О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада број VI-501-176/16 од 22. јула 2016. године, у постројењу које се налази у Новом Саду, на катастарској парцели број 4142/21

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-07-25 09:57:35

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада  број VI-501-176/16 од 22. јула 2016. године, у постројењу које се налази у Новом Саду, на катастарској парцели број 4142/21  К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, оператера постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74

            Оператер постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74, поднео је дана 18. марта 2016. године, захтев број VI-501-176/16 за измену и допуну интегралне дозволе регистарски број 014, за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу које се налази у Новом Саду, угао Царинске и Каналске улице, на катастарској парцели број 4142/21  К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
            Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 22. јула 2016. године, донела решење број VI-501-176/16, о измени и допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада регистарски број 014, оператера постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:
 
На основу члана 68. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), а решавајући по захтеву оператера постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74, за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпадa број VI-501-176/16, од 18. марта 2016. године, Градска управа за заштиту животне средине, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман
неопасног отпада број VI-501-184/12 од 21. aвгуста 2012. године


         Интегрална дозвола регистарски број 014, оператера постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74, за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада (разврставање, пресовање и балирање отпадних материјала – папирног и пластичног отпада) у постројењу које се налази у Новом Саду, угао Царинске и Каналске улице, на катастарској парцели број 4142/21  К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад, измењује се и допуњује следећим:
- у процес складиштења у затвореном простору оператер постројења уводи следеће врсте неопасног отпада: отпадно стакло индексног броја 15 01 07 (стаклена амбалажа); 16 01 20 (стакло); 17 02 02 (стакло); 19 12 05 (стакло); 20 01 02 (стакло) и отпадно дрво индексног броја 03 01 01 (отпадна кора и плута); 03 01 05 (пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04); 03 01 99 (отпади који нису другачије специфицирани); 03 03 01 (отпад од коре и дрвни отпад); 03 03 99 (отпади који нису другачије специфицирани); 15 01 03 (дрвена амбалажа); 17 02 01 (дрво); 19 12 07 (дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06); 20 01 38 (дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37) уз максимални капацитет складиштења отпадног стакла од 4 t у два наменска контејнера појединачне запремине 5 m³ и отпадног дрвета од 3 t у посебно обележеном делу складишта површине 15 m² (Капацитет складиштења отпадног стакла износи до 1 t на дан - годишње око 350 t а отпадног дрвета до 0,1 t на дан - годишње око 20 t);
- Уместо досадашње адресе оператера постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO која је уписана у дозволи ''Београд, Милана Решетара број 36 д'' мења се седиште предузећа услед промене адресе у ''Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74'';
- ''Петар Поповић из Новог Сада'', уписан у дозволу као квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу мења се са ''Марко Трнинић из Сремске Каменице''.
            Ово решење је саставни део решења број VI-501-184/12 од 21. aвгуста 2012. године, којим је издата Интегрална дозвола регистарски број 014, оператеру постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74, од стране Градске управе за заштиту животне средине. 
            Таксе за трошкове поступка издавања решења о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом (такса за подношење захтева у износу од 300,00 динара и такса за издавање решења о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе, у износу од 5980,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 18. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013-др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн.).
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
 
            Оператер постројења ''ТEHNOPAPIR'' DOO, Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74,  је дана 18. марта 2016. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-176/16 за измену и допуну решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу које се налази у Новом Саду, угао Царинске и Каналске улице, на катастарској парцели број 4142/21 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
         Оператеру постројења је решењем број VI-501-184/12 од 21. aвгуста 2012. године издата интегрална дозвола (Регистарски број 014) за обављање делатности складиштења и третмана отпада који је класификован као отпад који није опасан - отпади папира, картона и производа од папира – отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи, индексног  броја 03 03 08; папир и картонска амбалажа, индексног броја 15 01 01; папир и картон, индексног броја 19 12 01; папир и картон, индексног броја 20 01 01; чврсти отпад пластике – отпадна пластика, индексног броја 07 02 13; обрада пластике, индексног броја 12 01 05; пластична амбалажа, индексног броја 15 01 02; пластика, индексног броја 16 01 19; пластика, индексног броја 17 02 03; пластика и гума, индексног броја 19 12 04; пластика, индексног броја 20 01 39, у постројењу које се налази на углу Царинске и Каналске улице, на катастарској парцели број 4142/21  К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад.
         Захтевом за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператер у оквиру постројења планира да у процес складиштења уврсти и следеће врсте неопасног отпада: отпадно стакло индексног броја 15 01 07 (стаклена амбалажа); 16 01 20 (стакло); 17 02 02 (стакло); 19 12 05 (стакло); 20 01 02 (стакло) и отпадно дрво индексног броја 03 01 01 (отпадна кора и плута); 03 01 05 (пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04); 03 01 99 (отпади који нису другачије специфицирани); 03 03 01 (отпад од коре и дрвни отпад); 03 03 99 (отпади који нису другачије специфицирани); 15 01 03 (дрвена амбалажа); 17 02 01 (дрво); 19 12 07 (дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06); 20 01 38 (дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37) уз максимални капацитет складиштења отпадног стакла од 4 t у два наменска контејнера појединачне запремине 5 m³ и отпадног дрвета од 3 t у посебно обележеном делу складишта површине 15 m² (Капацитет складиштења отпадног стакла износи до 1 t на дан - годишње око 350 t а отпадног дрвета до 0,1 t на дан - годишње око 20 t). 
            Захтевом за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператер постројења је затражио и измену седишта предузећа услед промене адресе: Београд - Земун, Ауто пут за  Нови Сад број 74, као и измену квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за које је оператер доставио прописану документацију.
           Оператер постројења је уз захтев за измену и допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: ажуриран Радни план постројења за управљање отпадом, План за затварање постројења, Изјаву о методама третмана, поновног искоришћења или одлагања отпада, Изјаву о методама третмана, поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења, Извод о регистрацији из АПР-а, Уговор о Закупу пословног објекта, Решење о давању сагласности на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, Измењена и допуњена Правила заштите од пожара, Информацију о локацији, Решење да за пројекат ''Постројење за складиштење неопасног отпада  - стакло и дрво'' није потребна процена утицаја пројекта на животну средину, прописану документацију за измену квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу и доказ о уплаћеним административним таксама.                                                                              
            Приликом разматрања захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено и учешће заинтересоване јавности. У датом року, до 15. јула 2016. године, није било достављених мишљења заинтересоване јавности.
            У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање Решења о измени и допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада (Регистарски број 014), те је решено као у диспозитиву.
 
            Поука о правном леку:
            Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.                                      

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту