О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2018-01-09 11:47:58

Обавештење о поднетом захтеву за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у постројењу "Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад, оператера постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6
 
Градска управа за заштиту животне средине, на основу чл. 68. и 69, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада
 
Надлежни орган обавештава јавност да је 29. децембра 2017. године, оператер постројења ''ESO TRON'' DOO, Руменка, улица Нова II број 6, регистрован 3. октобра 2011. године у Агенцији за привредне регистре (Mатични број: 20771437, ПИБ: 107268460), претежна делатност 4690 - неспецијализована трговина на велико, поднео захтев број VI-501-811/17 за допуну интегралне дозволе регистарски број 044.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-559/17 од 20. октобра 2017. године издата интегрална дозвола регистарски број 044 за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења отпада који је класификован као отпад који није опасан (отпад од биљног ткива индексног броја 02 01 03, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 02 03, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 02 04, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 03 04, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 03 05, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 03 99, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 05 01, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 05 02, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 05 99, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 06 01, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 06 03, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 06 99, отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала индексног броја 02 07 01, материјали неподобни за потрошњу или обраду индексног броја 02 07 04, муљеви од третмана течног отпада на месту настајања индексног броја 02 07 05, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 02 07 99, смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће индексног броја 19 08 09, муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05 индексног броја 19 11 06, биоразградиви кухињски отпад из ресторана индексног броја 20 01 08, јестива уља и масти индексног броја 20 01 25 и биодеградабилни отпад индексног броја 20 02 01), у постројењу "Пословни објекат за складиштење и припрему - третман неопасног отпада (Отпадна јестива уља и масти и органски биоразградиви отпад) и канцеларијски простор, спратности приземље и спрат и део високо приземље (П+1-ВП)", на катастарској парцели број 4229, К.О. Руменка, Град Нови Сад.        
            Захтевом за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператер у оквиру постројења планира да у процес складиштења и поновног искоришћења уврсти следеће врсте неопасног отпада: муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације индексног броја 02 03 01, органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05  индексног броја 16 03 06, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 16 07 99, течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01 индексног броја 16 10 02, концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03 индексног броја 16 10 04, муљеви из физичко/ хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05 индексног броја 19 02 06, муљеви од третмана урбаних отпадних вода индексног броја 19 08 05, муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11 индексног броја 19 08 12, муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13 индексног броја 19 08 14, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 19 08 99 уз напомену да капацитет, методе рада и опрема у постројењу остају непромењени.      
        Оператер постројења је уз захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, доставио анекс Радног плана постројења за управљање отпадом и доказ о уплаћеним административним таксама.
Рок за достављање мишљења и предлога је 13. фебруар 2018. године.
            Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110А, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту