Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада,оператер постројења "ТEHNOPAPIR" D.O.O. Београд

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 09:17:11

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – (разврставање, пресовање и балирање) отпадних материјала – папирног и пластичног отпада, угао Царинске и Каналске улице на катастарској парцели број 4142/21 К.О. Нови Сад, Град Нови Сад I, оператера постројења "TEHNOPAPIR" D.O.O. Београд, Милана Решетара 36д


Градска управа за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (разврставање, пресовање и балирање)Надлежни орган обавештава јавност да је, оператер постројења "ТEHNOPAPIR" D.O.O. Београд, Милана Решетара 36 д, регистрованог 27. октобра 1997. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 17171631), претежна делатност 4690 – Неспецијализована трговина на велико, поднео захтев број VI-501-184/12 од 5. марта 2012. године за издавање Интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан – отпади папира, картона и производа од папира – отпади од раздвајања папира и картона одређених за рециклажу,  индексног  броја 03 03 08; папир и картонска амбалажа, индексног броја 15 01 01; папир и картон, индексног броја 19 12 01; одвојено сакупљене фракције - папир и картон, индексног броја 20 01 01; чврсти отпад пластике – отпадна пластика, индексног броја 07 02 13; обрада пластике, индексног броја 12 01 05; пластична амбалажа, индексног броја 15 01 02; отпадна возила из различитих видова транспорта, индексног броја 16 01 19; грађевински отпад и отпад од рушења, индексног броја 17 02 03; отпад од механичког третмана отпада – пластика и гума, индексног броја 19 12 04; одвојено сакупљање фракције, индексног броја 20 01 39, на углу Каналске и Царинске улице, на катастарској парцели број  4142/21 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад. 
Оператер постројења је, уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Радни план постројења за управљање отпадом, Правила заштите од пожара са планом евакуације, Санациони план за отклањање последица пожара, Предлог плана за затварање постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење Градске управе за заштиту животне средине којим се утврђује да за пројекат “Постројење за привремено складиштење и третман (разврставање, пресовање и балирање) неопасног отпада“ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеној административној такси.

Рок за достављање мишљења и предлога заинтересованих органа, организација и јавности је 6. август 2012. године. 

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту