IV ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2016.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2016-7-4-II од 18. јула 2016. године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:
 
 1. "RE/8 DESING PARK" – Eco Design Week 2016''  носиоца пројекта: ''Удружење РЕКА''. У склопу пројекта, Удружење је организовало мултимедијални културни програм у циљу промоције еко-дизајна, креативне рециклаже и хуманог стваралаштва. Током јула 2016. године у СКЦ ''Фабрика'' одржана је изложба радова 30 дизајнера на тему ''RE8- redesign, reconstraction, recycle, remake, review, reproduction, restoring, reanimation'', два предавања, шест радионица на тему употребе еколошких материјала у савременој уметности као и радионица израде еко-мурала од отпадних материјала на фасади ОШ ''Ђорђе Натошевић''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 2. ''Кreativna ekologija еко-бојанка'' носиоца пројекта: Еколошко удружење ''ЗЕЛЕНИ САД''. Пројекат је реализован у осам новосадских вртића са више предшколских група којима је подељен ликовни материјал и еко –бојанка. Деца су кроз игру и забаву научила основне појмове о заштити животне средине, раздвајању отпада и рецилажи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 3. ''Зелена Европа – Зелена Србија'' носиоца пројекта: Удружење ''Едукативни  грађански центар''. У склопу пројекта, Удружење је организовало семинар ''Зелена Европа – Зелена Србија'' посвећен едукацији студената не тему преговарачког поглавља 27 које се бави заштитом животне средине и интеграцији прописа ЕУ у национални правни систем. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 4. ''ДА СЕ ЗЕМЉА НЕ НАЉУТИ'' носиоца пројекта: Удружење Друштво ''РАСПУСТИЛИШТЕ''. Удружење Друштво ''РАСПУСТИЛИШТЕ'' је организовало серију експерименталних радионица, интерактивних предавања и ликовних радионица у којима су обрађене области: врућа кућа (геотермална, соларна и енергија биомасе), енергија ветра и воде, климатске промене, уштеда електричне енергије и животна станишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 5. ''Еко – школица'', носиоца пројекта: Удружење ''Зелена долина''. У оквиру пројекта ученици седмих разреда из 5 новосадских основних школа прусуствовали су интерактивном предавању на тему заштите животне средине и загађења воде, земљишта и ваздуха. Наредног дана организован је обилазак постројења за сепарацију отпада у Новом Саду где су ученици имали прилику да науче разлику између примарне и секундарне сепарације отпада и значаја селекције отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 6. ''ЧУВАРИ ВОДЕ'', носиоца пројекта: Удружење ''ИЗБОР''. У склопу пројекта, УДРУЖЕЊЕ ''ИЗБОР'' је организовало радионице за децу предшколског и школског узраста на тему рационалне потрошње воде. На радионици је представљен начин рада уређаја за пречишћавање отпадних вода и подељен илустровани приручник и радни лист. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 7. ''БРЕНД  ''ФУТОШКИ КУПУС'' СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ'', носиоца пројекта: Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса ''Футошки купус''. Значај производње здравствено безбедне хране промовисан је путем медијске кампање, штампаног материјала као и организовањем трибина. Посебан акценат стављен је на промовисање  бренда Футошки купус и Футошки кисели купус. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 8. ''ВОДЕНА ТРИБИНА'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА''. Удружење је огранизовало отворене трибине за 320 учесника, а у циљу едукације грађана о важности очувања воде као ресурса неопходног за живот и о начинима уштеде воде у домаћинствима. За потребе радионица припремљене су и одштампане едукативне брошуре. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 9. ''ТРИБИНА О ОДВАЈАЊУ ОТПАДА'', носиоца пројекта: Удружење ГРАЂАНИН. Удружење је огранизовало трибине у приградским насељима Футог и Ветерник на тему значаја селекције отпада у домаћинствима. Циљ пројекта био је јачање свести становништва о негативном утицају опасног отпада на здравље и животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 10. ''Деца и екологија'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''ЗЕМЉАНИН''. У оквиру пројекта шездесеторо деце кошаркашког клуба ''Ветерник'' учествовало је у едукативним радионицама током којих им је уручен едукативни материјал на тему селекције отпада, а у практичном делу радионица деца су сакупљала и разврставала отпад у свом школском дворишту. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 11. ''Обновљиви извори енергије – где и како'', носиоца пројекта: Удружење ''Кластер за развој руралног туризма Војводине''. Удружење је у оквиру овог пројекта спровело едукацију становништва на пољопривредним газдинствима  у Петроварадину и Футогу о предностима употребе биомасе и соларних панела. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 12. ''Значај очувања биодиверзитета као природног ресурса за животну средину и одрживи развој и могућности његове економске валоризације'', носиоца пројекта: Удружење Едуеко. Удружење је организовало низ предавања  и радионица за 70 ученика новосадских основних и средњих школа о значају биодиверзитета, вези између биодиверзитета и екосистема, економском вредновању биодиверзитета и његовом очувању у пољопривреди (органска пољопривреда). Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 13. ''ДЕЦА О ЕНЕРГИЈИ'' носиоца пројекта: Удружење грађана ГРАЂАНИН. Пројекат је имао за циљ да укаже на значај уштеде енергије у домаћинствима. Након спроведене анкете и увида у ниво знања ученика, одржана је едукација о уштеди енергије деци основношколског узраста ОШ ''Десанка Максимовић'' у Футогу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 14. ''Зелено образовање за одрживи развој'', носиоца пројекта: Удружење ФАЖИС. У склопу пројекта, Удружење је организовало теоријске и практичне радионице у амфитеатру Универзитета Едуконс за 70 ђака средњих школа на тему  односа савременог живота и заштите животне средине, деградације животне средине и оспособљавање локалних актера који треба да развијају визију заједнице у којој живе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 15. "Инвазивне врсте у нашој околини: Град Нови Сад станиште страних биљних врста", носиоца пројекта: Удружење Ботаничко Друштво "Андреас Волни". Удружење је реализовало први локални пројекат који је имао за циљ да обједини постојеће податке о инвазивним врстама које су забележене на подручју Града Новог Сада. Пројекат је реализован у потпуности и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај. Како су одређене активности реализоване без утрошка средстава, а буџетом Пројекта је планирана њихова реализација средствима добијеним од Градске управе за заштиту животне средине, извршен је повраћај неутрошених средстава у Буџет Града Новог Сада.
 16. ''Бицикли су потаман'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Верујем у Нови Сад''. Пројекат је реализован кроз два перформанса на најпрометнијим раскрсницама Новог Сада у циљу ширења кампање и јачању свести грађана о негативном утицају коришћења аутомобила на квалитет ваздуха и промоцију алтернативних видова превоза. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 17. ''Очување животне средине као комунални проблем'', носиоца пројекта Удружење Центар за развој комунално стамбеног система. У сарадњи са скупштинама станара организовано је 5 едукативних радионица за 150 учесника током којих су обрађене теме: смањење емисија штетних гасова, обновљиве енергије и побољшање енергетске ефикасности. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 18. "Еколошки универзитет", носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад. Пројекат је обухватио десет предавања и радионица намењених младим истраживачима Универзитета у Новом Саду који су након тога креирали и презентовали свој истраживачки рад на тему рециклаже, еколошке политике ЕУ и Србије, климатских промена и управљања отпадом. Сви радови су публиковани у ''Зеленом зборнику радова ''Еколошког Универзитета''. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 19. ''ЕДУКАТИВНИ ЕКО ПРИРУЧНИК'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА''. Едукативни еко приручник је реализован и припремљен као скуп еколошких појмова са којима се сусреће просечан грађанин. Садржи основне појмове као што су отпад, обновљиви извори енергије, био-маса, био-горива итд. Након организоване промоције еко приручник су волонтери и чланови удружења делили грађанима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 20. ''Да-не дозвола'', носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад. У склопу пројекта Удружење је организовало радионице на којима је на симболичан начин скренута пажња на предности алтернативних видова транспорта. Након предавања  организовани су и перформанси на најпрометнијим локацијама у граду  током којих је грађанима дистрибуиран едукативни штампани материјал. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 21. ''Најбоља је амбалажа којој прија рециклажа'', носиоца пројекта: Удружење ''Центар за истраживање Дунавског региона''. Пројекат је реализован у три фазе: информативно-промотивну кампању, дистрибуцију промотивног материјала и организовање јавне трибине у Месној заједници Ново Насеље. На трибини су одржане презентације на тему рециклаже и значаја сепарације отпада а присутнима су подељене џамбо вреће за одлагање секундарних сировина. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 22. ''Ветерник у борби против пластичних кеса'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Земљанин''. Удружење је ангажовало  и едуковало волонтере који су кроз директан разговор са становништвом на пијацама упућивали на опасности употребе пластичних кеса (спора разградивост и полиетилен). Волонтери су засинтересованом грађанству поклањали платнене кесе и промотовни едукативни материјал. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 23. "Унапређење образовања деце средњошколског узраста о новим загађујућим супстанцама у животној средини", носиоца пројекта: Удружење Едуеко. У оквиру пројекта, Удружење је организовало радионице  за децу на којима су обрађене теме: пестициди, полихлорисани бифенили, супстанце диоксин-типа и антибиотици у животној средини. Ученици су упознати са примерима добре праксе у систему мониторинга нових загађујућих супстанци а у креативном делу радионице су израдили плакат. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 24. "Јавна тајна природе", носиоца пројекта: Удружење "Центар за истраживање Дунавског региона". У склопу пројекта организоване су јавне трибине у Културном центру Новог Сада и конференцијској сали НИС-а као и  концерти у градским парковима. На трибинама су представљени приоритетни проблеми из области заштите животне средине са акцентом на привредне субјекте као лидере у нарушаваљу природне равнотеже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 25. "Електро енвиромент", носиоца пројекта: Удружење "Оаза здравља". Током реализације пројекта организоване су еко-радионице за ученике основних школа, предавање за родитеље, научна трибина за чланове еко-секције и дистрибуција едукативног штампаног материјала у циљу подизања свести о значају управљања и сепарацији отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 26. ''Унапређивање образовања деце средњошколског узраста у области одрживог коришћења водних ресурса", носиоца пројекта: Удружење ФАЖИС. У склопу пројекта организована су предавања на тему система интегралног управљања водним ресурсима за ученике средњих школа и интерактивне радионице током које су ученици креирали промотивне плакате на исту тему. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 27. "Компостирај, не бацај!", носиоца пројекта: Удружење "Оаза здравља". Реализована су предавања и видео презентације на тему ''значај и технике компостирања'', изложба слика ''Еколошка свест'' као и велика акција сакупљања компоста у Кисачу. У пројекту су учествовали ученици две основне школе, родитељи и заинтересовани мештани. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 28. "Знам и ја шта је рециклажа!", носиоца пројекта: Удружење грађана "СТУБОВИ ЗНАЊА". Пројекат је осмишљен као иновативни програм са циљем едукације деце о значају заштите животне средине и рециклаже. Пројекат се састојао од еколошких радионица током којих су деца правила мала уметничка дела од рециклажног материјала. Након завршених радионица организована је јавна изложба на којој су изложени радови учесника. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 29. "Seeds for sustainable development", носиоца пројекта: Удружење Ритам Здравља. "Seeds for sustainable development" је европски омладински пројекат које је Удружење реализовало у сарадњи са партнерским организацијама из Македоније, Румуније, Португала, Босне и Херцеговине и Хрватске. Циљ пројекта је био да се створи мрежа омладинских лидера који ће у својим локалним срединама радити на промоцији одрживог развоја. Организован је међународни тренинг за 30 младих лидера и тренера, омладинске размене и студијске посете представника партнерских организација Новом Саду. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 30. "Сачувај енергију, сачувај свет", носиоца пројекта: Удружење Омладинска Организација "Red Line". Пројекат је обухватио дизајнирање и израду промотивног материјала и медијску кампању након које се приступило реализацији едукативних трибина. Циљ овог пројекта био је стицање одговарајућих знања о уштеди енергије и заштити животне средине код студената. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 31. "Умем, могу, хоћу", носиоца пројекта: Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ...". У склопу пројекта, Удружење "је огранизовало едукацију деце предшколског и школског узраста на тему сортирања отпада. Организоване су ликовне радионице за децу која су заједно са родитељима и васпитачима обликовала већ употребљен материјал и од тога креирала нове предмете, украсе и честитке. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 32. "Дечија екологија", носиоца пројекта: Удружење "Безбедна будућност". Пројекат је реализован у три дела: израде и презентације штампаних илустрованих прича за децу, ликовне радионице за децу и квиза за децу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 33. "Очистимо средимо - рециклажа", носиоца пројекта: Удружење "Лист 021". У склопу пројекта,  Удружење је организовало едукативне трибине за децу од првог до седмог разреда ОШ ''Доситеј Обрадовић''. На трибинама је деци на сликовит начин кроз перформансе пренесено знање о значају и начинима разврставања отпада и значају рециклаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 34. "ПУТУЈ ПАМЕТНИЈЕ, ЖИВИ КВАЛИТЕТНИЈЕ", носиоца пројекта: Удружење грађана "Верујем у Нови Сад". Пројекат је имао за циљ да ученике основних школа упозна са предностима еколошких начина кретања – бицикл и пешачење. Едукативни материјал промовисан је током Европске недељи мобилности. Реализоване су радионице у основним школама током којих су деца упозната са основним саобраћајним прописима и предностима алтернативних видова превоза. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 35. "Зелени квиз", носиоца пројекта: Удружење грађана за рад са децом са посебним потребама "Лептиров лет". Пројекат је био намењен ученицима основних школа на територији Града Новог Сада и подразумевао је њихово активно учествовање у циљу подизања еколошке свести и унапређења услова за живот у локалној заједници, а oбухвaтиo је три сeгмeнтa: eкoлoшкe рaдиoницe, школско такмичење и зелени квиз. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 36. "Чувари природе", носиоца пројекта: Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА". Пројекат је реализован путем инетрактивних радионица које су одржане у ОШ ''Соња Маринковић'', ОШ ''Петефи Шандор'' и ОШ ''Бранко Радичевић''. На радионицама су деца упозната са обновљивим и необновљивим изворима енергије и правилним начинима коришћења природних богатстава. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 37. "Пестициди и његове последице", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС". Удружење је, у оквиру пројекта, организовало едукативне трибине у циљу инфирмисања и упознавања становништва приградских насеља са последицама загађења земље пестицидима.  Обзиром да је примарно занимање становништва приградских насеља пољопривреда током радионица фокус је стављен на проналажење најбољег решења за усеве и правилан избор хемијског средства са аспекта ефикасности и деловања на земљиште. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 38. "Амбасадори зелене политике" носиоца пројекта: Удружење Новосадски институт за спорт и туризам. Удружење је организовало вишедневни семинар који је окупио 22 представника заинтересована за имплементацију ''зелене политике'' у локалним самоуправама и решавање проблема дивљих депонија и хидролошке загађености. Након семинара формирана је ''Канцеларија за размену информација'. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 39. "Зашто загађујемо ваздух?", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "УСПРАВНО ЈЕ ЉУДСКИ". У склопу пројекта, Удружење је организовало радионице намењене средњошколцима на тему негативног утицаја технике, технологије, индустрије и енергетике на животну средину. Током радионица учесницима је предстваљен едукативни материјал на тему загађења ваздуха у урбаним срединама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 40. "Продукција школско - образовног еко-ТВ серијала за децу "УПРИРОДИСЕ"", носиоца пројекта: Удружење грађана "ДРУИД". Удружење је организовало снимање школско-образованог серијала за децу школског узраста. ТВ серијал ''Уприродисе'' се кроз вршњачку едукацију бави представљањем и упознавањем са основним појмовима из области заштите животне средине и давањем основних смерница деци о здравом стилу живота. Снимљене су 3 епизоде играно-документарне структуре и биће приказане на националној телевизији. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 41. "Мали еко уметници", носиоца пројекта: Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ...". Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ..." је организовало интерактивне радионице и играонице за предшколску децу вртића ''Венди'' и ''Пчелица'' као и за децу првих разреда ОШ 'Јован Дучић'' и ОШ ''Коста Трифковић''. Током радионица деца су упозната са значењима еколошких термина као што су одрживи развој, рециклажа, загађење и компостирање. Након теоријског дела са децом су посађене нове саднице у двориштима вртића и школа и одржана је кратка обука о начину компостирања. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 42. "Ваздух је свуда око нас", носиоца пројекта: Удружење "Безбедна будућност". У склопу пројекта Удружење је организовало радионице у вртићима ''Маслачак'', ''Петар Пан'' и ''Гуливер''. У теоријском делу радионице деца су упозната са основним појмовима везаним за ваздух а у практичном делу су развијане истраживачке способности кроз ликовне активности, експерименте, такмичења и квизове. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 43. "Креативна рециклажа", носиоца пројекта: Удружење "Нова грана НС". Пројекат је реализован као креативна радионица за децу, која је имала за главни циљ буђење еколошке свести код најмлађих, едукацију о рециклажи и поновном коришћењу отпадних сировина, развој стваралачког духа и масовну популаризацију рециклаже кроз организацију продајне изложбе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 44. "Чувајмо благодети природе", носиоца пројекта: Удружење Новосадска женска иницијатива. Удружење је организовало изложбу фотографија као апел на локалном нивоу о важности одрживог развоја и заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 45. "X Трибина ''Негуј грану на којој седиш''", носиоца пројекта: Прво удружење за екологију и заштиту од дејства ватре ''EcoFire''. Трибина ''Негуј грану на којој седиш''" је традиционални стручни скуп који окупља  стручњаке из различитих области који својим знањем доприносе очувању животне средине. Пријављени аутори одржали су предавања и презентације из области заштите од пожара и заштите животне средине. Трибина је одржана у Мастер центру и Ватрогасном дому у Петроварадину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 46. "Ја волим природу, воли је и ти!", носиоца пројекта: Удружење "Друштво за промоцију природе Србије". Пројекат је конципиран на изради два едукативна часописа која популаризују биологију и заштиту животне средине.. Часописи су базирани на научно-популарним текстовима који имају за циљ јачање свести код деце предшколског и школског узраста и студената и преузимању одговорности према животној средини. Часопис је након штампања промовисан у новосадским вртићима, основним школама и факултетима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 47. "Очување и побољшање квалитета воде", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У БУДУЋНОСТ". У оквиру пројекта Удружење је организовало трибине на којима је локално становништво месних заједница Ковиља и Футога едуковано о значају исправности воде, човековом деловању на хемијски састав воде, употреби ђубрива, пестицида и метала из индустријских процеса као и о утицају загађене воде на здравље људи.  Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 48. "Буди амбасадор животне средине", носиоца пројекта: Удружење "Кампинг асоцијација Војводине". Циљ пројекта био је пружање подршке програмској и организационој делатности организација усмерених на популаризацију и подизање свести о заштити животне средине. У оквиру пројекта спроведена је обука представника организација за реализацију домаћих и међународних пројеката. Тренинзи за јачање капацитета били су усмерени ка удружењима грађана, привредницима и јавном сектору.
 49. ''ЕКОГРАЂАНИН'', носиоца пројекта: Удружење МИ-МЕДИА. Уговор није потписан јер је Удружење МИ-МЕДИА одустало од пројекта.
 50. "Компостирам и природу чувам", носиоца пројекта: Удружење ''Прави пут''. Пројекат је био усмерен на едукацију ученика ОШ ''Доситеј Обрадовић'' и ОШ ''Јожеф Атила'' о компостирању и процесу разградње. Деци је путем интерактивних радионица и пројекција кратких филмова и слика представљен појам компоста и услови компостирања, а након тога су им подељене еко вреће, мајце и едукативни штампани материјал као подсетник на оно што су научили. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 51. ''Мојих руку дело'', носиоца пројекта: Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА". У оквиру пројекта, Удружење је организовало ликовне радионице за децу ОШ ''Доситеј Обрадовић'' и ОШ ''Жарко Зрењанин''. Током радионица на отвореном деца су сакупљала разне материјале у природи и од њих правила мала уметничка дела. Деци је подељен едукативни материјал на тему разврставања отпада након чега су деца направила модну колекцију од половне гардеробе и новогодишње украсе од пет амбалаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 52. ''Кап воде'', носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕЋЕ" удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа. Пројекат је имао за циљ да кроз радионице са децом основношколског узраста пробуди свест о неопходности воде за опстанак целог света. Осим едукације као саставни део радионице Удружење је организовало и едукативне игре и квизове, дискусије, експерименте испаравања и кондензације воде и пројекцију едукативног филма о штедњи воде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 53. "Здраво одрастање", носиоца пројекта: Удружење ''Корак''. Пројекат је реализован у предшколским групама вртића ''Гуливер'', ''Венди'', и ''Палчица''. Циљ пројекта био је да деца кроз радионице на којима су учила о екологији, загађивању и заштити природе  и кроз практични део на којем су разврставали отпад и учествовали у мини квизу развију поштовање, љубав и одговорност према природи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 54. "Чувајмо Земљу", носиоца пројекта: Удружење ''ОЗОН 021''. Пројекат је реализован путем едукативних радионица одржаним у месним заједницама, средњим школама и удружењима. Циљ пројекта био је подизање нивоа свести о значају обновљивих извора енергије односно позитивном утицају коришћења биомасе, еолске енергије, соларне енергије и водотокова у очувању природе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 55. "Живи природно", носиоца пројекта: Удружење грађана "Салида". У склопу пројекта организовано је  тестирање 480 ученика о знању из области заштите животне средине и након тога 10 радионица које су осим теоријског дела о утицају индустријализације на околину обухватиле и  практични део у ком су ученици сакупљали отпад и чистили школска дворишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 56. "Еко патрола - Ковиљ'', носиоца пројекта: Удружење "Проактивна омладина Ковиља". Пројекат је реализован са циљем популаризације, јачања свести и едукације из области заштите животне средине са посебним освртом на природна богатства Ковиља. Организоване су еко-патроле на рукавцима Дунава надомак Ковиља у циљу информисања  локалног становништва о правилном управљању отпада. Током еко-патрола дистрибуиране су едукативне брошуре. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 57. "Рециклажа као пословни потенцијал", носиоца пројекта: Удружење "Послови за младе". Удружење је у сарадњи са стручњацима организовало три циклуса едукације за 60 младих на тему рециклаже као пословног потенцијала, могућности покретања бизниса и перспективе рециклирања у ЕУ. Учесницима радионице подељен је едукативни материјал у виду флајера и плаката. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 58. "МОЈА ЕКОЛОШКА СВЕСКА", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ''ВУТОК''. Пројекат је био усмерен на децу основношколског узраста у Футогу којој се кроз неформалне облике образовања приближила тема заштите животне средине и здравог стила живота. Након одржаних радионица расписан је конкурс за најбољу еколошку свеску и сваком детету је уручен едукативни еколошку пакет. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 59. ''Слика екологије'', носиоца пројекта: Удружење грађана ''Корак ближе''. Пројекат је ликовно-еколошка колонија намењена ученицима трећег, четвртог и петог разреда ОШ ''Душан Радовић''. Након реализованих едукативних радионица  организована је настава у природи у Каменичком парку, Летенци и Тестери где су деца имала прилику да се упознају са аутентичном флором и фауном као и о начинима правилног одлагања отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 60. ''Утицај климатских промена на животну средину Новог Сада'', носиоца пројекта: Удружење ''ГЕОТЕX''. Уговор није потписан јер је Удружење ''ГЕОТЕX'' одустало од пројекта.
 61. ''На младима свет остаје'', носиоца пројекта: Удружење ''Инжењери заштите животне средине''. Циљ пројекта је био да кроз организовање неформалних образовних активности идентификује, едукује и створи мрежу младих лидера који ће својим активностима довести до јачања свести о значају очувања животне средине и начинима прилагођавања на измењене климатске услове. Након спроведене обуке организован је ликовни конкурс на тему последица климатских промена, а најуспешнијим ученицима уручене су награде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 62. "Биомаса", носиоца пројекта: Удружење Унија еколога ''UNECO'' Нови Сад. У склопу пројекта, Удружење је спровело едукацију сеоског становништва у Руменки, Кисачу, Каћу и Будисави о биомаиси као обновљивом гориву. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 63. "Ко и зашто трује пчеле?", носиоца пројекта: Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "ПАНОНСКА ПЧЕЛА"; Како уз извештај о реализацији Пројекта није достављена одговарајућа документација којом се правда наменски утрошак пренетих средстава Градска управа за заштиту животне средине је упутила Иновативном кластеру за унапређење конкурентности пчеларске производње "ПАНОНСКА ПЧЕЛА" обавештење о једностраном раскиду уговора са захтевом за повраћај ненаменски утрошених средстава са припадајућом затезном каматом, који је извршио повраћај средстава у Буџет Града Новог Сада.
 64. "Отпадне воде и МИ!", носиоца пројекта: Удружење "Лист 021". У оквиру овог пројекта реализоване су радионице у ОШ ''Доститеј Обрадовић'' за ученике седмог и осмог разреда на теме: дефиниција чистих вода, врсте загађења, узроци и последице загађења. Током радионица деци су подељене мајице и флајери. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 65. "Еко - сувенир Новог Сада", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ ЗАНАТЛИЈА НОВИ САД. Циљ пројекта био је промоција и популаризација производње еколошких производа занатлија и предузетника у Новом Саду, са нагласком на ручно прављене сувенире од разградивих материјала. На Сајму туризма организовано је такмичење за избор најбољих производа из домена старих заната који су након тога изложени у Занатском дому. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 66. "Медијска промоција важности очувања животне средине у Новом Саду", носиоца пројекта: Удружење ЕКО-ГЕА. Пројекат се састојао од снимања 8 видео прилога посвећеним еколошким темама са територије

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту