ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Проширење капацитета у постојећем постројењу - Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски био

Procena uticaja Датум креирања: 2018-07-09 09:37:33

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
 
 
Носилац пројекта ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Проширење капацитета у постојећем постројењу - Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад.
 
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110 А, Нови Сад, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова.
 
            Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту