О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу o издавању дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу "Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина", унутар комплекса

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2018-05-11 12:24:14

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o издавању дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу "Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина", унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, оператера постројења ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад, Сељачких буна 43/IV

Оператер постројења ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад, Сељачких буна 43/IV, поднео је дана 15. јануара 2018. године, захтев број VI-501-27/18 за издавање дозволе за обављање делатности складиштења неопасног отпада у постројењу "Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина", унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 10. маја 2018. године, донела решење број VI-501-27/18, о издавању дозволе регистарски број 047, за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у предметном постројењу.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу чл. 59. 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и и 70/16), а решавајући по захтеву оператера постројења ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад, Сељачких буна 43/IV, за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада број VI-501-27/18, од 15. јануара 2018. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси
 
РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Издаје се дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарски број 047, оператеру постројења ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад, Сељачких буна 43/IV (у даљем тексту: Оператер постројења), за обављање делатности складиштења отпада који је класификован као отпад који није опасан у постројењу "Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина", унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, и утврђује следеће:
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ
 1. Општи подаци о дозволи
 
            Дозвола се издаје Оператеру постројења, за делатност складиштења отпада који је класификован као отпад који није опасан (отпадна пластика (искључујући амбалажу) индексног броја 02 01 04, агрохемијски отпад другачији од оних наведених у 02 01 08٭ индексног броја 02 01 09, отпад од метала индексног броја 02 01 10, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 01 99, отпади од сортирања папира и картона намењени рециклажи индексног броја 03 03 08, кречни отпад индексног броја 04 01 02, отпади од кројења и завршне обраде индексног броја 04 01 09, отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер) индексног броја 04 02 09, отпади од непрерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 21, отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 04 02 99, битумен индексног броја 05 01 17, фосфорна шљака индексног броја 06 09 02, отпадна пластика  индексног броја 07 02 13, чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13٭ индексног броја 07 05 14, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 06 99, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 07 99, отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11٭ индексног броја 08 01 12, отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17٭ индексног броја 08 01 18, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 08 01 99, отпадни прашкасти премази индексног броја 08 02 01, отпади који нису дргачије специфицирани индексног броја 08 02 99, отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17٭ индексног броја 08 03 18, отпадни лепкови и и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09٭ индексног броја 08 04 10, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 08 04 99, фотографски филм и папир који садржи сребро или једињење сребра индексног броја 09 01 07,фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињење сребра индексног броја 09 01 08, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 09 01 99, пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене  у 10 01 04٭ ) индексног броја 10 01 01, чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса индексног броја 10 01 05, шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у  10 01 14٭  индексног броја 10 01 15, летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16٭  индексног броја 10 01 17, пескови из флуидизованог слоја индексног броја 10 01 24, отпади од прераде шљаке индексног броја 10 02 01, непрерађена шљака индексног броја 10 02 02, , прашина димног гаса  другачија од оне наведене у 10 03 19٭ индексног броја 10 03 20, остале чврсте честице и прашина индексног броја 10 06 04, чврсте честице и прашина индексног броја 10 08 04, остале шљаке индексног броја 10 08 09, шљака из пећи индексног броја 10 09 03, шљака из пећи индексног броја 10 10 03, отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана) индексног броја 10 12 08, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 12 99, муљеви и филтер - колачи (погаче)  другачији од оних наведених у 11 01 09٭ индексног броја 11 01 10, стругање и обрада ферометала индексног броја 12 01 01, прашина и честице ферометала индексног броја 12 01 02,  стругање и обрада обојених метала индексног броја 12 01 03, прашина и честице обојених метала индексног броја 12 01 04, обрада пластике индексног броја 12 01 05, потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20٭ индексног броја 12 01 21, папирна и картонска амбалажа индексног броја 15 01 01, пластична амбалажа индексног броја 15 01 02, дрвена амбалажа индексног броја 15 01 03, метална амбалажа индексног броја 15 01 04, композитна амбалажа индексног броја 15 01 05, мешана амбалажа индексног броја 15 01 06, стаклена амбалажа индексног броја 15 01 07, текстилна амбалажа индексног броја 15 01 09, апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02٭ индексног броја 15 02 03, отпадне гуме индексног броја 16 01 03, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте индексног броја 16 01 06, кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11٭  индексног броја 16 01 12, ферозни метал индексног броја 16 01 17, обојени метал индексног броја 16 01 18, пластика индексног броја 16 01 19, стакло индексног броја 16 01 20, неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03٭  индексног броја 16 03 04, органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05٭ индексног броја 16 03 06, одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06٭, 16 05 07٭ или 16 05 08٭  индексног броја 16 05 09, облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01٭  индексног броја 16 11 02, остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03٭  индексног броја 16 11 04, облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05٭  индексног броја 16 11 06, стакло индексног броја 17 02 02, пластика индексног броја 17 02 03, бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01, алуминијум индексног броја 17 04 02,  олово индексног броја 17 04 03, гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, мешани метали индексног броја 17 04 07, земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03٭ индексног броја 17 05 04, претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада индексног броја 19 02 03, муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05٭ индексног броја 19 02 06, сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08٭ и 19 02 09٭ индексног броја 19 02 10,  стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04٭ индексног броја 19 03 05, солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06٭ индексног броја 19 03 07, истрошени активни угаљ индексног броја 19 09 04, отпад од гвожђа и челика индексног броја 19 10 01, отпад од обојених метала индексног броја 19 10 02, папир и картон индексног броја 19 12 01, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02, обојени метали индексног броја 19 12 03, пластика и гума индексног броја 19 12 04, сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада) индексног броја 19 12 10, папир и картон индексног броја 20 01 01 текстил индексног броја 20 01 11, детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29٭ индексног броја 20 01 30, одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21٭, 20 01 23٭ и 20 01 35٭ индексног броја 20 01 36, пластика индексног броја 20 01 39 и метали индексног броја 20 01 40), у постројењу "Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина", унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС“, број 96/09).
Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање предметне дозволе Оператеру постројења, те се од 10. маја 2018. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројем 047.
 
 1. Општи подаци о постројењу Постројење - складиште у којем се врши складиштење неопасног отпада, лоцирано је у радној зони ''Север II'' унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
  Складиштење неопасног отпада који на предмену локацију долази већ упакован у прописну амбалажу и означен на одговарајући начин, врши се у постојећем опремљеном закупљеном складишном простору површине 106 m² уз инсталисани максимални капацитет складишта до 100 t, планирани годишњи капацитет до 500 t и максимални дневни улаз до 45 t.
              Постројење - складиште је у складу са најбоље доступним техникама и технологијама за ову врсту делатности од  а од опреме и уређаја користе се виљушкар за истовар и ручни палетни виљушкар за манипулацију унутар складишта, дрвене палете, сандуци, пластични џакови, ИБЦ контејнери, џамбо вреће, картонске кутије, метална и пластична бурад. Технолошки процес манипулације у постројењу - складишту омогућава примену регала и палета у циљу максималног искоришћења складишног простора.
  Прилаз комплексу је из улице Пут  Новосадског партизанског одреда и Индустријска, унутар комплекса саобраћа се бетонским саобраћајницама уз могућност кружног кретања.
  Предметна локација има чуварску службу, изграђену водоводно-канализациону мрежу и прикључена је на електроенергетску мрежу (У постројењу - складишту постоји хидрантски наставак за потребе гашења пожара, објекат је опремљен електричним инсталацијама док канализационе инсталације нису изведене).
   
   
 2. Напоmене о поверљивости података и инфорmација
 3. Нема информација и података које се сматрају поверљивим.
   
   Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА
   
        1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет
  ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад, Сељачких буна 43/IV, регистрован 15. јануара 2009. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 20492155), претежна делатност 3812 - Скупљање опасног отпада. Оператер постројења се бави складиштењем неопасног отпада у постројењу - складишту "Привремено складиште чврстог неопасног отпада и секундарних сировина", унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
  Принцип рада предметног постројења - складишта се састоји од неколико фаза (У постројење се теретним возилом довозе прикупљене количине неопасног отпада и након контроле документације, мере на мобилној ваги до 2 t а затим истоварају палетним виљушкаром и привремено одлажу у складиште на полицама или на палетама у већ упакованој прописној амбалажи, до момента извоза или траспорта на даљи третман).
   
               2) Опис локације на којој се делатност обавља
  Постројење у којем се врши складиштење неопасног отпада, лоцирано је у радној зони ''Север II'' унутар комплекса ''Новосадске фабрике каблова АД'' у улици Индустријска бб, на катастарској парцели број 3365, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
   
               3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности
  - Извод о регистрацији привредног субјекта ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад, регистрованог 15. јануара 2009. године у Агенцији за привредне регистре;
  - Решење број VI-501-573/17 од 25. октобра 2017. године издато од стране Градске управе за заштиту животне средине којим је утврђено да за предметно постројење није потребна процена утицаја на животну средину;
  - Информацију о локацији број V-353-458/17 од 21. августа 2017. године издату од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове;
  - Препис листа непокретности број 17579 К.О. Нови Сад I Град Нови Сад;
  -Сагласност МУП-а Сектор за ванредне ситуације - Управа за ванредне ситуације у Новом Саду 09/22/3 број 217-2035/18 од 27. фебруара 2018. године, на Програм основне обуке запослених радника из области заштите од пожара;
  - Записник о инспекцијском надзору број XIV-501-182/18 од 4. априла 2018. године издат од стране Градске управе за инспекцијске послове - Сектор инспекције за заштиту животне средине - Одсек за заштиту животне средине;
  - Уговор о закупу пословног простора закључен 7. јуна 2017. године између ''Новосадске фабрике кабела'' АД Нови Сад и ''ECO - LOGISTICA'' DOO Нови Сад;- Уверење број 05/15/235-13586/18-1 АВ од 6. фебруара 2018. године да против Мирјане Јанковић из Новог Сада, није осуђивана, издато од стране МУП у Новом Саду;
  - Полиса осигурања одговорности ''Dunav Osiguranje'' Београд број 000262603 од 6. фебруара 2017. године.
   
  4) Главни утицаји на животну средину
  Утицај на животну средину услед рада постројења за складиштење неопасног отпада,  могућ је услед неадекватног вођења технолошког поступка и у случају акцидента.
   
              Загађење ваздуха
  У постројењу се врши складиштење неопасног отпада у адекватној амбалажи, уз манипулативне послове типа истовара, утовара, мерења и слагања на палете и регале при чему се не врши никакав третман. Све операције се обављају искључиво у затвореном простору у коме нема организованог испуста, тако да не долази до емитовања загађујућих материја у ваздух.
   
              Бука и вибрације
  На предметној локацији се јавља бука и вибрације од виљушкара при манипулативним пословима и од транспортних возила како при довожењу и истовару тако и при одвожењу неопасног отпада.
  Имајући у виду, да се складиште налази у оквиру пословног комплекса у радној зони као и то да ни једна операција није континуална већ повремена, значајнијег негативног утицаја буке и вибрација на животну средину нема.
   
              Загађење воде и земљишта
  Предметни објекат нема санитарну воду и није прикључен на канализациону мрежу комплекса.
  У самом процесу рада постројења - складишта, нема отпадних технолошких вода.
  Атмосферске воде са крова се системом олучних вертикала одводе у атмосферску канализациону мрежу.
  Складишни простор је организован искључиво у затвореном простору са непропусном бетонираном подлогом, тако да штетних утицаја на земљиште нема.
   
              Отпад
   
              Комунални отпад
   
  Током рада постројења - складишта не настаје комунални отпад.
  У кругу пословног комплекса постављен је типски метални контејнер за комунални отпад. Одвожење комуналног отпада је у надлежности ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад.
   
              Неопасан отпад
   
  Целокупна амбалажирана количина неопасног  отпада се привремено складишти у предметном постројењу до момента извоза или отпреме оператерима на даљи третман.
  У случају да дође до физичког оштећења дрвених палета и амбалаже која се користи за складиштење, та амбалажа се третира као неопасан отпад  и предаје се регистрованом преузимачу.
  У случају акцидентног расипања ускладиштеног отпада, исти се сакупи, поново упакује, обележи у складу са пореклом отпада и постојећом документацијом.
  Свакодневном контролом и вођењем евиденције о стању амбалаже у постројењу - складишту, могућност оштећења амбалаже и акцидентног расипања ускладиштеног отпада се своди на минимум.
   
              Опасан отпад
   
  У току процеса складиштења и на самој локацији не долази до стварања опасног отпада.
   
              Јонизујуће и нејонизујуће зрачење
   
              У процесу рада не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
   
              5) Коmентари/мишљења
   
  Градска управа за заштиту животне средине је у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестила јавност о пријему захтева Оператера постројења за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, на својој интернет презентацији www.environovisad.org.rs. а дописом МЗ ''Раднички''.
  У датом року, до 25. априла 2018. године, није било достављених мишљења од стране заинтересоване јавности.
   
  В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА (Складиштење неопасног отпада)
   
  1) Важност дозволе за складиштење неопасног отпада и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи.
   
              (1) Важност дозволе за складиштење неопасног отпада
   
  Складиштење неопасног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 10. маја 2028. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом, дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.
  Уколико оператер постројења не поступа у складу са условима прописаним дозволом, Градска управа за заштиту животне средине као надлежни орган за издавање дозволе ће донети решење о одузимању дозволе у складу са чланом 67. Закона о управљању отпадом.
              (2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи
   
              120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
   
  2) Рад и управљање постројењем - складиштем неопасног отпада
   
              (1) Рад и управљање
   
              Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова постројења за складиштење неопасног отпада.
              Постројење - складиште, запошљава 14 радника (5 радника са VII степеном стручне спреме и 7 радникa са IV степеном стручне спреме и 2 радника са основним образовањем).
              У постројењу се врши складиштење отпада који је класификован као отпад који није опасан у складу са ''Р13'' ознаком из Р листе операције искоришћења отпада датом у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени  гласник РС'' број 56/10), намењених  за било коју операцију од Р1 до Р12.
  Максимални капацитет постројења - складишта износи до 100 t  уз планирани годишњи капацитет до 500 t и максимални дневни улаз до 45 t.
               
              (2) Радно време
   
              Радно време ће се одвијати радним данима, у првој смени, у времену од 8 h до 16 h.
   
              (3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу
   
  Мирјана Јанковић
   
              (4) Услови за управљање заштитом животне средине
   
              Оператер постројења је дужан да се придржава услова и мера заштите животне средине дефинисаних Радним планом постројења и Решењем Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, број VI-501-573/17 од 25. октобра 2017. године.
  Оператер постројења се нарочито обавезује да са генерисаним отпадом поступа у свему према одредбама Закона о управљању отпадом и Правилника о начину прикупљања, паковања и разврставања секундарних сировина (''Службени гласник РС'', број 55/01).
   
  3) Локација постројења и инфраструктура
   
              (1) Табла са подацима о оператеру постројења
   
              Обавезује се Оператер постројења да постави на улаз у постројење - складиште, таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.
   
              (2) Обезбеђење локације
   
  На улазу у пословни комплекс постоји портирница и обезбеђен је стални надзор како би се спречио приступ неовлашћеним лицима, а оператер постројења је обезбедио и интерни систем за надгледање на предметној локацији. Комплекс је потпуно ограђен оградом.
  Постројење - складиште за неопасан отпад мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.
   
              (3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)
   
  Обавезује се Оператер постројења да одржава саобраћајну инфраструктуру на прилазу постројењу - складишту, обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.
   
              (4) Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о
                   управљању отпадом
   
  Обавезује се Оператер постројења да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.
   
  4) Управљање отпадом
   
              (1) Производња отпада
  Обавезује се Оператер постројења да се приликом складиштења неопасног отпада, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира сваке три године у складу са Законом о управљању отпадом а нарочито да сав настали отпад разврстава, пакује и чува на начин прописан Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина.
   
               (2) Пријем и истовар неопасног отпада
  Обавезује се Оператер постројења да сваки пут приликом пријема неопасног отпада, уредно попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
  Обавезује се Оператер постројења да неопасaн отпад, по пријему у постројење евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима, односно, води уредну евиденцију о примљеним количинама наведеног отпада а место за складиштење мора да одржава чистим.
   
              (3) Разношење и одвожење отпада
  Обавезује се Оператер постројења да преузимање и одвожење неопасног отпада који има употребну вредност као секундарна сировина, обезбеди од стране регистрованих преузимача, који имају дозволу за сакупљање, транспорт, третман или одлагање наведеног отпада, са којима има склопљен важећи уговор о преузимању и одвожењу и да уредно попуњава Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
   
              (4) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима
  У процесу складиштења неопасног отпада, настаје неопасан отпад који има употребну вредност (амбалажа) само у случају оштећења амбалаже и  који се селектира на месту настанка и привремено складишти у магацину у складу са Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина. Сав отпад који се прими у магацин и отпад који настане у поступку складиштења има карактер неопасног отпада.
  Обавезује се Оператер постројења да при управљању отпадом, врши идентификацију отпада према врсти отпада, класификацију отпада према Каталогу отпада и Листи категорија отпада (Q листа) и води евиденцију о количини отпада (маса отпада изражена у тонама).
  У постројењу се складишти искључиво неопасан отпад адекватно амбалажиран и обележен, у количини од максимално 500 t годишње и целокупна ускладиштена количина се извезе као секундарна сировина или отпреми оператерима у земљи на даљи третман.
   Оператер постројења је наведене количине планирао за 2018. годину, а количине ће бити ажуриране на годишњем нивоу за сваку наредну календарску годину.
   
              (5) Сировине, помоћни материјали, вода и енергија
              Сировину представљају следеће врсте прописно амбалажираног неопасног отпада: отпадна пластика (искључујући амбалажу) индексног броја 02 01 04, агрохемијски отпад другачији од оних наведених у 02 01 08٭ индексног броја 02 01 09, отпад од метала индексног броја 02 01 10, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 01 99, отпади од сортирања папира и картона намењени рециклажи индексног броја 03 03 08, кречни отпад индексног броја 04 01 02, отпади од кројења и завршне обраде индексног броја 04 01 09, отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер) индексног броја 04 02 09, отпади од непрерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 21, отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22,отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 04 02 99, битумен индексног броја 05 01 17, фосфорна шљака индексног броја 06 09 02, отпадна пластика  индексног броја 07 02 13, чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13٭ индексног броја 07 05 14, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 06 99, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 07 99, отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11٭ индексног броја 08 01 12, отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17٭ индексног броја 08 01 18, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 08 01 99, отпадни прашкасти премази индексног броја 08 02 01, отпади који нису дргачије специфицирани индексног броја 08 02 99, отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17٭ индексног броја 08 03 18, отпадни лепкови и и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09٭ индексног броја 08 04 10, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 08 04 99, фотографски филм и папир који садржи сребро или једињење сребра индексног броја 09 01 07, фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињење сребра индексног броја 09 01 08, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 09 01 99, пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене  у 10 01 04٭ ) индексног броја 10 01 01, чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса индексног броја 10 01 05, шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у  10 01 14٭  индексног броја 10 01 15, летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16٭  индексног броја 10 01 17, пескови из флуидизованог слоја индексног броја 10 01 24, отпади од прераде шљаке индексног броја 10 02 01, непрерађена шљака индексног броја 10 02 02, , прашина димног гаса  другачија од оне наведене у 10 03 19٭ индексног броја 10 03 20, остале чврсте честице и прашина индексног броја 10 06 04, чврсте честице и прашина индексног броја 10 08 04, остале шљаке индексног броја 10 08 09, шљака из пећи индексног броја 10 09 03, шљака из пећи индексног броја 10 10 03, отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана) индексног броја 10 12 08, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 12 99, муљеви и филтер - колачи (погаче)  другачији од оних наведених у 11 01 09٭ индексног броја 11 01 10, стругање и обрада ферометала индексног броја 12 01 01, прашина и честице ферометала индексног броја 12 01 02,  стругање и обрада обојених метала индексног броја 12 01 03, прашина и честице обојених метала индексног броја 12 01 04, обрада пластике индексног броја 12 01 05, потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20٭ индексног броја 12 01 21, папирна и картонска амбалажа индексног броја 15 01 01, пластична амбалажа индексног броја 15 01 02, дрвена амбалажа индексног броја 15 01 03, метална амбалажа индексног броја 15 01 04, композитна амбалажа индексног броја 15 01 05, мешана амбалажа индексног броја 15 01 06, стаклена амбалажа индексног броја 15 01 07, текстилна амбалажа индексног броја 15 01 09, апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02٭ индексног броја 15 02 03, отпадне гуме индексног броја 16 01 03, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте индексног броја 16 01 06, кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11٭  индексног броја 16 01 12, ферозни метал индексног броја 16 01 17, обојени метал индексног броја 16 01 18, пластика индексног броја 16 01 19, стакло индексног броја 16 01 20, неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03٭  индексног броја 16 03 04, органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05٭ индексног броја 16 03 06, одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06٭, 16 05 07٭ или 16 05 08٭  индексног броја 16 05 09, облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01٭  индексног броја 16 11 02, остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03٭  индексног броја 16 11 04, облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05٭  индексног броја 16 11 06, стакло индексног броја 17 02 02, пластика индексног броја 17 02 03, бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01, алуминијум индексног броја 17 04 02,  олово индексног броја 17 04 03, гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, мешани метали индексног броја 17 04 07, земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03٭ индексног броја 17 05 04, претходно измешани отпади који се састоје само од безопасног отпада индексног броја 19 02 03, муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05٭ индексног броја 19 02 06, сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08٭ и 19 02 09٭ индексног броја 19 02 10,  стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04٭ индексног броја 19 03 05, солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06٭ индексног броја 19 03 07, истрошени активни угаљ индексног броја 19 09 04, отпад од гвожђа и челика индексног броја 19 10 01, отпад од обојених метала индексног броја 19 10 02, папир и картон индексног броја 19 12 01, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02, обојени метали индексног броја 19 12 03, пластика и гума индексног броја 19 12 04, сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада) индексног броја 19 12 10, папир и картон индексног броја 20 01 01 текстил индексног броја 20 01 11, детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29٭ индексног броја 20 01 30, одбачена електрична и електронска опремадругачија од оне наведене у 20 01 21٭, 20 01 23٭ и 20 01 35٭ индексног броја 20 01 36, пластика индексног броја 20 01 39 и метали индексног броја 20 01 40.
  Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема.
  Електрична енергија се у радном процесу не користи.
   
              (6) Привремено складиштење неопасног отпада
   
   Обавезује се Оператер постројења, да одмах по пријему у магацин евидентира примљене количине неопасног отпада, измери и адекватно ускладишти до момента извоза или отпреме оператерима на даљи третман.
  Обавезује се Оператер постројења да отпад настао оштећењем амбалаже приликом истовара, утовара, манипулације, и привременог ускладиштења неопасног отпада, разврстава и прописно складишти и обележи.
  Сав отпад који се прими у складиште и отпад који се генерише у процесу складиштења, има карактер неопасног отпада.
  Комунални отпад се  одлаже у типски метални контејнер за чије пражњење је задужено ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад.
   
              - Методе и технологије које ће се користити
  Обавезује се Оператер постројења, да приликом складиштења неопасног отпада користи најбоље могуће технике и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.
   
              - Подаци о опреми и уређајима који ће се користити
  Обавезује се Оператер постројења, да користи опрему и уређаје, за које је уз захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада доставио пропратну документацију.
   
              (7) П