Мониторинг

Сагласност, дозволе и регистри

Информатор о раду

Јавне набавке

Упутства и фрмулари


Градска управа за заштиту животне средине

Листа службених евиденција

Упутство о примени одредаба чл. 9. и 103. закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16)
којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

 
Обавештење

ОБРАЗАЦ 1 (Изјава странке - члан 103 став 3 Закона о општем управном поступку)

ОБРАЗАЦ 2 Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица за решавање управних ствари по одређеним управним областима

Овлашћено лице: Јања Ћулум-Лукач janja.lukac@uprava.novisad.rs

Александра  Лакета aleksandra.laketa@uprava.novisad.rs

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија садржи:

Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија са списком нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет

 

1) опште податке о подносиоцу захтева, и то: 
- назив; 
- адресу, број телефона и е-маил; 
- порески идентификациони број (ПИБ); 
- име одговорног лица, а где је прописана обавеза да има саветника за хемикалије и његово име;


2) датум и број претходно издате дозволе, ако је дозвола раније издата; 
3) податак да ли делатност промета обавља као: 
- произвођач; 
- увозник; 
- даљи корисник; 
- дистрибутер;


4) списак нарочито опасних хемикалија које подносилац захтева намерава да стави у промет.


Уз захтев из става 1. овог члана доставља се:


1) опис предузетих превентивних мера за безбедно чување и складиштење; 
2) доказ о обезбеђеном складишту, и то: 
- фотокопија власничког листа складишног простора или 
- фотокопија уговора о закупу складишног простора на период од најмање годину дана; 
3) доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија ( не треба).


Рок за решавање потпуног предмета (са комплетном документацијом)
15 дана.Таксе за подношење захтева


Носилац пројекта сноси трошкове плаћања административних такси утврђених у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013 – др. Закон и 57/2014- усклађени дин. изн.,) носилац пројекта уплаћује таксу 

Сврха:                Издавање Дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

Прималац:                        Буџет Републике Србије

Износ:                               500,00  динара

Рачун примаоца:              840-742221843-57

Модел и позив на број:     97  11-223


Поступање службеног лица по захтеву


Странка подноси захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, са пратећом документацијом. 
Уколико захтев не садржи прописане податке и документацију, Градска управа ће затражити допуну и оставити рок за отклањање недостатака. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у остављеном року, захтев се одбацује.
Уколико је захтев уредан Градска управа у року од 15 дана  од дана подношења захтева доноси решење.


Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија садржи:

 

Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

 

1) опште податке о подносиоцу захтева: 
- име; 
- адресу, број телефона и е-маил; 
- ЈМБГ;

 


2) датум и број претходно издате дозволе, ако је дозвола раније издата;

 


3) податке о идентификацији нарочито опасне хемикалије;
- за супстанце: трговачки и хемијски назив, ЦАС и ЕЦ број супстанце и знак опасности, ознаку ризика/обавештење о опасности; 
- за смеше: трговачки назив са оригиналног паковања као и хемијски назив, састав смеше са номиналним концентрацијама супстанци које доприносе опасности смеше и ЦАС и ЕЦ број супстанце која доприноси опасности смеше;

 


4) сврху за коју се дозвола тражи.

 


Уз захтев из става 1. овог члана доставља се: 
1) образложење начина чувања и коришћења нарочито опасне хемикалије; 
2) безбедносни лист нарочито опасне хемикалије коју намерава да користи; 
3) изјава да је обезбеђен простор за чување нарочито опасне хемикалије; 
4) изјава у којој се образлаже зашто се за планиране начине и сврху коришћења не могу користити друге алтернативне хемикалије; 
5) доказ да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 месеци; 
6) доказ о уплаћеној накнади за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија (не треба). 

Рок за решавање потпуног предмета (са комплетном документацијом)
15 дана.Таксе за подношење захтева

Носилац пројекта сноси трошкове плаћања административних такси утврђених у складу са Законом о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013 – др. Закон и 57/2014- усклађени дин. изн.,) носилац пројекта уплаћује таксу 

Сврха:                Издавање Дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија

Прималац:                        Буџет Републике Србије

Износ:                               500,00  динара

Рачун примаоца:              840-742221843-57

Модел и позив на број:     97  11-223


Поступање службеног лица по захтеву


Странка подноси захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, са пратећом документацијом. 
Уколико захтев не садржи прописане податке и документацију, Градска управа ће затражити допуну и оставити рок за отклањање недостатака. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у остављеном року, захтев се одбацује.
Уколико је захтев уредан Градска управа у року од 15 дана  од дана подношења захтева доноси решење.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту