Решење o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана у постројењу у Руменци, "DINOS DVS" DOO, Нови Сад

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 09:20:20

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу o издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад, оператера постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2Оператер постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2 поднео је 8. марта 2012. године захтев број VI-501-205/12 за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад.

Након спроведеног поступка, Градска управа за заштиту животне средине је дана 22. августа 2012. године донела решење број VI-501-205/12, о издавању интегралне дозволе регистарски број 015, оператеру постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2, за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:


На основу чл. 59. 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и чл. 11., 34. и 36. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), а решавајући по захтеву оператера постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, за издавање Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, број VI-501-205/12, од 8. марта 2012. године, Градска управа за заштиту животне средине, доносиРЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН  НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ОТПАДИ ОД ПРЕРАЂЕНИХ ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНАИздаје се Интегрална дозвола регистарски број 015, за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад (у даљем тексту: Интегрална дозвола), оператеру постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2 (у даљем тексту: Оператер постројења), и утврђује следеће: 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ 
1) Општи подаци о дозволи
Интегрална дозвола издаје се Оператеру постројења, за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 96/09). 
Градска управа за заштиту животне средине је увидом у поднету документацију, оценила да су испуњени услови за издавање предметне интегралне дозволе, Оператеру постројења, те се од 22.  августа 2012. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под регистарским бројем 015.


2) Општи подаци о постројењу  
Постројење Оператера је комплетно опремљено за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22.  
Постројење је смештено у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад. Постројење је површине 87,40 m² и подељено је на просторију у којој се врши треман, магацин за складиштење памучног предива, букле-а и пуцвол-а и просторију за смештај радника.
Постројење је комплетно ограђено зидом а прилаз је обезбеђен са асфалтног пута из улице Михајла Пупина.    
Јавна водоводна мрежа изведена је на локацији и служи искључиво за снабдевање санитарном водом док се у поступку прераде памучног отпада не користи. Фекалне отпадне воде одводе се у водонепропусну септичку јаму коју празни надлежно ЈКП. Електричном енергијом за осветљење и погон машина постројење се снабдева са електроенергетске мреже Града и инсталисана снага износи 24 kW.
Постројење је у складу са најбоље доступним техникама и технологијама за ову производну делатност а од опреме и уређаја користе се електрични виљушкар, компресор од 10 бара запремине 250 литара, вага, машина за сечење, машина за упредање и машина за сортирање, класирање и вакумирање памучног пуцвол-а.    
3) Напомене о поверљивости података и информација

Нема информација и података које се сматрају поверљивим.

Б. ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА 

1)    Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

"DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2, регистровано 27. априла 2006. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 08608962), претежна делатност 4641 - Трговина на велико текстилом. Оператер постројења бави се складиштењем и третманом отпада који је класификован као отпад који није опасан - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад.
Оператер постројења увози 100% памучно отпадно предиво (остаци из текстилне производње) које служи као сировина у производњи букле-а и пуцвол-а. Пријем памучног отпада упакованог у полиетиленске вреће врши се 2-3 пута месечно и по доласку транспортног возила роба се на манипулативном простору истовара електричним виљушкарем и привремено складишти у затвореном магацину на дрвеним палетама где се прво мери на ваги а затим се предиво третира на машини за сечење и машини за упредање а као коначни производ се добија букле (памучни конац различитих дебљина) који служи као репроматеријал у текстилној индустрији и продаје се произвођачима текстилне робе. Остаци од одсецања из производње памучног конца се машински сортирају, класирају и комплетно користе као сировина у производњи памучног пуцвол-а који се пакује у полиетиленске вреће и вакумира и као готов производ користи у штампарској индустрији и сличним индустријама за брисање руку и делова машина.  
Сваки транспорт увезеног отпада до постројења, прати документација о увозу робе (сав отпад који се преради у постројењу је из увоза) а излаз финалних производа прати документ о кретању отпада.                          

2) Опис локације на којој се делатност обавља 

Постројење је смештено у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад. Постројење је површине 87,40 m² са манипулативним простором а на истој катастарској парцели се налази и стамбени објекат Оператера постројења.

3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

- Извод о регистрацији привредног субјекта БД 19019/2010 од 5. марта 2012. године издат од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије;
- Решење број 119-501-00583/2003-03 oд 24. јуна 2003. године, о давању сагласности на Претходну анализу утицаја пројекта на животну средину, издато од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој;
- Употребна дозвола број V-351-183/12, од 6. јула 2012. године, издата од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове;
- Уверење број КУ - 3564/2012 од 17. априла 2012. године да против Десимира Стевановића из Новог Сада, није покренута истрага, издато од стране Основног  суда у Новом Саду;
- Извештај о испитивању отпада број 02-253/1 од 6. фебруара 2012. године да узорковани отпад (памучни пуцвал) представља отпад који није опасан, издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање "Институт за заштиту на раду" а.д. Нови Сад;
- Полиса осигурања од одговорности из делатности DDOR Osiguranje број 652722067 од 7. марта 2012. године.

4) Главни утицаји на животну средину

Оператер постројења на предметној локацији бави се складиштењем и третманом неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана. У току редовног рада постројења, сагласношћу на Претходну анализу утицаја пројекта на животну средину је утврђено да нема емисије недозвољених концентрација штетних и отровних материја у ваздух, воду и земљиште. Утицај на животну средину услед рада постројења је могућ само услед неадекватног вођења технолошког поступка. На локацији долази до стварања неопасног отпада (папир, картон, пластика, најлон и дрво) који се селектира и са којим се поступа у складу са позитивним прописима. Загађење ваздуха 

Приликом третмана памучног отпада у постројењу нема организованог испуста и емитовања загађујућих материја у ваздух. Обзиром на врсту секундарних сировина (памучно предиво) која се привремено складишти и прерађује у постројењу, на самој локацији може доћи до појаве извесне количине суспендованих честица која имајући у виду капацитет постројења нема значајнијег негативног утицаја на животну средину.

Бука и вибрације

На предметној локацији се јавља бука и вибрације коју праве машине и уређаји у току радног процеса, као и транспортна моторна возила како при довожењу и истовару памучног отпада, тако и при одвожењу финалних производа. 
С обзиром да се све машине налазе у затвореном објекту утицај је ограничен на унутрашњост објекта а имајући у виду да ни једна операција није континуална већ повремена као и да је фреквенција доласка возила на локацију мала (пријем памучног отпада се врши 2 до 3 пута месечно),  нема значајнијег негативног утицаја буке и вибрација на животну средину.

Загађење воде и земљишта

Санитарном водом постројење се снабдева са постојеће водоводне мреже из градског водовода а одвођење санитарно фекалних отпадних вода решено је прикључењем на водонепропусну септичку јаму, коју по потреби празни надлежно ЈКП. 
Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема.
Под у постројењу као и манипулативне површине и платои у оквиру комплекса су бетонирани.

Отпад 

Комунални отпад

Током рада постројења настаје комунални отпад, којим се управља у складу са важећом законском регулативом. Комунални отпад се сакупља у типски метални контејнер који се налази на локацији. Одвожење комуналног отпада и даље третирање је у надлежности ЈКП  "Чистоћа" Нови Сад.

Неопасан отпад

На локацији долази до стварања неопасног отпада (папир, картон, пластика, најлон и дрво) који се селектира и који има употребну вредност те се сакупља у посебне контејнере и продаје као секундарна сировина регистрованим преузимачима.

Опасан отпад

У току производног процеса и на самој локацији не долази до стварања опасног отпада.
За евентуално акцидентно цурење уља из машина предвиђен је сорбент и прописно обележена бурад за привремено одлагање до преузимања од стране овлашћене организације.

Јонизујуће и нејонизујуће зрачење

У процесу рада не долази до јонизујућег и нејонизујућег зрачења.


5) Коментари/мишљења 

Градска управа за заштиту животне средине је у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестила јавност о пријему Захтева Оператера постројења за издавање Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, на својој интернет презентацији www.environovisad.org.rs. а дописом МЗ "Руменка". 
У датом року, до 15. августа 2012. године, није било достављених мишљења од стране заинтересоване јавности.


В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА (Складиштење и третман неопасног отпада)

1) Важност дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана и рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи.

(1) Важност дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, издаје се на период од 10 (десет) година, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 22. августа 2022. године. 
Уколико Оператер постројења не поступа у складу са условима прописаним дозволом, Градска управа за заштиту животне средине као надлежни орган за издавање дозволе ће донети решење о одузимању дозволе у складу са чланом 67. Закона о управљању отпадом. 
(2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи
120 дана пре истека важења интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. 
2) Рад и управљање постројењем 

(1)    Рад и управљање

Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова. 
Постројење запошљава 4 радника (2 радника са III степеном стручне спреме и 2 радника са VII степеном стручне спреме).
У постројењу се врши складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у складу са "Р5" и "Р13" ознакама из Р листе операције искоришћења отпада дате у Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени  гласник РС" број 56/10)
Инсталисани складишни капацитет постројења је 5 t а тренутно функционални капацитет 3 t. 
Инсталисани производни капацитет постројења је 60 t а тренутно функционални капацитет 36 t на годишњем нивоу.

(2) Радно време 

Радно време ће се одвијати радним данима од понедељка  до петка у једној смени, у времену од 7.00 до 15.00 h

(3) Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу 

Десимир Стевановић

(4) Услови за управљање заштитом животне средине

Оператер постројења је дужан да се придржава услова и мера заштите животне средине дефинисаних Радним планом постројења и решењем број 119-501-00583/2003-03 oд 24. јуна 2003. године, о давању сагласности на Претходну анализу утицаја пројекта на животну средину, издатим од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој. 
Оператер постројења се нарочито обавезује да са генерисаним отпадом (папир, картон, пластика, најлон и дрво) поступа у свему према одредбама Закона о управљању отпадом и Правилника о начину прикупљања, паковања и разврставања секундарних сировина ("Службени гласник РС", бр. 55/01 и 72/09 - др. правилник).

3) Локација постројења и инфраструктура 

(1)    Табла са подацима о оператеру постројења

Обавезује се Оператер постројења да на улазу у постројење постави таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројењем.
(2) Обезбеђење локације 
Пословно - производни објекат мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима, Правилима заштите од пожара, Санационим планом за отклањање последица пожара и Планом евакуације које је Оператер постројења приложио уз захтев за издавање интегралне дозволе као пратећу документацију. 
(3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији) 
Обавезује се Оператер постројења да одржава саобраћајну инфраструктуру како на прилазу постројењу, тако и на предметној парцели (манипулативном простору) као и да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.
(4) Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању отпадом 
Обавезује се Оператер постројења да обезбеди адекватни простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.
4) Управљање отпадом 
(1) Производња отпада
Обавезује се Оператер постројења да се приликом складиштења и третмана неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира сваке три године у складу са Законом о управљању отпадом, а нарочито да сав настали отпад (папир, картон, пластика, најлон и дрво) разврстава, пакује и чува на начин прописан Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина.
(2) Пријем отпада на локацији и истовар 
Обавезује се Оператер постројења да неопасни отпад - отпади од прерађених текстилних влакана по пријему на локацију, евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима, односно води уредну евиденцију о примљеним количинама наведеног отпада а место за складиштење и третман одржава чистим.   
(3) Разношење и одвожење отпада 
Обавезује се Оператер постројења да преузимање и одвожење неопасног отпада који се не може употребити и који има употребну вредност као секундарна сировина (папир, картон, пластика, најлон и дрво), обезбеди од стране регистрованих преузимача који имају дозволу за сакупљање, транспорт, третман или одлагање наведеног отпада, са којима има склопљен важећи уговор о преузимању и одвожењу и да уредно попуњава Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање. 
(4) Идентификација отпада према врсти, количини и својствима 
Сав отпад који се допреми у постројење има карактер неопасног отпада.
Обавезује се Оператер постројења да при управљању отпадом, врши идентификацију отпада према врсти отпада, класификацију отпада према Каталогу отпада и Листи категорија отпада (Q листа) и води евиденцију о количини отпада.
У производном процесу користи се искључиво отпад који је класификован као отпад који није опасан - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22. 
Инсталисани производни капацитет постројења је 60 t а тренутно функционални капацитет 36 t планиран за 2012. годину. Количине ће бити ажуриране на годишњем нивоу за сваку наредну календарску годину. 
(5) Сировине, помоћни материјали, вода и енергија 
Једину сировину за процес прераде/производње у постројењу представљају отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22. (100% памучно отпадно предиво - остаци из текстилне производње) од које се као финални производ добија памучни конац и памучни пуцвол. 
Санитарном водом постројење се снабдева са постојеће водоводне мреже из градског водовода. 
Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема.
За осветљење постројења и рад машина користи се електрична енергија. 
(6) Привремено складиштење отпада 
Обавезује се Оператер постројења да одмах по пријему у складиште евидентира примљене количине неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, сортира и адекватно ускладишти до момента третмана.
Обавезује се Оператер постројења да настали неопасан отпад који има употребну вредност као секундарна сировина (папир, картон, пластика, најлон и дрво) разврстава и складиштити, у прописану амбалажу и контејнере. 
Сав отпад који се прими у магацин и отпад који се генерише у процесу производње има карактер неопасног отпада.
Комунални отпад се  одлаже у типски метални контејнер, за чије пражњење је задужено ЈКП "Чистоћа" Нови Сад, једном недељно.
(7) Превоз отпада 
Превоз отпада који настане на предметној локацији а може се употребити као секундарна сировина (папир, картон, пластика, најлон и дрво), обављаће се друмским саобраћајем са адекватно опремљеним теретним возилима у власништву регистрованих преузимача, за превоз неопасног отпада, уз обавезу да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 72/09).
(8) Третман неопасног отпада (отпади од прерађених текстилних влакана)
Обавезује се Оператер постројења да третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.
Дозвола се издаје Оператеру постројења за третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана који се састоји из механичког третмана предива на машини за сечење и машини за упредање а као коначни производ се добија памучни конац различитих дебљина који служи као репроматеријал у текстилној индустрији и продаје се произвођачима текстилне робе. Остаци из производње памучног конца од одсецања се машински сортирају, класирају и користе као сировина у производњи памучног пуцвол-а који се пакује у полиетиленске вреће и вакумира те се као готов производ користи у штампарској индустрији и сличним индустријама за брисање руку и делова машина.  
У постројењу за третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, забрањује се третман било које врсте опасног отпада и других опасних материја.
- Поновно искоришћење
У постројењу за третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, сав прерађени отпад, врати се у употребу као готов производ - памучни конац различитих дебљина и памучни пуцвол, док се неопасан отпад (папир, картон, пластика, најлон и дрво) одваја и представља отпад који се генерише као секундарна сировина и предаје регистрованим преузимачима за рециклажу. 
- Капацитет постројења за третман неопасног отпада 
Инсталисани производни капацитет постројења је 60 t а тренутно функционални капацитет 36 t на годишњем нивоу.
Врста отпада који се користи у процесу третмана је прецизирана у тачки 4. Управљање отпадом, подтачка 4. "Идентификација отпада према врсти, количини и својствима", овог решења уз напомену да сав отпад који се генерише у процесу третмана има карактер неопасног отпада.
- Методе и технологије које ће се користити
Обавезује се Оператер постројења да приликом складиштења и третмана отпада користи најбоље могуће технике и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи. 
- Подаци о опреми и уређајима који ће се користити 
Обавезује се Оператер постројења да користи опрему и уређаје за које је доставио документацију уз захтев за издавање Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
(9) Одлагање отпада 
Оператер постројења се не бави одлагањем отпада. Привремено ускладиштен отпад који се може искористити као секундарна сировина одвози се од стране регистрованих преузимача.
(10) Контрола отпада и мере
Обавезује се Оператер постројења да управља отпадом на начин којим ће обезбедити смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након престанка рада.
Обавезно је раздвајање предвиђених врста секундарних сировина а издвојени папир, картон, пластика, најлон и дрво, Оператер постројења може предати даље само лицу које има адекватну дозволу надлежног органа за његово преузимање.
Кретање отпада мора да прати Документ о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.
(11) Узорковање отпада 
Обавезује се Оператер постројења да врши испитивање отпада ради класификације отпада за обављање делатности третмана отпада. Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом. 

5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања 

(1) Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука) 

Обавезује се Оператер постројења, да се придржава услова и спроводи мере за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину, дефинисане Решењем број 119-501-00583/2003-03 oд 24. јуна 2003. године, о давању сагласности на Претходну анализу утицаја пројекта на животну средину, издато од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој.
Емисије у ваздух
Постројење нема организованог испуста и не постоји могућност издвајања отпадних гасова у ваздух околине тако да при овој врсти третмана на предметној локацији нема емитовања загађујућих материја у ваздух.
Емисије у воду
Вода се у радном процесу не користи, тако да отпадних технолошких вода нема а самим тим нема ни емисије у воду.

Бука

У постројењу буку и вибрације праве машине и уређаји током радног процеса, као и транспортна моторна возила како при довожењу и истовару памучног отпада, тако и при одвожењу финалних производа али обзиром да се све машине налазе у затвореном објекту утицај је ограничен на унутрашњост објекта а имајући у виду да ни једна операција није континуална већ повремена као и да је фреквенција доласка возила на локацију мала, нема значајнијег негативног утицаја буке и вибрација на животну средину.
(2) Концентрација загађујућих материја у ваздуху и води и утицај на њихов квалитет 
Постројење при редовном раду, не емитује загађујуће материје у ваздух и воду па самим тим нема ни утицаја на њихов квалитет. Обзиром на врсту секундарних сировина (памучно предиво) која се привремено складишти и прерађује у постројењу, на самој локацији може доћи до појаве извесне количине суспендованих честица која имајући у виду капацитет постројења нема значајнијег негативног утицаја на животну средину.
(3) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања 
Обавезује се Оператер постројења да управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности. 
Све манипулативне површине у кругу комплекса морају бити бетониране и водонепропусне као и подне површине у просторији за третман и магацинском простору.

(4) Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се Оператер постројења, да контролу и мониторинг отпада врши у складу са законским прописима.  
Оператер је дужан да: 
-  спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;
-  води прецизну евиденцију преузетог отпада;
-  води прецизну евиденцију новонасталог отпада - секундарних сировина;
-  омогући  инспекцијски  надзор  преко  инспектора  за  заштиту  животне  средине  над  процесима  
складиштења и третмана неопасног отпада и наведеном документацијом. 
6) Спречавање удеса и одговор на удес 
Обавезује се Оператер постројења да спроводи политику превенције удеса у складу са Планом заштите од удеса који је оператер приложио уз захтев за издавање интегралне дозволе као пратећу документацију. 
Обавезује се Оператер постројења да ће у случају удеса одмах обавестити Министарство, Секретаријат, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује заштита и спашавање, и то: о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица удеса за људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.
Оператер постројења ће обавестити надлежни орган и о накнадно прикупљеним подацима који утичу на раније утврђене чињенице и закључке.
Оператер постројења ће у најкраћем могућем року обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклањање средњорочних и дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса.
Оператер постројења ће спровести хитне, средњорочне и дугорочне мере отклањања последица удеса, а након извршене анализе свих аспеката удеса, дати препоруке за будуће превентивне мере. 

7) Нестабилни (прелазни) начини рада 

За нестабилне (прелазне) начине рада се сматра: почетак рада постројења ако постоји ризик по животне средину, дефекти цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.
Обавезује се Оператер постројења да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану управљања отпадом.
8) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова 
Обавезује се Оператер да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Предлогу плана за затварање постројења који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.
9) Извештавање 
(1) Учесталост извештавања

Обавезује се Оператер постројења  да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

(2)  Институције којима се достављају извештаји

Оператер постројења је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији за заштиту животне средине. Оператер постројења је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 
Оператер постројења је дужан да чува најмање пет година основна документа и податке из извештаја, односно Документ о кретању отпада сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Службени Гласник РС", број 72/09).
10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива 
Оператер постројења, који обавља послове складиштења и третмана неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22, у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад, испуњава прописане услове са аспекта заштите животне средине, у складу са Законом о управљању отпадом и другим позитивним прописима који уређују ову област.
Предметна локација је обезбеђена свим потребним објектима, инфраструктуром и инсталацијама за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана.
На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,  арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина.
Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања. 
Оператер постројења је доставио сву документацију прописану  Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Службени гласник РС", број 72/09). 


Таксе за трошкове поступка издавања интегралне дозволе (такса за подношење захтева за издавање интегралне дозволе у износу од 240,00 динара и такса за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом у износу од 80000,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС" бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011 и 70/2011 - усклађени дин. изн.).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Оператер постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2, је дана 8. марта 2012. године, поднео Градској управи за заштиту животне средине, као надлежном органу у овом поступку, захтев број VI-501-205/12 за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад.
У поступку припреме интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, регистарски број 015, Оператеру постројења узети су у обзир:
Захтев оператера са потребним подацима, Извод о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Употребна дозвола за постројење, Радни план постројења за управљање отпадом, План затварања постројења, План заштите од удеса, Правила заштите од пожара са санационим планом за отклањање последица пожара и планом евакуације, Изјава о методама третмана или одлагања отпада, Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење којим је дата сагласност на претходну анализу утицаја пројекта на животну средину, копије потребних дозвола, решења, уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеној административној такси.
Приликом разматрања Захтева, Градска управа за заштиту животне средине, ценећи документацију коју је оператер постројења поднео уз Захтев, спровела је предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено учешће заинтересоване јавности. У датом року,  до 15. августа 2012. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности. 
У вези са напред изнетим, Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана, те је решено као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења, може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту