О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", оператера постројења Привредно друштво "Плава фра

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2017-12-14 12:41:16

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад, оператера постројења Привредно друштво "Плава фрајла" дoo., Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин

Оператер постројења Привредно друштво "Плава фрајла" дoo, Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин, поднео је дана 1. новембра 2017. године, захтев број VI-501-705/17 за издавање интегралне дозволе за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 14. децембра 2017. године, донела решење број VI-501-705/17, о издавању интегралне дозволе регистарски број 046, за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у предметном постројењу.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу чл. 59. 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и и 70/16), а решавајући по захтеву оператера постројења Привредно друштво "Плава фрајла" дoo, Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин, за издавање Интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада број VI-501-705/17, од 1. новембра 2017. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
 
Издаје се Интегрална дозвола за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (у даљем тексту: Интегрална дозвола), регистарски број 046, оператеру постројења Привредно друштво "Плава фрајла" дoo, Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин (у даљем тексту: Оператер постројења), за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења отпада који је класификован као отпад који није опасан (отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 02 99 и отпадне гуме индексног броја 16 01 03, пластика и гума индексног броја 19 12 04, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02 и текстил индексног броја 19 12 08), у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад, и утврђује следеће:
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ
  1. Општи подаци о дозволи
            Интегрална дозвола издаје се Оператеру постројења, за складиштење и поновно искоришћење следећих врста неопасног отпада: отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 02 99 и отпадне гуме индексног броја 16 01 03, пластика и гума индексног броја 19 12 04, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02 и текстил индексног броја 19 12 08, у складу са ''Р3'', ''Р5'' ''Р12'' и ''Р13'' ознакама из Р листе операције искоришћења отпада и ''Q1'', ''Q2'', ''Q3'', ''Q4'', ''Q6'' ''Q8'', ''Q10'', ''Q12'', ''Q14'' и ''Q16''  ознакама из Q листе категорије отпада, наведене у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени  гласник РС'' број 56/10), у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС“, број 96/09).
У постројењу је предвиђен третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадних гума услед чега не долази до промене хемијских особина материјала, без применевисоких температура и хемикалија. Линија за рециклажу отпадних ауто гума је аутоматизована, нове генерације. Максимални капацитет складишта је до 48 t неопасног отпада - отпадних гума на дан, док је капацитет за рециклажу максимално 48 t на дан, при максималним капацитетом рада постројења у две смене.
            Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање предметне интегралне дозволе, Оператеру постројења, те се од 14. децембра 2017. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројем 046.
 
  1. Општи подаци о постројењу
Постројењe је комплетно опремљено за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадних гума. У поступању са предметним отпадом, у постројењу се врше следеће операције: складиштење отпадних гума на отвореном платоу и поновно искоришћење неопасног отпада физичко механичким поступцима у затвореној хали на линији за рециклажу отпадних ауто гума која се састоји од више сегмената - машина на којима се врше процеси издвајања жице, сечења гуме, млевења у шредеру, млевења у гранулатору и раздвајања фракција гранулата.
Опрему постројења чине: вага, машина за одвајање жице, машина за сечење гуме, шредер, дробилица/гранулатор за гуму, транспортне траке са магнетним сепараторима за издвајање метала из гуменог гранулата, вибрациона сита и сепаратор за корд (влакна, текстил и пластику).  
Приступ комплексу је преко улаза из улице Раде Кончара број 1, сви платои и манипулативне површине су бетонирани а цела локација је ограђена жичаном оградом са чуварском службом на улазу.
Локалитет је опремљен водоводном, канализационом,  електроенергетском, гасификационом и хидрантском мрежом.
 
  1. Напоmене о поверљивости података и инфорmација
Нема информација и података које се сматрају поверљивим.
Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА
      1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет
Привредно друштво "Плава фрајла" дoo., Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин, регистровано 2. јуна 2014. године у Агенцији за привредне регистре (Mатични број: 21021253, ПИБ: 108546588), претежна делатност 3832 - поновна употреба разврстаних материјала.
            Пројектом је предвиђен третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада - отпадних гума услед чега не долази до промене хемијских особина материјала, без примене високих температура и хемикалија на аутоматизованој линији за рециклажу отпадних ауто гума.
 
             2) Опис локације на којој се делатност обавља
            Комплетан процес складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада организован је у радној зони ''Исток'' у оквиру комплекса ''Победа холдинг'' у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада површине 815 m²", у Петроварадину, у улици Раде Кончара 1, на катастарској парцели број 496/24, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад. Оператер постројења користи и ограђени бетонирани плато површине 1000 m² поред хале који се налази на катастарској парцели број 496/1.
 
             3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности
- Извод о регистрацији привредног субјекта Привредно друштво "Плава фрајла" дoo., Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин, издат од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије;
- Информација о локацији, број V-353-226/17 од 10. маја 2017. године, издатом од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада;
- Препис листа непокретности број 725 К.О. Петроварадин;
- Решење број VI-501-540/17 од 18. септембра 2017. године издато од стране Градске управе за заштиту животне средине којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину;
- Записник о инспекцијском надзору број XIV-501-720/17 од 17. новембра 2017. године издат од стране Градске управе за инспекцијске послове - Сектор инспекције за заштиту животне средине - Одсек за заштиту животне средине;
- Решење - Сагласност МУП РС под 09/22/3 број 217-14882/17 од 31. октобра 2017. године, на План заштите од пожара;
-Полиса за осигурање од одговорности Wiener Stadtische, број 52665370 од 12. децембра 2016. године.
 
4) Главни утицаји на животну средину
            Оператер постројења на предметној локацији бави се складиштењем и поновним искоришћењем неопасног отпада - отпадних ауто гума услед чега не долази до промене хемијских особина материјала, без примене високих температура и хемикалија на аутоматизованој линији за рециклажу.
У току редовног рада постројења нема емисије недозвољених концентрација штетних и отровних материја у ваздух, воду и земљиште.
            Утицај на животну средину услед рада постројења је могућ само услед неадекватног вођења технолошког поступка и у случају акцидента.
 
            Загађење ваздуха
У редовном раду постројења нема емисије загађујућих материја у ваздух.
 
            Бука и вибрације
У постројењу, до емитовања буке и вибрација долази приликом доласка транспортних возила који довозе неопасни отпад, при утовару, истовару, раду машина и уређаја на линији за рециклажу. Све машине и опрема су смештени у затвореном простору - производној хали тако да се комплетан радни процес одвија унутар објекта а постројење се налази у индустријској зони и не представља значајног емитера буке.
 
            Загађење воде и земљишта
Вода се у постројењу користи у санитарне сврхе и потребе рада хидрантске мреже.
Технолошких отпадних вода нема јер се у технолошком процесу не користи вода.
Под у постројењу као и манипулативне површине и платои у оквиру комплекса су бетонирани, тако да рад постројења нема утицаја на земљиште.
 
Отпад
            Комунални отпад
Током рада постројења настаје комунални отпад, којим се управља у складу са важећом законском регулативом. Комунални отпад се сакупља у типски контејнер који се налази испред постројења. Одвожење комуналног отпада је у надлежности ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад.
 
            Неопасан отпад
Сав отпад настао у поступку поновног искоришћења као излазна компонента има карактер неопасног отпада са својствима секундарне сировине (метал (жица), корд - влакна (текстил/пластика)) и Оператер га даље може предати само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање, складиштење и поновно искоришћење.    
 
            Опасан отпад
У току производног процеса и на самој локацији не долази до стварања опасног отпада.
У случају било каквог цурења уља из инсталације и опреме за рад, абсорбером се исто сакупи и одложи у одговарајућу амбалажу прописно обележену и ускладиштену.
 
            Јонизујуће и нејонизујуће зрачење
            У процесу рада не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
 
            5) Коmентари/мишљења
Градска управа за заштиту животне средине је у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестила јавност о пријему Захтева Оператера постројења за издавање Интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на својој интернет презентацији www.environovisad.org.rs. а дописом МЗ ''Петроварадин''.
У датом року, до 11. децембра 2017. године, није било достављених мишљења од стране заинтересоване јавности.
 
В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА (Складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада)
1) Важност дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи.
            (1) Важност дозволе за складиштење и  поновно искоришћење неопасног отпада
Складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 14. децембра 2027. године.
У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.
Уколико оператер постројења не поступа у складу са условима прописаним дозволом, Градска управа за заштиту животне средине као надлежни орган за издавање дозволе ће донети решење о одузимању дозволе у складу са чланом 67. Законом о управљању отпадом.
 
            (2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи
            120 дана пре истека важења дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
 
2) Рад и управљање постројењем
            (1) Рад и управљање
            Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова постројења за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада а постројење има укупно 10 запослених радника средње стручне спреме.
Пројектом је предвиђено складиштење отпадних гума на отвореном платоу и поновно искоришћење неопасног отпада физичко механичким поступцима на линији за рециклажу отпадних ауто гума која се састоји од више сегмената - машина кроз процесе издвајања жице, сечења гуме, млевења у шредеру, млевења у гранулатору и раздвајања фракција гуме.
 
            (2) Радно време
Радно време у постројењу ће се одвијати радним данима и суботом у времену од 07.00 h до 23.00 h.
 
            (3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу
Наташа Божићевић Станковски из Новог Сада, улица Димитрија Милованова број 7.
 
            (4) Услови за управљање заштитом животне средине
            Оператер постројења је дужан да се придржава услова и мера заштите животне средине дефинисаних Радним планом постројења и решењем број VI-501-540/17 од 18. септембра 2017. године издатим од стране Градске управе за заштиту животне средине којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.
            Оператер постројења се нарочито обавезује да са генерисаним отпадом поступа у свему према одредбама Закона о управљању отпадом и Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС'', број 56/10).
 
3) Локација постројења и инфраструктура
            (1) Табла са подацима о оператеру постројења
            Обавезује се Оператер постројења да постави на улаз у постројење, таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.
 
            (2) Обезбеђење локације
Обавезује се Оператер постројења да у постројењу обезбеди надзор како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Постројење мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.
 
            (3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)
Обавезује се Оператер постројења да одржава саобраћајну инфраструктуру на прилазу постројењу, обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.
 
            (4)Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању
               отпадом
Обавезује се Оператер постројења да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.
 
4) Управљање отпадом
            (1) Производња отпада
Обавезује се Оператер постројења да се приликом складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира сваке три године у складу са Законом о управљању отпадом а нарочито да сав настали отпад разврстава, пакује и чува на начин прописан Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.
 (2) Пријем отпада и истовар
Обавезује се Оператер постројења да сваки пут приликом пријема неопасног отпада, уредно попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
Обавезује се Оператер постројења да неопасан отпад по пријему у постројење евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима, односно, води уредну евиденцију о примљеним количинама отпада а место за складиштење и поновно искоришћење мора да одржава чистим.
 
            (3) Разношење и одвожење отпада
Обавезује се Оператер постројења да преузимање и одвожење отпада насталог током производног процеса, обезбеди од стране регистрованих преузимача који имају дозволу за сакупљање, транспорт, поновно искоришћење или одлагање наведеног отпада и да уредно попуњава Документ о кретању отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
 
            (4) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима
            У постројењу се врши складиштење и поновно искоришћење следећих врта неопасног отпада: отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 02 99 и отпадне гуме индексног броја 16 01 03, пластика и гума индексног броја 19 12 04, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02 и текстил индексног броја 19 12 08, у складу са ''Р3'', ''Р5'' ''Р12'' и ''Р13'' ознакама из Р листе операције искоришћења отпада и ''Q1'', ''Q2'', ''Q3'', ''Q4'', ''Q6'' ''Q8'', ''Q10'', ''Q12'', ''Q14'' и ''Q16''  ознакама из Q листе категорије отпада, наведене у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени  гласник РС'' број 56/10) уз планирани максимални капацитет складишта до 48 t неопасног отпада - отпадних гума на дан, док је капацитет за рециклажу максимално 48 t на дан, при максималним капацитетом рада постројења у две смене што на годишњем нивоу износи по 15.000 t ускладиштених и третираних отпадних гума.
Обавезује се Оператер постројења да при управљању отпадом, врши идентификацију отпада према врсти отпада, класификацију отпада према Каталогу отпада и Листи категорија отпада (Q и Р листа) и води евиденцију о количини отпада (маса отпада изражена у тонама).
            Оператер постројења је наведене количине планирао за 2017. годину а количине ће бити ажуриране на годишњем нивоу за сваку наредну календарску годину.
(5) Сировине, помоћни материјали, вода и енергија
Улазну сировину представља неопасни отпад - отпадне гуме.
            За осветљење постројења и рад машина користи се електрична енергија.
            У раду предметног постројења нема технолошких отпадних вода.
 
            (6) Привремено складиштење неопасног отпада
            Обавезује се Оператер постројења да одмах по пријему складишти отпадне гуме на бетонираном платоу површине 1000 m² који се налази на делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад и измери и евидентира примљене количине неопасног отпада до фазе поновног искоришћења.
            Максимални капацитет складишта износи до 48 t неопасног отпада - отпадних гума на дан, односно на годишњем нивоу 15.000 t.
Обавезује се Оператер постројења да настали отпад приликом поновног искоришћења неопасног отпада разврстава и складиштити у прописану амбалажу.
Сав отпад који се прими у постројење и отпад који се генерише у процесу производње има карактер неопасног отпада.
            Комунални отпад се  одлаже у типски метални контејнер за чије пражњење је задужено ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад.
 
            (7) Превоз отпада
Превоз отпада мора обављати лице које има дозволу за транспорт неопасног пластичног отпада у складу са Законом о управљању отпадом. Свако кретање отпада прати Документ о кретању отпада.
 
            (8) Поновно искоришћење отпада  
Обавезује се Оператер постројења да поновно искоришћење неопасног отпада спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.
Дозвола се издаје Оператеру постројења за поновно искоришћење неопасног отпада - отпадне гуме од аутомобилских, камионских, тракторских и осталих превозних средстава при чему се каоглавни продукт рециклаже добијају ''грануле од гуме'' а као споредни производ који се може поново употребити издваја се метал (жица) док се издвојени корд - влакна (текстил и пластика) може употребити у енергетске сврхе. Добијене фракције од гуме се посебно одвајају и одлажу у џамбо вреће и привремено складиште.
У постројењу за поновно искоришћење неопасног отпада - отпадних гума, забрањује се третман било које друге врсте опасног, неопасног, инертног отпада и других опасних материја.
 
- Капацитет постројења за поновно искоришћење отпада
            Максимални капацитет поновног искоришћења износи до 48 t неопасног отпада - отпадних гума на дан, уз капацитет линије за рециклажу гума 2,5 до 3 t/sat  односно на годишњем нивоу 15.000 t.
            Врста и количина отпада насталог у процесу третмана је прецизирана у тачки 4. ''Управљање отпадом'', подтачка 4. ''Идентификација отпада према врсти, количини и својствима'' овог решења, уз напомену, да сав отпад који се генерише у процесу поновног искоришћења има карактер неопасног отпада.
 
- Методе и технологије које ће се користити
Обавезује се Оператер постројења да приликом складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада -отпадних гума користи најбоље могуће технике и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи а да се нарочито придржава услова прописаним Правилником о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Службени гласник РС", број 104/2009 и 81/2010).
 
- Подаци о опреми и уређајима који ће се користити
Обавезује се Оператер постројења да користи опрему и уређаје, за које је уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада доставио пропратну документацију.
  
            (9) Одлагање отпада
Оператер постројења се не бави одлагањем отпада.
 
            (10) Контрола отпада и мере
Обавезује се Оператер постројења да управља отпадом на начин који ће обезбедити смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину како у току обављања своје активности тако и након престанка рада.
Обавезно је раздвајање секундарних сировина. Разврстане секундарне сировине Оператер може предати даље само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање. Кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
 
            (11) Узорковање отпада
Обавезује се Оператер постројења да врши испитивање отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада.
Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом.
 
5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања
            (1) Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)
            Емисије у ваздух
У току редовног рада нема емисије загађујућих материја у ваздух, обзиром да нема стационарног емитера.
            Емисије у воду
У току редовног рада нема емисије загађујућих материја у воду, обзиром да се вода у технолошком процесу не користи.
            Бука
Све машине и опрема су смештене у производној хали тако да се комплетан радни процес одвија унутар објекта а постројење се налази у индустријској зони и не представља значајног емитера буке. 
            (2) Концентрација загађујућих материја у ваздуху и води и утицај на њихов квалитет
 
Постројење при редовном раду, не емитује загађујуће материје у ваздух и воду обзиром да је комплетан процес складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада - отпадних гума,  аутоматизован и у затвореном објекту па самим тим нема ни утицаја на њихов квалитет.
(3) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања
      Обавезује се Оператер постројења да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.
      Све манипулативне површине у кругу комплекса морају бити бетониране и водонепропусне као и подне површине у простору за поновно искоришћење и складишном простору за неопасан отпад.
 
            (4) Мониторинг (контрола и мерење)
      Обавезује се оператер постројења, да контролу и мониторинг отпада врши у складу са законским прописима и Решењем број VI-501-540/17 од 18. септембра 2017. године, издатим од стране Градске управе за заштиту животне средине којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.
      Оператер је дужан да:
      - спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;
      - води прецизну евиденцију преузетог отпада;
      - води прецизну евиденцију новонасталог отпада;
      - омогући инспекцијски надзор преко инспектора за  заштиту  животне  средине  над  процесима
        складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада и наведеном документацијом.
 
6) Спречавање удеса и одговор на удес
            У постројењу се врши складиштење искључиво неопасног отпада и не обављају се активности у којима је присутна једна или више опасних материја у једнаким или већим количинама од прописаних, па сходно томе а у складу са чланом 58. Закона о заштити животне средине, (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. закон), оператер постројења није у обавези да изради план заштите од удеса и прибави сагласност на исти.
 
7) Нестабилни (прелазни) начини рада
За нестабилне (прелазне) начине рада се сматра: почетак рада постројења ако постоји ризик по животне средину, дефекти цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.
Обавезује се Оператер постројења да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану управљања отпадом.
 
8) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова
Обавезује се Оператер постројења да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Предлогу плана за затварање постројења који је оператер приложио уз захтев за издавање интегралне дозволе као пратећу документацију.
 
9) Извештавање
            (1) Учесталост извештавања
            Обавезује се Оператер постројења да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.
 
            (2)  Институције којима се достављају извештаји
Оператер постројења је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине. Оператер постројења је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
Оператер постројења је дужан да чува најмање пет година основна документа и податке из извештаја, односно Документ о кретању отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
 
10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива
            Оператер постројења Привредно друштво "Плава фрајла" дoo., Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин, обавља послове складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад.
Пројектом је предвиђен третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада -отпадних гума услед чега не долази до промене хемијских особина материјала, без примене високих температура и хемикалија. Линија за рециклажу отпадних ауто гума је аутоматизована, нове генерације. Максимални капацитет складишта је до 48 t неопасног отпада - отпадних гума на дан, докје капацитет за рециклажу максимално 48 t на дан, при максималним капацитетом рада постројења у две смене.
Оператер планира у постројењу да складишти и врши поновно искоришћење следећих врста неопасног отпада: отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 07 02 99 и отпадне гуме индексног броја 16 01 03, пластика и гума индексног броја 19 12 04, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02 и текстил индексног броја 19 12 08.
            Предметна локација је обезбеђена свим потребним инфраструктурним инсталацијама.
На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,  арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина.
Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.
Оператер постројења је доставио сву документацију прописану  Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 72/09).
            Таксе за трошкове поступка издавања интегралне дозволе (такса за подношење захтева за издавање дозволе у износу од 310,00 динара и такса за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом у износу од 99.900,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 14. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 -усклађени дин.изн.).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 
Оператер постројења Привредно друштво "Плава фрајла" дoo., Сутјеска 2, Нови Сад, огранак "Еко-систем", Рачког 93, Петроварадин, је дана 1. новембра 2017. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине, као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-705/17 за издавање Интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад.
У поступку припреме Интегралне дозволе за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада регистарски број 046, оператеру постројења узети су у обзир: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Радни план постројења за управљање отпадом, Предлог плана за затварање постројења, Изјаву о методама третмана односно поновног искоришћења отпада, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење број VI-501-540/17 од 18. септембра 2017. године издато од стране Градске управе за заштиту животне средине којим је утврђено да за предметно постројење није потребна процена утицаја на животну средину, Информацију о локацији, број V-353-226/17 од 10. маја 2017. године, издату од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, Уговор о закупу пословног простора, План заштите од пожара, План заштите од удеса, Програм основне обуке запослених  из области заштите од пожара, податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу (уверење да лице није кажњавано за било које кривично дело и оверену фотокопију дипломе), решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеним административним таксама.
Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности.
У датом року, до 11. децембра 2017. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности.
У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање Интегралне дозволе регистарски број 046, за складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада у "Постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада", у Петроварадину, на катастарској парцели број 496/24 и делу катастарске парцеле 496/1, К.О. Петроварадин, Град Нови Сад, те је решено као у диспозитиву.
 
Поука о правном средству:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.                 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту