Р Е Ш Е Њ Е о допуни решења о издавању интегралне дозволе регистарски број 039, за складиштење и третман неопасног отпада број VI-501-797/15 од 23. септембра 2015. године

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2018-07-06 08:37:59

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу "Производни објекат за рециклажу неопасног електронског отпада", у улици Бајчи Жилинског 7, у Новом Саду, на катастарској парцели број 4153/3, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, оператера постројења ''ALKEMICA SOLUTIONS'' DOO Нови Сад, Бајчи Жилинског 7
 
Оператер постројења ''ALKEMICA SOLUTIONS'' DOO Нови Сад, Бајчи Жилинског 7, поднео је дана 16. маја 2018. године, захтев број VI-501-289/18 за допуну решења о издавању интегралне дозволе за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада у постројењу "Производни објекат за рециклажу неопасног електронског отпада", у улици Бајчи Жилинског 7, у Новом Саду, на катастарској парцели број 4153/3, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 5. јула 2018. године, донела решење број VI-501-289/18, о допуни решења о издавању интегралне дозволе регистарски број 039, за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада у предметном постројењу.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу члана 68. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), а решавајући по захтеву оператера постројења ''ALKEMICA SOLUTIONS'' DOO Нови Сад, Бајчи Жилинског 7, за допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпадa, број VI-501-289/18, од 16. маја 2018. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
о допуни решења о издавању интегралне дозволе регистарски број 039, за складиштење и третман неопасног отпада број VI-501-797/15 од 23. септембра 2015. године


         Интегрална дозвола регистарски број 039, оператера постројења ''ALKEMICA SOLUTIONS'' DOO Нови Сад, Бајчи Жилинског 7, за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада у постројењу "Производни објекат за рециклажу неопасног електронског отпада", у улици Бајчи Жилинског 7, у Новом Саду, на катастарској парцели број 4153/3, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад,  допуњује се у следећем:
- Оператер у оквиру постројења планира допуну постојећег процеса рециклаже неопасног електронског отпада предтретманом и поступком електролизе (Пројектом је предвиђен предтретман ситних електронских компоненти насталих ручном сепарацијом у машини за прање у потпуно затвореном систему и електролиза у два електролизера, сваки капацитета по 150 кг бакра/дан).
            Ово решење је саставни део решења број VI-501-797/15 од 23. септембра 2015. године, којим је издата Интегрална дозвола регистарски број 039 од стране Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада. 
            Таксе за трошкове поступка издавања решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом (такса за подношење захтева у износу од 310,00 динара и такса за издавање решења о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе, у износу од 6240,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 18. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 -усклађени дин.изн.).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 
            Оператер постројења ''ALKEMICA SOLUTIONS'' DOO Нови Сад, Бајчи Жилинског 7,  је дана 16. маја 2018. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-289/18 за допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу "Производни објекат за рециклажу неопасног електронског отпада", у улици Бајчи Жилинског 7, у Новом Саду, на катастарској парцели број 4153/3, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-797/15 од 23. септембра 2015. године издата интегрална дозвола регистарски број 039 за обављање делатности складиштења и третмана отпада који је класификован као отпад који није опасан (компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15 индексног броја 16 02 16, истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07) индексног броја 16 08 01,  метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02, обојени метали индексног броја 19 12 03 и пластика и гума индексног броја 19 12 04), у постројењу "Производни објекат за рециклажу неопасног електронског отпада", у улици Бајчи Жилинског 7, у Новом Саду, на катастарској парцели број 4153/3, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
            Захтевом за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператер у оквиру постројења планира допуну постојећег процеса рециклаже неопасног електронског отпада предтретманом и поступком електролизе (Пројектом је предвиђен предтретман ситних електронских компоненти насталих ручном сепарацијом у машини за прање у потпуно затвореном систему и електролиза у два електролизера, сваки капацитета по 150 кг бакра/дан).                                         
        Оператер постројења је уз захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио измењен Радни план постројења за управљање отпадом, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада и доказ о уплаћеним административним таксама.          
        Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности.
        У датом року, до 29. јуна 2018. године, није било достављених мишљења заинтересоване јавности.
            У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање Решења о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, те је решено као у диспозитиву.
 
            Поука о правном средству:
            Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.          

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту