"Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад''

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2017-11-20 09:37:52

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу o издавању  дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу "Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' угао улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, оператера постројења ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1
Оператер постројења ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1, поднео је дана 13. септембра 2017. године, захтев број VI-501-585/17 за издавање дозволе за обављање делатности складиштења неопасног отпада, у постројењу "Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' угао улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 17. новембра 2017. године, донела решење број VI-501-585/17, о издавању дозволе регистарски број 045, за обављање делатности складиштења неопасног отпада у предметном постројењу.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу чл. 59. 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и и 70/16), а решавајући по захтеву оператера постројења ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1, за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, број VI-501-585/17, од 13. септембра 2017. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
 
 
            Издаје се дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарски број 045, оператеру постројења ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1 (у даљем тексту: Оператер постројења), за обављање делатности складиштења металног отпада који је класификован као отпад који није опасан, у постројењу "Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' угао улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, и утврђује следеће:
 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ
 
  1. Општи подаци о дозволи
 
Дозвола се издаје Оператеру постројења, за обављање делатности складиштења следећих врста неопасног отпада: стругање и обрада ферометала индексног броја 12 01 01, стругање и обрада обојених метала индексног броја 12 01 03, отпади од заваривања индексног броја 12 01 13, метална амбалажа индексног броја 15 01 04, ферозни метал индексног броја 16 01 17, обојени метал индексног броја 16 01 18, бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01, алуминијум индексног броја 17 04 02, гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, мешани метали индексног броја 17 04 07, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02, обојени метали индексног броја 19 12 03,  метали индексног броја 20 01 40, каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 индексног броја 17 04 11 и отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 03 01 99 уз планирани максимални капацитет складиштења до 5 t на дан, што је уједно и максимални капацитет складишта, у постројењу "Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' угао улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, у складу саЗаконом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (“Службени гласник РС“, број 96/09).
Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање предметне дозволе, Оператеру постројења, те се од 17. новембра 2017. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројем 045.
 
  1. Општи подаци о постројењу
 
            Постројење за складиштење неопасног отпада - метала и обојених метала се састоји од преграђеног простора у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' који се налази на углу улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, уз планирани максимални капацитет складиштења до 5 t на дан (1320 t годишње), што је уједно и максимални капацитет складишта.
            У постројењу се врши пријем, истовар, разврставање, манипулација виљушкаром, складиштење и утовар у циљу отпреме и транспорта неопасног отпада.
Постројење је комплетно ограђено, са сталним надзором обезбеђеним од стране чуварске службе.
Прилаз постројењу - складишту је обезбеђен из улице Пут новосадског партизанског одреда, док се унутар комплекса саобраћа бетонским саобраћајницама.
Електричном енергијом постројење се снабдева са постојеће електроенергетске мреже града.
 
  1. Напоmене о поверљивости података и инфорmација
 
Нема информација и података које се сматрају поверљивим.
 
 Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА
 
      1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет
 
''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1, регистрован 4. априла 2006. године у Агенцији за привредне регистре (Mатични број: 08805911, ПИБ: 103219982), претежна делатност 4690 - Неспецијализована трговина на велико.
Оператер постројења се бави складиштењем неопасног отпада - метала и обојених метала.
У постројењу се након пријема отпадних метала, одређује место истовара, отпад се затим разврстава и истовара по врстама отпада у обележеном затвореном складишном простору до момента утовара у циљу припреме за транспорт.
             2) Опис локације на којој се делатност обавља
 
 Постројење се налази у закупљеном делу објекта унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' који се налази на углу улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сади и састоји се од преграђеног дела објекта површине 80 m² који је саставни део објекта укупне површине 1126 m² .
На предметној локацији су изведене водоводне, канализационе, електроенергетске и гасне инсталације које су повезане на градску инфраструктуру.
 
             3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности
 
- Извод о регистрацији привредног субјекта, издат од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије дана 4. јула 2017. године;
- Информација о локацији број V-353-290/17 oд 13. јуна 2017. године, издата од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада;
- Решење Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, број VI-501-450/17 од 28. августа 2017. године, којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину;
- Уговор о закупу пословног простора број 4300-236  закључен 26. јуна 2017. године;
-Решење МУП РС - Сектор за ванредне ситуације број 09/22/3 број 217-14045/17 од 10. октобра 2017. године на програм основне обуке запослених радника из области заштите од пожара;
- Полиса осигурања одговорности WIENER STADTISCHE Osiguranje a.d.o. број 54365603 од 20. јула 2017. године.
            4) Главни утицаји на животну средину
 
Оператер постројења на предметној локацији бави се складиштењем неопасног металног отпада. У току редовног рада постројења нема емисије недозвољених концентрација штетних и отровних материја у ваздух, воду и земљиште.
            Утицај на животну средину услед рада постројења је могућ само услед неадекватног вођења технолошког поступка и у случају акцидента.
 
            Загађење ваздуха
 
Приликом складиштења неопасног отпада у постројењу нема организованог испуста и емитовања загађујућих материја у ваздух. Обзиром на врсту неопасног отпада која се привремено складишти у постројењу, тако да нема значајнијег негативног утицаја на животну средину.
 
            Бука и вибрације
 
На предметној локацији се јавља бука и вибрације при манипулативним пословима и од транспортних возила, како при довожењу и истовару, тако и при одвожењу неопасног металног отпада.
Имајући у виду, да се складиште налази у зони пословања као и то да ни једна операција није континуална већ повремена, значајнијег негативног утицаја буке и вибрација на животну средину нема.
 
            Загађење воде и земљишта
 
Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема.
Под у постројењу као и манипулативне површине и платои у оквиру комплекса су бетонирани, тако да рад постројења нема утицаја на земљиште.
 
            Отпад
 
            Комунални отпад
 
Током рада постројења настаје комунални отпад којим се управља у складу са важећом законском регулативом. Комунални отпад се сакупља у типски метални контејнер који се налази испред постројења. Одвожење комуналног отпада је у надлежности ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад.
 
            Неопасан отпад
 
У постројењу се отпадни разврстани метали и обојени метали, привремено складиште на организованом затвореном простору у џамбо врећама по врстама отпада до момента утовара за транспорт и преузимања од стране регистрованих прерађивача секундарних сировина тако да у постројењу нема остатака неопасног отпада приликом процеса складиштења.
 
            Опасан отпад
 
У току процеса складиштења на самој локацији не долази до стварања опасног отпада.
 
            Јонизујуће и нејонизујуће зрачење
 
            У процесу рада не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења.
 
            5) Коmентари/мишљења
 
Градска управа за заштиту животне средине је у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестила јавност о пријему Захтева Оператера постројења за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, на својој интернет презентацији www.environovisad.org.rs. а дописом МЗ ''Раднички''.
У датом року, до 14. новембра 2017. године, није било достављених мишљења од стране заинтересоване јавности.
 
В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА (Складиштење неопасног отпада)
 
1) Важност дозволе за складиштење неопасног отпада и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи.
 
            (1) Важност дозволе за складиштење неопасног отпада
 
Складиштење неопасног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 17. новембра 2027. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.
Уколико оператер постројења не поступа у складу са условима прописаним дозволом, Градска управа за заштиту животне средине као надлежни орган за издавање дозволе ће донети решење о одузимању дозволе у складу са чланом 67. Законом о управљању отпадом.
 
            (2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи
 
            120 дана пре истека важења дозволе за складиштење неопасног отпада.
 
2) Рад и управљање постројењем
 
            (1) Рад и управљање
 
            Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова постројења за складиштење неопасног отпада - метала и обојених метала као и Радним планом постројења.
            Постројење има 1 запосленог радника задуженог за пријем, евиденцију и отпрему отпада које је и квалификовано лице одговорно за стручни рад.
 У постројењу се врши складиштење следећих врста неопасног отпада: стругање и обрада ферометала индексног броја 12 01 01, стругање и обрада обојених метала индексног броја 12 01 03, отпади од заваривања индексног броја 12 01 13, метална амбалажа индексног броја 15 01 04, ферозни метал индексног броја 16 01 17, обојени метал индексног броја 16 01 18, бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01, алуминијум индексног броја 17 04 02, гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, мешани метали индексног броја 17 04 07, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02, обојени метали индексног броја 19 12 03,  метали индексног броја 20 01 40, каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 индексног броја 17 04 11 и отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 03 01 99  у складу са ''Р13'' ознаком из Р листе операције искоришћења отпада и ''Q1'', ''Q10'' и ''Q14'' ознакама из Q листе наведене у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени  гласник РС'' број 56/10).
            Максимални капацитет складишта површине 80 m² износи до 5 t на дан што је уједно и максимални капацитет складишта (5 до 8 џамбо врећа) а инсталисани капацитет складишта на годишњем нивоу износи 1320 t.
 
            (2) Радно време
 
Радно време у постројењу ће се одвијати радним данима, у првој смени, у времену од 08.00 h до 15.30 h.
 
            (3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу
 
Игор Турански из Новог Сада,  улица Болманска 9.
 
            (4) Услови за управљање заштитом животне средине
Оператер постројења је дужан да се придржава услова и мера заштите животне средине дефинисаних Радним планом постројења и Решењем Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, број VI-501-450/17 од 28. августа 2017. године, којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.
Оператер постројења се нарочито обавезује да са генерисаним отпадом поступа у свему према одредбама Закона о управљању отпадом и Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС'', број 56/10).
 
 
3) Локација постројења и инфраструктура
 
            (1) Табла са подацима о оператеру постројења
Обавезује се Оператер постројења да постави на улаз у постројење, таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.
 
            (2) Обезбеђење локације
 
Обавезује се Оператер постројења да у постројењу обезбеди надзор како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Постројење мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.
 
            (3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)
 
Обавезује се Оператер постројења да одржава саобраћајну инфраструктуру на прилазу постројењу, обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.
 
 
            (4) Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању  отпадом
 
Обавезује се Оператер постројења да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.
 
 
4) Управљање отпадом
 
            (1) Производња отпада
Обавезује се Оператер постројења да се приликом складиштења неопасног отпада, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира сваке три године у складу са Законом о управљању отпадом а нарочито да сав настали отпад разврстава, пакује и чува на начин прописан Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.
 
             (2) Пријем отпада и истовар
 
Обавезује се Оператер постројења да сваки пут приликом пријема неопасног отпада уредно попуни и овери Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
Обавезује се Оператер постројења да неопасан отпад по пријему у постројење евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима, односно, води уредну евиденцију о примљеним количинама наведеног отпада а место за складиштење мора да одржава чистим.
 
            (3) Разношење и одвожење отпада
 
Обавезује се Оператер постројења да преузимање и одвожење неопасног отпада који има употребну вредност као секундарна сировина насталог након привременог складиштења, обезбеди од стране регистрованих преузимача који имају дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман наведеног отпада, са којима има склопљен важећи уговор о преузимању и одвожењу и да уредно попуњава Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
 
            (4) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима
 
Сав отпад који се прими у складиште има карактер неопасног отпада који има употребну вредност. Отпадни метали и обојени метали се селектирају на месту настанка и привремено складиште у џамбо врећама на организованом затвореном простору у оквиру закупљеног дела објекта у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.
Обавезује се Оператер постројења да при управљању отпадом, врши идентификацију отпада према врсти отпада, класификацију отпада према Каталогу отпада и Листи категорија отпада (''R'' и ''Q'' листа) и води евиденцију о количини отпада (маса отпада изражена у тонама).
У магацину се складиште следеће врсте неопасног отпада стругање и обрада ферометала индексног броја 12 01 01, стругање и обрада обојених метала индексног броја 12 01 03, отпади одзаваривања индексног броја 12 01 13, метална амбалажа индексног броја 15 01 04, ферозни метал индексног броја 16 01 17, обојени метал индексног броја 16 01 18, бакар, бронза, месинг индексног броја 17 04 01, алуминијум индексног броја 17 04 02, гвожђе и челик индексног броја 17 04 05, мешани метали индексног броја 17 04 07, метали који садрже гвожђе индексног броја 19 12 02, обојени метали индексног броја 19 12 03,  метали индексног броја 20 01 40, каблови другачији од оних наведених у 17 04 10 индексног броја 17 04 11 и отпади који нису другачије специфицирани индексног броја 03 01 99  у складу са ''Р13'' ознакама из Р листе и ''Q1'', ''Q10'' и ''Q14'' ознакама из Q листе операције искоришћења отпада, наведене у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени  гласник РС'' број 56/10).
            Капацитет складишта површине 80 m²  износи до 1320 t на годишњем нивоу односно до 5 t на дан.
             Оператер постројења је наведене количине планирао за 2017. годину а количине ће бити ажуриране на годишњем нивоу за сваку наредну календарску годину.
 
 
 
            (5) Сировине, помоћни материјали, вода и енергија
 
Сировину представља неопасан отпад - метали и обојени метали са преовлађујућим уделом бакра, који имају употребну вредност.
Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема.
            За осветљење постројења користи се електрична енергија.
 
            (6) Привремено складиштење неопасног отпада
 
            Обавезује се Оператер постројења да одмах по пријему у складиште евидентира примљене количине отпадних метала, прописно разврстава и адекватно ускладишти до момента утовара и транспорта.
Сав отпад који се прими у постројење и привремено ускладишти има карактер неопасног отпада.
У постројењу се складишти улазна сировина коју представљају отпадни метали који имају употребну вредност и као секундарна сировина предаје се регистрованим преузимачима на даље поступање.
Комунални отпад се  одлаже у типски метални контејнер за чије пражњење је задужено ЈКП ''Чистоћа'' Нови Сад.
Обавезује се Оператер постројења да приликом складиштења неопасног отпада користи најбоље могуће технике и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.
Обавезује се Оператер постројења да користи опрему и уређаје, за које је уз захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада доставио пропратну документацију.
 
            (7) Превоз отпада
 
Превоз отпада мора обављати лице које има дозволу за транспорт отпада у складу са Законом о управљању отпадом. Свако кретање отпада прати Документ о кретању отпада.
 
            (8) Третман отпада
 
Оператер постројења се не бави третманом отпада.
  
            (9) Одлагање отпада
 
Оператер постројења се не бави одлагањем отпада.
 
            (10) Контрола отпада и мере
 
Обавезује се Оператер постројења да управља отпадом на начин који ће обезбедити смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину како у току обављања своје активности тако и након престанка рада.
Обавезно је раздвајање секундарних сировина. Разврстане секундарне сировине Оператер може предати даље само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање. Кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
(11) Узорковање отпада
 
Обавезује се Оператер постројења да врши испитивање отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења отпада. Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом.
 
5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања
 
            (1) Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)
 
            Емисије у ваздух
 
У току редовног рада нема емисије прашкастих материја у ваздух, обзиром да нема стационарног емитера.
 
 
            Емисије у воду
 
Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема а самим тим нема ни емисије у воду.
 
            Бука
 
Бука у постројењу потиче од виљушкара који се користи за манипулацију у кругу постројења и од транспортних возила при утовару и истовару. Oбзиром да бука није континуала већ повремена и да је процес складиштења организован у затвореном простору, у зони пословања  значајнијег негативног утицаја буке на животну средину нема.
 
            (2) Концентрација загађујућих материја у ваздуху и води и утицај на њихов квалитет
Постројење при редовном раду, не емитује загађујуће материје у ваздух и воду па самим тим нема ни утицаја на њихов квалитет.
 
            (3) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања
 
      Обавезује се Оператер постројења да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.
      Све манипулативне и складишне површине у кругу комплекса морају бити бетониране и водонепропусне.
 
            (4) Мониторинг (контрола и мерење)
 
      Обавезује се оператер постројења, да контролу и мониторинг отпада врши у складу са законским прописима.
 
      Оператер је дужан да:
 
      - спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;
      - води прецизну евиденцију преузетог отпада;
      - води прецизну евиденцију новонасталог отпада;
      - омогући инспекцијски надзор преко инспектора за  заштиту  животне  средине  над  процесима
        складиштења неопасног отпада и наведеном документацијом.
 
 
6) Спречавање удеса и одговор на удес
 
            У постројењу се врши складиштење искључиво неопасног отпада и не обављају се активности у којима је присутна једна или више опасних материја у једнаким или већим количинама од прописаних, па сходно томе а у складу са чланом 58. Закона о заштити животне средине, (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. закон), оператер постројења није у обавези да изради план заштите од удеса и прибави сагласност на исти.
 
7) Нестабилни (прелазни) начини рада
За нестабилне (прелазне) начине рада се сматра: почетак рада постројења ако постоји ризик по животне средину, дефекти цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.
Обавезује се Оператер постројења да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану управљања отпадом.
 
8) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова
 
Обавезује се Оператер постројења да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Предлогу плана за затварање постројења који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
 
 9) Извештавање
 
            (1) Учесталост извештавања
 
            Обавезује се Оператер постројења да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.
 
            (2)  Институције којима се достављају извештаји
 
Оператер постројења је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине. Оператер постројења је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
Оператер постројења је дужан да чува најмање пет година основна документа и податке из извештаја, односно Документ о кретању отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
 
10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива
 
Оператер постројења ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1, који обавља послове складиштења металног неопасног отпада у постројењу "Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' угао улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, испуњава прописане услове са аспекта заштите животне средине у складу са Законом о управљању отпадом и другим позитивним прописима који уређују ову област.
Предметна локација је обезбеђена свим потребним инфраструктурним инсталацијама.
На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,  арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина.
Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.
Оператер постројења је доставио сву документацију прописану  Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 72/09).
 
 
            Таксе за трошкове поступка издавања дозволе за складиштење неопасног отпада (такса за подношење захтева за издавање дозволе у износу од 310,00 динара и такса за издавање дозволе за складиштење отпада у износу од 62.450,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 11. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 -усклађени дин.изн.).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 
 
Оператер постројења ''MANEKS'' DOO, Нови Сад, улица Љубице Раваси број 1, је дана 13. септембра 2017. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине, као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-585/17 за издавање дозволе за складиштење металног неопасног отпада, у постројењу "Складиште неопасног отпада - метала и обојених метала", у закупљеном објекту унутар комплекса ''Енерготехника - Јужна Бачка Нови Сад'' угао улице Индустријска и Пут новосадског партизанског одреда број 1, на катастарској парцели број 3850/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
У поступку припреме дозволе за складиштење неопасног отпада, регистарски број 045, оператеру постројења узети су у обзир: Записник о инспекцијском надзору број XIV-501-674/17 од 24. октобра 2017. године, Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Уговор о закупу пословног простора, Информација о локацији број V-353-290/17 oд 13. јуна 2017. године, издата од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, Радни план постројења за управљање отпадом, Правила заштите од пожара са Планом евакуације за предметно постројење, оверен Програм обуке запослених из области заштите од пожара, Предлог плана за затварање постројења, Изјава о методама третмана или одлагања отпада, Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење број VI-501-450/17 од 28. августа 2017. године издато од стране Градске управе за заштиту животне средине којим се утврђује да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у постројењу (уверење да лице није кажњавано за било које кривично дело, оверену фотокопију дипломе средње стручне спреме и доказ о сталном запослењу), решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеним административним таксама.
Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности.
У датом року, до 14. новембра 2017. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности.
У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада регистарски број 045, те је решено као у диспозитиву.
 
Поука о правном средству:
 
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.           
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту