О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Upravljanje otpadom Датум креирања: 2017-11-06 12:20:36

Обавештење о поднетом захтеву за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11, К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад, оператера постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, Темеринскa број 30
 
Градска управа за заштиту животне средине, на основу чл. 68. и 69, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
 
          Надлежни орган обавештава јавност да је 24. маја 2017. године, оператер постројења ''DIP'' d.o.o. Нови Сад, Темеринскa број 30, регистровано 22. јула 2005. године у Агенцији за привредне регистре (Матични број 08579954, ПИБ 100239404), претежна делатност 2453 - Ливење лаких метала, поднело захтев број VI-501-323/17 за измену и допуну интегралне дозволе регистарски број 006.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-663/10 од 28. децембра 2010. године издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада који је класификован као отпад који није опасан - за третман обојених метала (индексни број 19 12 03), методама разврставања, растављања, сечења, топљења и ливења и третман метала који садрже гвожђе (индексни број 19 12 02) разврставањем, растављањем и сечењем, као и за складиштење обојених метала (отпаци и остаци алуминијума, бакра, цинка и калаја), метала који садрже гвожђе, отпада насталог током производног процеса топљења - шљака из пећи (индексни број 10 10 03) и отпадне пластикe и гумe насталe механичким одвајањем - гуљењем каблова и жица пре топљења (индексни број 19 12 04) у постројењу ''Ливница обојених метала'' у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11, К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад.
         Захтевом за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператер постројења у оквиру огранка ''DIP I'' - "Производно пословни објекат ливнице обојених метала", у Новом Саду, у улици Велики рит 9а, на катастарској парцели број 11 К.О. Нови Сад III, Град Нови Сад, планира да променом радног времена - радом у три смене, седам дана у недељи, коришћењем 8 пећи врши топљење и ливење алуминијума, цинка, бакра, бронзе, калаја и њихових легура уз проширење употребе нових врста неопасног отпада класификованих по индексним бројевима наведеним у ажурираном Радном плану постројења уз максимални дневни улаз отпада од 50 t, укупну максималну количину отпада која се може наћи у складишту од 200 t, максимални дневни капацитет ливнице до 20 t и максимални капацитет складишта каблова од 10  t и максимални дневни капацитет третмана каблова од 1 t. Шљака која настане у термичком третману се након складиштења третира механички на млину, вибро ситу, магнетном и ваздушном сепаратору при чему се метални делови одвајају и враћају у процес производње а остатак пакује у вреће и прослеђује овлашћеним оператерима. Максимални капацитет складишта отпадних шљака које настану у производном процесу је 50 t уз дневни капацитет третмана шљаке од 2 t.   
        Оператер постројења је уз захтев за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, ажуриран Радни план постројења за управљање отпадом, ажуриран Предлог плана за затварање постројења, ажуриран План заштите од удеса, ажурирану  Изјаву о методама третмана отпада, ажурирану Изјаву о методама третмана остатака из постројења, Решење број 217-11694/15 од 5. октобра 2015. године о давању сагласности на програм основне обуке запослених радника из области заштите од пожара издато од стране МУП РС Сектор за ванредне ситуације  - Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, Решење број VI-501-760/16 од 14. фебруара 2017. године о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину издато од стране Градске управе за заштиту животне средине, Решење о озакоњењу број  VI-351-2596/14 од 7. августа 2017. године издато од стране Градске управе за урбанизам и грађевинске послове и доказ о уплаћеним административним таксама.
                                                                                                                                                  
Рок за достављање мишљења и предлога је 11. децембар 2017. године.
            Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110А, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту