Обрасци

Подаци о изворима загађивања за Локални регистар достављају се на обрасцима који су дефинисани у члану 6. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Сл. гласник РС", бр. 91/10 и 10/13).

Образац бр. 1. - Општи подаци о извору загађивања

Образац бр. 2. - Емисије у ваздух

Образац бр. 3. - Емисије у воде

Образац бр. 4. - Емисије у земљиште

Образац бр. 5. - Управљање отпадом

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту