ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка"

Procena uticaja - arhiva Датум креирања: 2016-08-30 06:48:52

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка"
 
Носилац Пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка", у улици Париске комуне број 27, на катастарској парцели број 4945, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Градска управа за заштиту животне средине је дана 29. августа 2016. године донела решење број VI-501-342/16, којим је дата сагласност на предметну Студију.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости:
Градска управа за заштиту животне средине на основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС" број 30/10) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), поступајући по захтеву “KODAR INŽENJERING“ D.O.O. из Београда по овлашћењу носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка", након спроведеног поступка и извештаја техничке комисије, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 
1. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка", у улици Париске комуне број 27, на катастарској парцели број 4945, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21.
2. Обавезује се носилац пројекта да:            
- пројекат изведе у складу са техничком документацијом и условима и мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а дати су у прилогу Студије;
- обезбеди услове и спроведе мере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину, садржане у Студији, поглавље 8. "Опис мера у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину";
3. Носилац пројекта се обавезује да обезбеди извршавање програма сталног праћења у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9. "Програм праћења утицаја на животну средину" и да резултате достави Агенцији за заштиту животне средине, Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада и Градској управи за инспекцијске послове - Област инспекције за заштиту животне средине;
            4. Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције и промене техничких карактеристика базне станице из тачке 1. овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
 
Предузеће “KODAR INŽENJERING“ D.O.O. из Београда по овлашћењу носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, поднело је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка", у улици Париске комуне број 27, на катастарској парцели број 4945, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21.
Пројектом је предвиђена реконструкција постојеће базне станице и то тако што ће бити постављен тросекторски антенски систем за опсеге DCS 1800, UMTS 2100 и LTE 1800. Антенски систем састојаће се од укупно шест антена и то три антене типа Kathrein К742236 за остваривање DCS и LTE сервиса  и три антене типа Kathrein К742215 за остваривање UMTS сервиса. Планирани азимути антена износе  95º, 205º и 300º, респективно по секторима за све системе. Конфигурација примопредајника базне станице за систем DCS је 2+2+4, за UMTS је 3+3+3 а за LTE 1+1+1 а за покривање у наведеним опсезима користиће се базне станице Nokia Flexi.
У складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05), спроведен је поступак процене утицаја на животну средину и обезбеђено учешће заинтересованих органа и организација и јавности. У законском року, предвиђеном за јавни увид, Студија о процени утицаја пројекта на животну средину била је изложена у просторијама Градске управе за заштиту животне средине до 12. јула 2016. године. За време трајања јавног увида нису достављена мишљења и примедбе у писаном облику на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину од стране заинтересованих органа, организација и јавности нити је било изнетих мишљења заинтересоване јавности током презентације и јавне расправе одржане 13. јула 2016. године што је констатовано у записнику број VI-501-342/16 од 13. јула 2016. године.
Решењем о образовању и именовању председника и чланова техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице мобилне телефоније - "НС2072_01 НС_Нови_Сад_Руменачка", у улици Париске комуне број 27, на катастарској парцели број 4945, К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, носиоца пројекта "VIP MOBILE" D.O.O., Нови Београд, Омладинских бригада 21, број VI-501-342/16 од 16. јуна 2016. године, образована је Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, која је испитала Студију о процени утицаја и након спроведеног, законом утврђеног поступка, о свом раду овом органу доставила извештај број VI-501-342/16 од 29. августа 2016. године са оценом предметне Студије о процени утицаја и предлогом да се на исту да сагласност.
Увидом у комплетну документацију, након спроведеног поступка и извештаја техничке комисије констатовано је да је Студија је урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05) и Решењем о потреби процене утицаја и о одређивању обима и садржаја студије број VI-501-1147/15 од 24. фебруара 2016. године, које је донела Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада.
Уколико се Пројекат изведе у складу са техничком документацијом и ако се испоштују све предвиђене мере за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину из тачке 2. и 3. овог решења, рад објекта неће значајније угрозити животну средину.
 
На основу горе наведеног решено је као у диспозитиву.
 
Поука о правном леку: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења носилац Пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима јавног информисања.
 

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту