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
KРЕИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА СВИХ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА У РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОМ ОПСЕГУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту