ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2081_03 НС_Нови_Сад_Десанке_Максимовић"

Procena uticaja - arhiva Датум креирања: 2016-08-31 11:48:25

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта
 
Предузеће "KODAR INŽENJERING" DOO из Београда, по овлашћењу Носиоца пројекта "VIP MOBILE" doo, Oмладинских бригада 21, Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније "НС2081_03 НС_Нови_Сад_Десанке_Максимовић", у улици Љубице Раваси 1, у Новом Саду, на катастарској парцели 2570/22, К.О. Ветерник, Град Нови Сад.
                                                                                                              
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова.
 
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту