О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу o допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу ''Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и орган

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2018-02-26 11:04:35

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу ''Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад, оператера постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6

 
Оператер постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6, поднео је дана 29. децембра 2017. године, захтев број VI-501-811/17 за допуну решења о издавању интегралне дозволе за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у постројењу ''Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 23. фебруара 2018. године, донела решење број VI-501-811/17, о допуни решења о издавању интегралне дозволе регистарски број 044, за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у предметном постројењу.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу члана 68. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и и 70/16), а решавајући по захтеву оператера постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6, за допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпадa, број VI-501-811/17, од 29. децембра 2017. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
о допуни решења о издавању интегралне дозволе регистарски број 044, за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада број VI-501-559/17 од 20. октобра 2017. године


         Интегрална дозвола регистарски број 044, оператера постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6, за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у постројењу ''Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад,  допуњује се у следећем:
- Оператер у оквиру постројења планира да у процес складиштења и поновног искоришћења уврсти следеће врсте неопасног отпада: муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације индексног броја 02 03 01, органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  индексног броја 16 03 06, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 16 07 99, течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01 индексног броја 16 10 02, концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 индексног броја 16 10 04, муљеви из физичко/ хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05 индексног броја 19 02 06, муљеви од третмана урбаних отпадних вода индексног броја 19 08 05, муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11 индексног броја 19 08 12, муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13 индексног броја 19 08 14, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 19 08 99 уз напомену да капацитет, методе рада и опрема у постројењу остају непромењени.
            Ово решење је саставни део решења број VI-501-559/17 од 20. октобра 2017. године, којим је издата Интегрална дозвола регистарски број 044 од стране Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада. 
            Таксе за трошкове поступка издавања решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом (такса за подношење захтева у износу од 310,00 динара и такса за издавање решења о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе, у износу од 6240,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 18. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 -усклађени дин.изн.).
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 
            Оператер постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6,  је дана 29. децембра 2017. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-811/17 за допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу ''Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-559/17 од 20. октобра 2017. године издата интегрална дозвола регистарски број 044 за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења отпада који је класификован као отпад који није опасан (отпад од биљног ткива индексног броја 02 01 03, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 02 03, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 02 04, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 03 04, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 03 05, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 03 99, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 05 01, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 05 02, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 05 99, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 06 01, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 06 03, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 06 99, отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала индексног броја 02 07 01, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 07 04, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 07 05, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 07 99, смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће индексног броја 19 08 09, муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05 индексног броја 19 11 06, биоразградиви кухињски отпад из ресторана индексног броја 20 01 08, јестива уља и масти индексног броја 20 01 25 и биодеградабилни отпад индексног броја 20 02 01), у постројењу "Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад. 
           Захтевом за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператер у оквиру постројења планира да у процес складиштења и поновног искоришћења уврсти следеће врсте неопасног отпада: муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације индексног броја 02 03 01, органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  индексног броја 16 03 06, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 16 07 99, течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01 индексног броја 16 10 02, концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 индексног броја 16 10 04, муљеви из физичко/ хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05 индексног броја 19 02 06, муљеви од третмана урбаних отпадних вода индексног броја 19 08 05, муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11 индексног броја 19 08 12, муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13 индексног броја 19 08 14, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 19 08 99 уз напомену да капацитет, методе рада и опрема у постројењу остају непромењени.      
        Оператер постројења је уз захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, доставио следећу документацију: Анекс радног плана постројења за управљање отпадом и доказ о уплаћеним административним таксама.
        Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности.
        У датом року, до 13. фебруара 2018. године, није било достављених мишљења заинтересоване јавности.
            У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање Решења о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење  и поновно искоришћење неопасног отпада, те је решено као у диспозитиву.
 
            Поука о правном средству:
            Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту