"FRIGO ŽIKA" ДОО, Нови Сад

Zastita vazduha - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 08:10:04

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, на основу члана 56. став 2. и 8. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/2009), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 11. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), поступајући по захтеву оператера ''FRIGO ŽIKA'' ДОО, са седиштем у Новом Саду, улица Пап Павла број 39, у предмету издавања дозволе за рад новоизграђеног стационарног извора загађивања роштиљнице ''FRIGO ŽIKA'' ДОО Нови Сад, у улици Булевар ослобођења број 34, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е


1. ДОЗВОЉАВА СЕ РАД стационарног извора загађивања роштиљнице оператера ''FRIGO ŽIKA'' ДОО, Нови Сад, у улици Булевар ослобођења број 34, у саставу стамбене зграде (П+7+Пк), на катастарској парцели број 6900/5 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад и УТВРЂУЈЕ да исти испуњава услове заштите ваздуха од загађивања.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер да обезбеди једном у току године мерење емисије загађујућих материја и да о томе води редовну евиденцију.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер да резултате мерења из тачке 2. овог решења доставља Агенцији за заштиту животне средине, Градској управи за инспекцијске послове - Област инспекције за заштиту животне средине и Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада.
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е


Оператер, ''FRIGO ŽIKA'' ДОО, са седиштем у Новом Саду, улица Пап Павла број 39, поднео је захтев за издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања за новоизграђени извор загађивања роштиљнице ''FRIGO ŽIKA'' ДОО Нови Сад, у улици Булевар ослобођења број 34.
Уз захтев за добијање дозволе за рад, за предмети извор загађивања, приложени су: 
- попуњен образац (број VI-501-1097/10 од 08.09.2010. године) са подацима о оператеру и извору загађивања, израђен од стране ''PROGREEN'' ДОО за инжењеринг, управљање системима заштите животне средине, безбедност и здравље на раду, Нови Сад, Јеврејска број 4;
- Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији (број 94 253/10 од 24.1.2011. године), које је изадао ЈП ''Урбанизам'' Нови Сад;
- Информација о локацији за парцелу број 6900/5 К.О. Нови Сад I (V-353-1253/10 од 08.02.2011. године), коју је издала Градска управа за урбанизам и стамбене послове Нови Сад;
- Пројекат вентилације (број 8-1006-10) који је израдио ''Magnetic plus'', Нови Сад, Бате Бркића број 18, ДОО за трговину, инжењеринг и услуге, Нови Сад, август 2010;
- Изјава извођача радова ''ELVIK'' ДОО, Нови Сад, Ресавска број 2, дана 25.08.2010. године, да су радови на инсталацији вентилације урађени према пројектно-техничкој документацији;
- Решење о регистрацији привредног субјекта ''FRIGO ŽIKA'' ДОО (број БП 138646/2008 од 04.11.2008. године) од Агенције за привредне регистре;
- Уговор о закупу пословног простора између закуподавца ЈП ''Пословни простор'' Нови Сад, Народног фронта број 53 и ''FRIGO ŽIKA'' ДОО за производњу и трговину, Нови Сад, Пап Павла број 39.
Оператер је приложио резултате мерења емисије загађујућих материја на извору загађивања (број 807/1 од 26.08. 2010. године), обављених у току пробног рада, које је извршило овлашћено правно лице Институт ''Ватрогас'' ДОО, Нови Сад, Булевар војводе Степе број 66.
Увидом у приложену документацију констатовано је да се технолошки процес састоји од термичке обраде намирница која се одвија у одговарајућим термичким уређајима (роштиљ - за чији рад се користи гас пропан-бутан и електрична енергија за фритезу). Одвођење отпадних гасова врши се системом принудне вентилације који се састоји од напе, хватача масти, троделног екофилтера и каналског вентилатора капацитета 4000 m3/h.
Увидом у приложену документацију утврђено је да је оператер предузео све планиране техничко-технолошке и друге мере заштите ваздуха од загађивања, као и да је емисија загађујућих материја из предметног извора загађивања мања од прописаних граничних вредности емисије, тако да рад овог стационарног извора загађивања неће погоршати квалитет ваздуха.
Учесталост мерења у току рада одређена је на основу достављених резултата о извршеним мерењима.
Чланом 56. став 2. Закона о заштити ваздуха прописано је да дозволу у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања издаје орган надлежан за послове заштите животне средине у форми решења, а у ставу 8. је прописано да се дозволом утврђује да су испуњени услови заштите ваздуха од загађивања, одобрава рад стационарног извора загађивања и на основу резултата извршених мерења одређује учесталост мерења емисије.

На основу изнетог решено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, у року од 15 дана од дана пријема решења, путем овог органа.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту