ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада"

Procena uticaja Датум креирања: 2018-07-04 07:28:36

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада", на катастарској парцели број 394/3, К.О. Нови Сад IV, Град Нови Сад, носиоца пројекта ''PAPIR SERVIS FHB'' DOO, Београд, Умка, Тринаестог октобра 1
 
            Носилац пројекта ''PAPIR SERVIS FHB'' DOO, Београд, Умка, Тринаестог октобра 1, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада", на катастарској парцели број 394/3, К.О. Нови Сад IV, Град Нови Сад.
            Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 7. маја 2018. године донела решење број VI-501-97/18, којим се утврђује да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
            У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
Градска управа за заштиту животне средине на основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС“, бр: 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36.  Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и и 70/16) поступајући по захтеву носиоца пројекта ''PAPIR SERVIS FHB'' DOO, Београд, Умка, Тринаестог октобра 1, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада", на катастарској парцели број 394/3, К.О. Нови Сад IV, Град Нови Сад, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
 
1. Утврђује се да за пројекат "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада", на катастарској парцели број 394/3, К.О. Нови Сад IV, Град Нови Сад, носиоца пројекта ''PAPIR SERVIS FHB'' DOO, Београд, Умка, Тринаестог октобра 1, није потребна процена утицаја на животну средину.
            2. Носилац пројекта се обавезује да пројекат изведе у складу са техничком документацијом и да обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну  средину на начин описан у Прилогу 1. захтева - тачка 8. ''Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину'', а нарочито да обезбеди управљање отпадом наведеним у Прилогу 1. захтева - тачка 2. ''Предвиђена листа отпада са индексним бројевима којом ће се управљати у постројењу'' у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
 
            Носилац пројекта ''PAPIR SERVIS FHB'' DOO, Београд, Умка, Тринаестог октобра 1, поднео је дана 20. фебруара 2018. године захтев број VI-501-97/18 за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за складиштење и третман неопасног отпада", на катастарској парцели број 394/3, К.О. Нови Сад IV, Град Нови Сад.
Локација и намена пројекта су у складу са информацијом о локацији број V-353-779/2017 oд 22. јануара 2018. године, издатом од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, о поднетом захтеву обавештена је јавност путем оглашавања у средствима јавног информисања и МЗ ''Слана бара".
У законом прописаном року нису достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности.
Увидом у документацију достављену уз захтев, по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да се предметни пројекат налази под тачком 14., подтачка 2. ''Постројења за управљање отпадом - ''Одлагалишта и складишта отпада који није опасан'' и''Третман отпада који није опасан'', Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08).      
Пројектом је предвиђено постројење за складиштење и третман неопасног отпада у циљу припреме за транспорт материјала који могу поново да се употребе као секударне сировине поступцима разврставања, селекције, балирања, пресовања, сечења и паковања.
Пројектом је предвиђено да кроз постројење на годишњем нивоу прође 15000 t неопасног отпада уз максимални складишни капацитет до 50 t на дан уз капацитет третмана неопасног отпада до 40 t на дан односно 12000 t годишње. 
Имајући у виду наведене врсте и количине неопасног отпада које оператер планира да складишти на предметној локацији, начин складиштења и чињеницу да се техничко технолошки процес припреме - третмана састоји искључиво од механичких операција, као и то да ће применом мера заштите животне средине  описаних у Прилогу 1. захтева - тачка 8. ''Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину'' бити обезбеђен прописан квалитет животне средине, утврђено је да пројекат не представља значајног загађивача животне средине и да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.
Уколико носилац пројекта поступи у складу са условима утврђеним тачком 2. диспозитива овог Решења, у току редовног рада пројекта, неће се јавити негативни ефекти који би значајније утицали на животни средину.
 
На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву.
 
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана пријема решења, путем овог органа.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, путем овог органа.
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту