ПРОЈЕКТИ 2013. НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

 
Испитивање загађености земљишта поред саобраћајница и у Дунавском Парку
Тестирање успешности система за дугорочну прогнозу полена за 2013. годину у Новом Саду
Израда базе система зелених простора Новог Сада
Унапређење мониторинга нејонизујућег електромагнетског зрачења на територији Града Новог Сада
Испитивање корелације концентрација активности природних радионуклида у земљишту
Соларно УВ зрачење и дебљина озонског омотача као елементи животне средине. Анализа резултата из предходног периода 2003. – 2012. и прикупљање нових података
Промене у саставу флоре аутохтоних рипаријалних станишта уз обалу реке Дунав на подручју Града Новог Сада, анализа, предлог за заштиту
Еуривалентни фитопаразит и хумани патоген Schizophyllum commune као биомаркер оболевања дрвећа новосадских паркова и дрвореда
Здравствена исправност хране-садржај тешких метала и азотних једињења у поврћу на зеленим пијацама у Новом Саду
Оцена здравствене безбедности неких воћних врста и грожђа на основу остатака пестицида и тешких метала
Испитивање остатака пестицида у поврћу на новосадским зеленим пијацама
Утврђивање антропогеног утицаја на састав седимената на новосадским плажама
Диверзитет и абунданција лишајева у урбаној средини у функцији загађења ваздуха електромагнетским пољима и издувним гасовима
Мерење нивоа електромагнетског загађења и одређивање корелације са нивоом загађења ваздуха издувним гасовима преко концентрације СО
Веза између северноатланске осцилације (NAO) и температуре ваздуха и количине падавина у Новом Саду
Веза између арктичке осцилације (AO) и температуре ваздуха и количине падавина у Новом Саду
Садржај тешких метала и микроелемената у ткивима и органима риба, води и седименту као показатељ квалитета воде канала ДТД Нови Сад-Савино Село
Студија о утврђивању услова за изградњу инсинератора (WTE) отпада у Новом Саду
Развојна истраживања детекције и квантификације емергентних и приоритетних супстанци у води Дунава код Новог Сада, II-Наставак истраживања
Процена статуса отпадне и површинске воде на селектованом локалитету Града Новог Сада

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту