Обавештење о рпијему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператер постројења "AUTOTEHNIK VEJIĆ" D.O.O. Ветерник"

Upravljanje otpadom - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 09:15:06

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпадних гума у постројењу у Ветернику, Дунавска бб, на катастарским парцелама бр. 3614/1 и 3614/2 К.О. Ветерник, Град Нови Сад, оператера постројења "AUTOTEHNIK VEJIĆ" D.O.O. Ветерник, Новосадски пут број 44


Градска управа за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада


Надлежни орган обавештава јавност да је 28. марта 2012. године, оператер постројења "AUTOTEHNIK VEJIĆ" D.O.O. Ветерник, Новосадски пут број 44, регистровано 27. априла 2006. године у Агенцији за привредне регистре (матични број 08817286), претежна делатност 4520 - Одржавање и поправка моторних возила, поднело захтев број VI-501-268/12 за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман отпада који је класификован као отпад који није опасан - отпадне гуме индексног  броја 16 01 03 у постројењу у Ветернику, Дунавска бб, на катастарским парцелама бр. 3614/1 и 3614/2 К.О. Ветерник, Град Нови Сад.
Оператер постројења је уз захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада доставио следећу документацију: Извод из АПР-а о регистрацији фирме за обављање потребне делатности, Радни план постројења за управљање отпадом, План заштите од удеса, Правила заштите од пожара са планом евакуације, Санациони план за отклањање последица пожара, Предлог плана за затварање постројења, Изјаву о методама третмана или одлагања отпада, Изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења, Решење Градске управе за заштиту животне средине којим се утврђује да за пројекат "Пословни објекат за протектирање гума спратности П, пословни објекат  - магацин готових производа спратности П и санитарни чвор спратности П" није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, решења и уверења других надлежних органа и организација издатих у складу са законом, доказ о осигурању и доказ о уплаћеној административној такси.

Рок за достављање мишљења и предлога је 25. јун 2012. године.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у сали Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110, Нови Сад, радним данима у времену од 10 до 15 часова.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту