СЗТР Пекара "АС ПЕК НС", Нови Сад

Zastita vazduha - arhiva Датум креирања: 2016-05-27 08:08:56

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, на основу члана 56. став 2. и 8. Закона о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', број 36/2009), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 11. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10 и 39/10), поступајући по захтеву оператера СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' оснивача Бљерим Бинаја, са седиштем у Новом Саду, улица Народног фронта број 73, у предмету издавања дозволе за рад новоизграђеног стационарног извора загађивања СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' Нови Сад, у улици Краљевића Марка број 33, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е


1. ДОЗВОЉАВА СЕ РАД стационарног извора загађивања пекаре (производња хлеба и пецива), оператера СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' Нови Сад, у улици Краљевића Марка број 33, у саставу стамбене зграде (Су+П+4+Пк), на катастарској парцели број 4616/1 К.О. Нови Сад I, Град Нови Сад и УТВРЂУЈЕ да исти испуњава услове заштите ваздуха од загађивања.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер да обезбеди једном у току године мерење емисије загађујућих материја и да о томе води редовну евиденцију.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер да резултате мерења из тачке 2. овог решења доставља Агенцији за заштиту животне средине, Градској управи за инспекцијске послове - Област инспекције за заштиту животне средине и Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада.
 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е


Оператер, СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' оснивача Бљерим Бинаја, са седиштем у Новом Саду, улица Народног фронта број 73, поднео је захтев за издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања за новоизграђени извор загађивања СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' Нови Сад, у улици Краљевића Марка број 33.

Уз захтев за добијање дозволе за рад, за предмети извор загађивања, приложени су: 
- попуњен образац са подацима о оператеру и извору загађивања;
- Уверење о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији (број 93 371/10 од 19.11.2010. године) које је изадао ЈП ''Урбанизам'' Нови Сад;
- Информација о локацији за парцелу број 4616/1 К.О. Нови Сад I (V-353-1103/10 од 24.11.2010. године) коју је издала Градска управа за урбанизам и стамбене послове Нови Сад;
- Употребнa дозвола за стамбени-пословни објекат (Су+П+4+Пк), у улици Краљевића Марка број 33 (број V-353-3639/06 од 28. 03. 2007. године), коју је издала Градска управа за урбанизам и стамбене послове Нови Сад;
- Главни пројекат вентилације (број PM-0101/06) који је израдио ''ECT.A9-еcoclimatic'', Булевар ослобођења 5/I, ДОО за пројектовање, инжењеринг и трговину, Нови Сад, јун 2006;
- Изјава (број 3/1-07/06 од 24.09.2006. год.) извођача радова ''ТЕРМОМОНТ'' ДОО, Нови Сад, Кисачка број 84, да су радови на инсталацији вентилације урађени према пројектно-техничкој документацији;
- Стручни налаз о утврђивању ефикасности система одсисне вентилације (број 3912-1/2010 од 14.12. 2010. године) израђен од стране Института за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО, Краљевића Марка 11, Нови Сад;
- Извештај о мерењу емисије загађујућих материја у ваздуху (број 0288/2010 од 04.02. 2010. године) извршен од стране Института за превентиву, заштиту на раду, противпожарнузаштиту и развој ДОО, Краљевића МАрка 11, Нови Сад;
- Решење о регистрацији привредног субјекта СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' Нови Сад (број БП 119548/2009 од 25.08.2009. године) од Агенције за привредне регистре;
- Уговор о закупу пословног простора између закуподавца Грбић Марка из Новог Сада, улица Змај Јовина број 26 и СЗТР Пекара ''АС ПЕК НС'' у Новом Саду, улица Народног фронта број 73;
Оператер је приложио резултате мерења емисије загађујућих материја (број 0288/2010 од 04.02. 2010. године) обављених у току пробног рада, које је извршило овлашћено правно лице Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО, Краљевића МАрка 11, Нови Сад.
Увидом у приложену документацију утврђено је да се за рад пећи користи електрична енергија, да је оператер предузео све планиране техничко-технолошке и друге мере заштите ваздуха од загађивања, као и да је емисија загађујућих материја из предметног извора загађивања мања од прописаних граничних вредности емисије, тако да рад овог стационарног извора загађивања неће погоршати квалитет ваздуха.
Учесталост мерења у току рада одређена је на основу достављених резултата о извршеним мерењима.
Чланом 56. став 2. Закона о заштити ваздуха прописано је да дозволу у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања издаје орган надлежан за послове заштите животне средине у форми решења, а у ставу 8. је прописано да се дозволом утврђује да су испуњени услови заштите ваздуха од загађивања, одобрава рад стационарног извора загађивања и на основу резултата извршених мерења одређује учесталост мерења емисије.

На основу изнетог решено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, у року од 15 дана од дана пријема решења, путем овог органа.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту