ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину

Procena uticaja Датум креирања: 2018-07-06 08:34:56

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу чл. 14. и 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја пројекта на животну средину
 
Носилац пројекта ''НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ'' АД Нови Сад, улица Народног фронта број 12, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Изградња објеката станице за снабдевање горивом ''Нови Сад 11'' спратности П'', у Новом Саду, Булевар цара Лазара број 25а, на катастарским парцелама бр. 3922/15 и 3922/20, К.О. Нови Сад II, Град Нови Сад.
 
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110 А, Нови Сад, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова.
 
            Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту