Регистарски број: 045 Оператер: ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, Љубице Раваси број 1

Дозвола:
дозвола за складиштење неопасног отпада


Број и датум издате дозволе:
VI-501-585/17 од 17. новембра 2017. године


Важност дозволе:
Складиштење неопасног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 17. новембра 2027. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту