О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу o измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у У оквиру огранка ''DIP I'' - "Производно пословни објекат ливнице обојених метала", у Новом Саду, у улици Велики рит 9

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2017-12-27 10:02:50

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у У оквиру огранка ''DIP I'' - "Производно пословни објекат ливнице обојених метала", у Новом Саду, у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11 К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад, оператера постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, Темеринска број 30
 
Оператер постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, Темеринска број 30, поднео је дана 24. маја 2017. године, захтев број VI-501-323/17 за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада У оквиру огранка ''DIP I'' - "Производно пословни објекат ливнице обојених метала", у Новом Саду, у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11 К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 25. децембра 2017. године, донела решење број VI-501-323/17, о издавању интегралне дозволе регистарски број 046, за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у предметном постројењу.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу члана 68. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и и 70/16), а решавајући по захтеву оператера постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, Темеринскa број 30, за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпадa, број VI-501-323/17, од 24. маја 2017. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
О измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе регистарски број 006, за складиштење и третман неопасног отпада број VI-501-663/10 од 28. децембра 2010. године


         Интегрална дозвола регистарски број 006, оператера постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада у постројењу ''Ливница обојених метала'' у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11, К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад, измењује се и допуњује у следећем:
 
           1. Назив постројења ''Ливница обојених метала'' се мења у ''Производно пословни објекат ливнице обојених метала'';
           2. Претежна делатност оператера постројења је из шифре делатности број 27530 промењена у шифру делатности 2453 - Ливење лаких метала, у складу са новим додељеним бројем у Агенцији за привредне регистре;
           3. У оквиру огранка ''DIP I'' - "Производно пословни објекат ливнице обојених метала", у Новом Саду, у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11 К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад, мења се радно време - радом у три смене, седам дана у недељи, коришћењем 8 пећи врши топљење и ливење алуминијума, цинка, бакра, бронзе, калаја и њихових легура уз проширење употребе нових врста неопасног отпада класификованих по индексним бројевима наведеним у ажурираном Радном плану постројења уз максимални дневни улаз отпада од 50 t, укупну максималну количину отпада која се може наћи у складишту од 200 t, максимални дневни капацитет ливнице до 20 t и максимални капацитет складишта каблова од 10  t и максимални дневни капацитет третмана каблова од 1 t. Шљака која настане у термичком третману се након складиштења третира механички на млину, вибро ситу, магнетном и ваздушном сепаратору при чему се метални делови одвајају и враћају у процес производње а остатак пакује у вреће и прослеђује овлашћеним оператерима. Максимални капацитет складишта отпадних шљака које настану у производном процесу је 50 t уз дневни капацитет третмана шљаке од 2 t.
           4. У постројењу оператер проширује делатност складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада следећим врстама класификованим по индексним бројевима: отпади од метала
индексног броја 02 01 10, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 08 01 99, тврди цинк индексног броја 11 05 01, пепео од цинка индексног броја 11 05 02, стругање и обрада ферометала индексног броја 12 01 01, стругање и обрада обојених метала индексног броја 12 01 03, прашина и честице обојених метала индексног броја 12 01 04, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте индексног броја 16 01 06, ферозни метал индексног броја 16 01 17, обојени метал индексног броја 16 01 18, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 16 01 99, компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15٭ индексног броја 16 02 16, бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01, алуминијум индексног броја 17 04 02, цинк индексног броја 17 04 04, гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, калај индексног броја 17 04 06, мешани метали индексног броја 17 04 07, каблови другачији од оних наведених у 17 04 10٭ индексног броја 17 04 11, отпад од гвожђа и челика индексног броја 19 10 01, отпад од обојених метала индексног броја 19 10 02, папир и картон индексног броја 20 01 01, стакло индексног броја 20 01 02 и метали индексног броја 20 01 40.
Поред наведених врста неопасног отпада у оквиру постројења се врши складиштење и следећих врста неопасног отпада: отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи индексног броја 03 03 08, оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15٭ индексног броја 06 03 16, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 06 03 99, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 06 04 99, отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида индексног броја 06 11 01, отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17٭ индексног броја 08 03 18, фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра индексног броја 09 01 07, камере за једнократну употребу без батерија индексног броја 09 01 10, камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11٭ индексног броја 09 01 12, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 09 01 99, отпади од прераде шљаке индексног броја 10 02 01, непрерађена шљака индексног броја 10 02 02, отпад од млевења индексног броја 10 02 10, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 02 99, остаци од анода индексног броја 10 03 02, отпадна глиница индексног броја 10 03 05, остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) другачији од оних наведених у 10 03 21٭ индексног броја 10 03 22, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 03 99, шљаке из примарне и секундарне производње индексног броја 10 05 01, остале чврсте честице и прашина индексног броја 10 05 04, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 05 99, шљаке из примарне и секундарне производње индексног броја 10 06 01, остале чврсте честице и прашина индексног броја 10 06 04, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 06 99, шљаке из примарне и секундарне производње индексног броја 10 07 01, чврсти отпади из третмана гаса индексног броја 10 07 03, остале чврсте честице и прашина индексног броја 10 07 04, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 07 99, чврсте честице и прашина индексног броја 10 08 04, остале шљаке индексног броја 10 08 09, струготине са аноде индексног броја 10 08 14, прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15٭ индексног броја 10 08 16, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 08 99, шљака из пећи индексног броја 10 09 03, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 09 99, прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09٭ индексног броја 10 10 10, , остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11٭ индексног броја 10 10 12, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 10 10 99, отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини индексног броја 11 02 03, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 11 02 99, тврди цинк индексног броја 11 05 01, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 11 05 99, прашина и честице ферометала индексног броја 12 01 02, обрада пластике индексног броја 12 01 05, потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од оних наведених у 12 01 20٭ индексног броја 12 01 21, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 12 01 99, папирна и картонска амбалажа индексног броја 15 01 01, пластична амбалажа индексног броја 15 01 02, дрвена амбалажа индексног броја 15 01 03, композитна амбалажа индексног броја 15 01 05, мешана амбалажа индексног броја 15 01 06, стаклена амбалажа индексног броја 15 01 07, текстилна амбалажа индексног броја 15 01 09, отпадне гуме индексног броја 16 01 03, кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11٭ индексног броја 16 01 12, пластика индексног броја 16 01 19, стакло индексног броја 16 01 20, компоненте које нису другачије специфициране индексног броја 16 01 22, одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13٭ индексног броја 16 02 14, неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03٭ индексног броја 16 03 04, алкалне батерије (изузев 16 06 03) индексног броја 16 06 04, друге батерије и акумулатори индексног броја 16 06 05, истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07) индексног броја 16 08 01, истрошени катализатори који садрже прелазнеметале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани индексног броја 16 08 03, дрво индексног броја 17 02 01, стакло индексног броја 17 02 02, пластика индексног броја 17 02 03, олово индексног броја 17 04 03, каблови другачији од оних наведених у 17 04 10٭ индексног броја 17 04 11, изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03 индексног броја 17 06 04, оштри инструменти (изузев 18 01 03) индексног броја 18 01 01,  оштри инструменти (изузев 18 02 02) индексног броја 18 02 01,материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке 19 01 02, отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 19 01 99, лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03٭ индексног броја 19 10 04,  остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05٭ индексног броја 19 10 06, папир и картон индексног броја 19 12 01, стакло индексног броја 19 12 05, дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06٭ индексног броја 19 12 07, текстил индексног броја 19 12 08, други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11٭ индексног броја 19 12 12, текстил  индексног броја 20 01 11, батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33٭ индексног броја 20 01 34, одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 индексног броја 20 01 36, дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37٭ индексног броја 20 01 38, пластика индексног броја 20 01 39 и остале фракције које нису другачије специфициране индексног броја 20 01 99.
            Ово решење је саставни део решења број VI-501-663/10 од 28. децембра 2010. године, којим је издата Интегрална дозвола регистарски број 006 и важи уз решење број VI-501-1175/14 од 5. децембра 2014. године о измени и допуни решења, која су издата од стране Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада. 
 
Таксе за трошкове поступка издавања решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом (такса за подношење захтева у износу од 300,00 динара и такса за издавање решења о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе, у износу од 6000,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 18. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 -усклађени дин.изн.).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 
            Оператер постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, Темеринска број 30,  је дана 24. маја 2017. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-323/17 за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу ''Производно Ливница обојених метала'' у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11, К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-663/10 од 28. децембра 2010. године издата интегрална дозвола (регистарски број 006) за складиштење и третман неопасног отпада, који је класификован као отпад који није опасан - за третман обојених метала (индексни број 19 12 03), методама разврставања, растављања, сечења, топљења и ливења и третман метала који садрже гвожђе (индексни број 19 12 02) разврставањем, растављањем и сечењем, као и за складиштење обојених метала (отпаци и остаци алуминијума, бакра, цинка и калаја), метала који садрже гвожђе, отпада насталог током производног процеса топљења - шљака из пећи (индексни број 10 10 03) и отпадне пластикe и гумe насталe механичким одвајањем - гуљењем каблова и жица пре топљења (индексни број 19 12 04) у постројењу ''Ливница обојених метала'' у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11, К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-1175/14 од 5. децембра 2014. године измењена и допуњена интегрална дозвола (регистарски број 006) за складиштење и третман неопасног отпада у следећем: седиште фирме оператера постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад из досадашње адресе - Булевар ослобођења број 66/I-4  замењено је новом адресом - Темеринска број 30, и планирани капацитет складиштења неопасног отпада у постројењу је повећан за 10 t металне амбалаже (отпадне алуминијумске лименке), индексног  броја 15 01 04 унутар већ постојећег наткривеног складишног простора а третман отпадних алуминијумских лименки је предвиђен да се врши у постојећим ливачким пећима П1 и П2 за ливење алуминијума и његових легура у планираној количини од око 100 t на годишњем нивоу.
         Захтевом за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператер постројења у оквиру огранка ''DIP I'' - "Производно пословни објекат ливнице обојених метала", у Новом Саду, у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11 К.О. Нови Сад III, ГрадНови Сад, планира да променом радног времена - радом у три смене, седам дана у недељи, коришћењем 8 пећи врши топљење и ливење алуминијума, цинка, бакра, бронзе, калаја и њихових легура уз проширење употребе нових врста неопасног отпада класификованих по индексним бројевима наведеним у ажурираном Радном плану постројења уз максимални дневни улаз отпада од 50 t, укупну максималну количину отпада која се може наћи у складишту од 200 t, максимални дневни капацитет ливнице до 20 t и максимални капацитет складишта каблова од 10  t и максимални дневни капацитет третмана каблова од 1 t. Шљака која настане у термичком третману се након складиштења третира механички на млину, вибро ситу, магнетном и ваздушном сепаратору при чему се метални делови одвајају и враћају у процес производње а остатак пакује у вреће и прослеђује овлашћеним оператерима. Максимални капацитет складишта отпадних шљака које настану у производном процесу је 50 t уз дневни капацитет третмана шљаке од 2 t.           Оператер постројења је уз захтев за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, ажуриран Радни план постројења за управљање отпадом, ажуриран Предлог плана за затварање постројења, ажуриран План заштите од удеса, ажурирану  Изјаву о методама третмана отпада, ажурирану Изјаву о методама третмана остатака из постројења, Решење број 217-11694/15 од 5. октобра 2015. године о давању сагласности на програм основне обуке запослених радника из области заштите од пожара издато од стране МУП РС Сектор за ванредне ситуације  - Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Решење број VI-501-760/16 од 14. фебруара 2017. године о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину издато од стране Градске управе за заштиту животне средине, Решење о озакоњењу број  VI-351-2596/14 од 7. августа 2017. године издато од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове и доказ о уплаћеним административним таксама.
            Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности.
            У датом року, до 11. децембра 2017. године, није било достављених мишљења заинтересоване јавности.
            У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање Решења о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада, те је решено као у диспозитиву.
 
            Поука о правном средству:
 
            Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.          
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту