Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпада од прерађених текстилних влакана у постројењу у Руменци,"DINOS DVS" DOO,

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 09:18:32

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпада од прерађених текстилних влакана у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад, оператера постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2


Градска управа за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпадаНадлежни орган обавештава јавност да је 8. марта 2012. године, оператер постројења "DINOS DVS" DOO, Нови Сад, Ћирпанова број 2, регистровано 27. априла 2006. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 08608962), претежна делатност 4641 - Трговина на велико текстилом, поднео захтев број VI-501-205/12 за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан - отпади од прерађених текстилних влакана индексног броја 04 02 22 у постројењу у Руменци, улица Михајла Пупина број 4, на катастарској парцели број 1739/1 К.О. Руменка, Град Нови Сад. 
Оператер постројења је уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Употребну дозволу, Радни план постројења за управљање отпадом, План заштите од удеса, Правила заштите од пожара са планом евакуације, Предлог плана за затварање постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој о давању сагласности на претходну анализу утицаја пројекта на животну средину, решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеним административним таксама.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15. август 2012. године. 

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту