"Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада...", "EKO - SANIT" DOO Ченеј

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 09:16:08

Градска управа за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман
неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је 22. августа 2011. године, оператер постројења "EKO - SANIT" DOO Ченеј, Партизанска бб, регистрован у Агенцији за привредне регистре под регистарским/матичним бројем 08341591, претежна делатност 2059 - Производња осталих хемијских производа, поднео захтев број VI-501-758/11 за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан - органског биоразградљивог отпада у постројењу у Ченеју, Партизанска бб, на катастарској парцели број 2935/1  К.О. Ченеј, Град Нови Сад.
Усмерено компостирање биомасе врши се савременим микробиолошким поступцима и представља поступак којим се у контролисаним аеробним процесима врши разградња органских материјала (убрзани процес хумификације органске материје) под дејством микроорганизама и ензима унетих помоћу специјализираних стартер култура (инокуланата), до биокомпоста - органског ђубрива. 
Оператер постројења је уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме, Употребну дозволу за постројење, Радни план постројења за управљање отпадом, План заштите од удеса, Главни пројекат заштите од пожара, Предлог плана за затварање постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, решење Градске управе за заштиту животне средине којим се утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину, решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеној административној такси.
Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.
Рок за достављање мишљења и предлога је 10. јул 2012. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту