ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта "Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј"

Procena uticaja Датум креирања: 2018-07-02 07:27:18

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта "Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј"
 
Носилац пројекта Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, Стевана Брановачког број 3, Нови Сад поднела је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј", на катастарским парцелама бр. 1922/6, 4151, 4195 и 482, све у К.О. Ченеј, Град Нови Сад.
   Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 28. јуна 2018. године донела решење број VI-501-360/18, да није потребна процена утицаја на животну средину.
   У циљу обавештавања заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости:
 
Градска управа за заштиту животне средине на основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" број 18/16) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) поступајући по захтеву носиоца пројекта Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, Стевана Брановачког број 3, Нови Сад, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј", доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
 
1. Утврђује се да за Пројекат "Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј", на катастарским парцелама бр. 1922/6, 4151, 4195 и 482, све у К.О. Ченеј, Град Нови Сад, носиоца пројекта Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, Стевана Брановачког број 3, Нови Сад, није потребна проценa утицаја на животну средину;
2. Носилац пројекта се обавезује да:
-     пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима и сагласностима других надлежних органа и организација приложеним уз Захтев;
-     обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину, на начин описан у Захтеву.
           
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
 
Носилац пројекта, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, Стевана Брановачког број 3, Нови Сад, поднела је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј", на катастарским парцелама бр. 1922/6, 4151, 4195 и 482, све у К.О. Ченеј, Град Нови Сад.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину, о поднетом захтеву обавештена је јавност у средствима јавног информисања, а од заинтересованих органа и организација МЗ "Ченеј''. У законом прописаном року нису достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности.
Увидом у списе достављене уз захтев, констатовано је да захтев садржи све податке предвиђене чланом 8. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину, анарoчито опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину и опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја на животну средину, као и сву документацију предвиђену ставом 3. истог члана Закона.
Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложени су:
- Идејно решење постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј, израђено од стране „HIDROZAVOD DTD'' A.D., Нови Сад, број: 505-19175 од 4. децембра 2017. године;
- Локацијске услове за изградњу пречистача у Ченеју, број: ROP-NSD-4620-LOC-1/2018 од 10. маја 2018. године, издате од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада;
- Решење о условима заштите природе за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј број: 03-594/2 од 22. марта 2018. године издате од стране Покрајинског завода за заштиту природе;
- Услови за пројектовање и прикључење канализације отпадних вода постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј, број: 2013-1976/091Е од 20. марта 2018. године издати од стране ЈКП „Пут“ Нови Сад;
- Услове у погледу мера заштите од пожара 09/22/2/1 број 217-3555/18 од 13. марта 2018. године издате од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду;
- Услови за пројектовање издате од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., деловодни број: А335-101883 од 14. марта 2018. године;
- Услови за пројектовање и прикључење објеката: постројења за пречишћавање отпадних вода у Ченеју, број: 86.1.1.0.-Д-07.02.-71255-18 од 23. марта 2018. године издати од стране Електропривреде Србије, Огранак Електродистрибуције Нови Сад;
- Услови за пројектовање постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј, број: 3.4.20-88 ММ од 5. априла 2018. године, издати од стране ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад;
- Водни услови за израду техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј, број 104-325-267/2018-04 од 29. марта 2018. године издати од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- Услови за паралелно вођење и укрштање са дистрибутивним гасним системом пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Ченеј, број: 686122/1 од 19. марта 2018 године;
- Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Предмет: Издавање локацијских услова за изгрању постројења за пречишћавање отпадних вода у Ченеју, број: 130-00-UTD-003-218/2018-003 од 20. марта 2018. године.
Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода које је димензионисано на бази хидрауличког оптерећења и степена загађења које одговара комуналним отпадним водама. Предвиђено је да се отпадне воде насеља прикупљају и одводе сепаратним системом канализације. Пројектним задатком се предвиђа упуштање претходно третираних индустријских отпадних вода у јавну канализациону мрежу. Све индустрије које своје воде испуштају у јавну канализациону мрежу биће у обавези да, применом одговарајућих третмана, квалитет вода доведу на ниво употребљених вода из домаћинства. Уз уређај је предвиђена и пријемна станица за отпадни муљ у коју ће се довозити садржај индивидуалних септичких јама.
Поступак пречишћавања отпадне воде у постројењу за пречишћавање отпадних вода у насељу Ченеј подразумева:
  • Примарно механичко пречишћавање – пропуштање отпадне воде кроз компактну предтретманску станицу која садржи: азтоматско фино сито, пресу са испирањем садржаја, аерисани песколов и хватач масти и интегрисани прелив за случај нужде;
Секундарно биолошко пречишћавање – испрекидани циклус продуженог система за аерацију ICEAS је варијанта SBR процеса који омогућава континуалн доток отпадних вода иако се користи само један базен. У току једног- Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Предмет: Издавање локацијских услова за изгрању постројења за пречишћавање отпадних вода у Ченеју, број: 130-00-UTD-003-218/2018-003 од 20. марта 2018. године.
Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода које је димензионисано на бази хидрауличког оптерећења и степена загађења које одговара комуналним отпадним водама. Предвиђено је да се отпадне воде насеља прикупљају и одводе сепаратним системом канализације. Пројектним задатком се предвиђа упуштање претходно третираних индустријских отпадних вода у јавну канализациону мрежу. Све индустрије које своје воде испуштају у јавну канализациону мрежу биће у обавези да, применом одговарајућих третмана, квалитет вода доведу на ниво употребљених вода из домаћинства. Уз уређај је предвиђена и пријемна станица за отпадни муљ у коју ће се довозити садржај индивидуалних септичких јама.
Поступак пречишћавања отпадне воде у постројењу за пречишћавање отпадних вода у насељу Ченеј подразумева:
  • Примарно механичко пречишћавање – пропуштање отпадне воде кроз компактну предтретманску станицу која садржи: азтоматско фино сито, пресу са испирањем садржаја, аерисани песколов и хватач масти и интегрисани прелив за случај нужде;
Секундарно биолошко пречишћавање – испрекидани циклус продуженог система за аерацију ICEAS је варијанта SBR процеса који омогућава континуалн доток отпадних вода иако се користи само један базен. У току једног

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту