Обавештење о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за привремено складиштење и третман неопасног отпада - гвожђа и обојених метала

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 09:21:26

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за привремено складиштење и третман неопасног отпада –гвожђа и обојених метала,  улица Регионални пут Врбас-Руменка број 127, на катастарској парцели број 47 К.О. Руменка, Град Нови Сад , оператера постројења "METALCOMMERCE" D.O.O. Нови Сад, Милеве Марић 9 


Градска управа за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за  привремено складиштење и третман неопасног отпада - гвожђа и обојених металаНадлежни орган обавештава јавност да је, оператер постројења "METALCOMMERCE" D.O.O. Нови Сад, Милеве Марић број 9, регистрованог 20. фебруара 1990. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 08182116), претежна делатност 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала, поднео захтев број VI-501-610/12 од 13. јуна 2012. године за издавање Интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан –  струготине из челичане, отпад од млевења индексног  броја 100210, метална амбалажа индексног броја 150104, стара возила која не садрже ни течне ни друге опасне компоненте индексног броја 160106, ферозни метал индексног броја 160117, обојени метал индексног броја 160118, бакар, бронза, месинг индексног броја 170401, алуминијум индексног броја 170402, гвожђе и челик индексног броја 170405,олово индексног броја 170403, отпад од гвожђа и челика индексног броја 191001, отпад од обојених метала индексног броја 191002, метали који садрже гвожђе индексног броја 191202, обојени метали индексног броја 191203, метали индексног броја 200140, у улици Регионални пут Врбас – Руменка број 127, на катастарској парцели број 47 К.О. Руменка, Град Нови Сад 
Оператер постројења је, уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Радни план постројења за управљање отпадом, Правила заштите од пожара, Предлог плана за затварање постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење Градске управе за заштиту животне средине којим се утврђује да за пројекат “Привремено складиштење и механички третман металног отпада“ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеној административној такси.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 6. октобар 2012. године. 

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту