ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија"

Procena uticaja - arhiva Датум креирања: 2016-08-30 12:33:25

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија"
 
Носилац Пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија", Трг Марије Трандафил број 7, на катастарској парцели број 9686/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Градска управа за заштиту животне средине је дана 30. августа 2016. године донела решење број VI-501-476/16, којим је дата сагласност на предметну Студију.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости:
Градска управа за заштиту животне средине на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС" број 30/10) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), поступајући по захтеву “KODAR INŽENJERING“ D.O.O. из Београда по овлашћењу носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија", након спроведеног поступка и извештаја техничке комисије, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
1. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија", Трг Марије Трандафил број 7, на катастарској парцели број 9686/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21.
2. Обавезује се носилац пројекта да:            
- пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима и мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а дати су у прилогу Студије;
- обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину, садржане у Студији, поглавље 8. "Опис мера у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину";
3. Носилац пројекта се обавезује да обезбеди извршавање програма сталног праћења у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9. "Програм праћења утицаја на животну средину" и да резултате достави Агенцији за заштиту животне средине, Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада и Градској управи за инспекцијске послове - Област инспекције за заштиту животне средине;
            4. Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције и промене техничких карактеристика базне станице из тачке 1. овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
 
Предузеће “KODAR INŽENJERING“ D.O.O. из Београда по овлашћењу носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, поднело је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија", Трг Марије Трандафил број 7, на катастарској парцели број 9686/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21.
Пројектом је планирана реконструкција постојеће базне станице и то тако да ће бити постављен тросекторски антенски систем за опсеге GSM 1800, UMTS и LTE. По једна антена типа К742236 користиће се за покривање опсега GSM 1800 и LTE. По једна антена типа К742215 користиће за покривање UMTS опсега. Планирани азимути антена износе 20º, 140º и 240º, респективно по секторима за све системе. Конфигурација примопредајника базне станице за систем GSM 1800 је 2+2+2, за систем UMTS је 3+3+3 а за систем LTE је 1+1+1.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05), спроведен је поступак процене утицаја на животну средину и обезбеђено учешће заинтересованих органа и организација и јавности. У законском року, предвиђеном за јавни увид, Студија о процени утицаја пројекта на животну средину била је изложена у просторијама Градске управе за заштиту животне средине до 22. августа 2016. године. За време трајања јавног увида нису достављена мишљења и примедбе у писаном облику на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину од стране заинтересованих органа, организација и јавности нити је било изнетих мишљења заинтересоване јавности током презентације и јавне расправе одржане 23. августа 2016. године што је констатовано у записнику број VI-501-476/16 од 23. августа 2016. године.
Решењем о образовању и именовању председника и чланова техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније - "НС2061_01 НС_Нови_Сад_Роткварија", Трг Марије Трандафил број 7, на катастарској парцели број 9686/2, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, број VI-501-476/16 од 1. августа 2016. године, образована је Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, која је испитала Студију о процени утицаја и након спроведеног, законом утврђеног поступка, о свом раду овом органу доставила извештај број VI-501-476/16 од 30. августа 2016. године са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту да сагласност.
Увидом у комплетну документацију, након спроведеног поступка и извештаја техничке комисије констатовано је да је Студија је урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05) и Решењем о потреби процене утицаја и о одређивању обима и садржаја студије број VI-501-98/16 од 28. марта 2016. године, које је донела Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада.
Уколико се Пројекат изведе у складу са техничком документацијом и ако се испоштују све предвиђене мере за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину из тачке 2. и 3. овог решења, рад објекта неће значајније угрозити животну средину.
 
На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву.
 
Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења носилац Пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима јавног информисања

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту