Регистарски број: 044, оператер постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6

Дозвола:
дозволе за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада

Број и датум издавања решења:
решење број VI-501-559/17 од 20. октобра 2017. године

Важност дозволе:
Складиштење и поновно искоришћење неопасног пластичног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 20. октобра 2027. године.
У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту