Праћење стања површинких вода на територији Града Новог Сада се врши у циљу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од нежељених ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као и могућности информисања јавности о добијеним резултатима.

На основу члaна 69. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), Градско веће Града Новог Сада је донело ''Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада у 2014. и 2015. години''. (''Службени лист Града Новог Сада'', број 21/14). Праћење квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за сваку календарску годину планира се Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Праћење квалитета површинске воде се врши у складу са:

- Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС);

- Законом о водама (''Службени гласник РС'',  број 30/10);

- Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Службени гласник РС'',  број 50/12);

- Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник РС'',  број 74/11);

- Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине (''Службени гласник РС'',  број 37/11);

- Листом овлашћених правних лица за испитивање квалитета површинских вода преузете са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Булевар уметности 2а, Београд.

Мерна места за праћење квалитета воде, одређена узимајући у обзир локалитете на којима се вода током сезоне користи од стране већег број људи у рекреативне сврхе, су следећа:

Локалитет Шема узорковања
''Дунав-Штранд'' Свакодневно у сезони
''Дунав-Официрац'' Једном недељно
''Дунав-Футог'' Једном недељно
''Бегечка јама'' Једном недељно

 

Годишњи ивештај о утврђивању параметара еколошког и хемијског статуса  површинских вода на територији Града Новог Сада у 2015. години

Месечни извештај о хeмиjском и eкoлoшком стaтусу пoвршинскe вoдe нa рeци Дунaв у Грaду Нoвoм Сaду, Футoгу и Бeгeчу тoкoм jунa 2015. гoдинe

Месечни извештај о хeмиjском и eкoлoшком стaтусу пoвршинскe вoдe нa рeци Дунaв у Грaду Нoвoм Сaду, Футoгу и Бeгeчу тoкoм jулa 2015. гoдинe

Месечни извештај о хeмиjском и eкoлoшком стaтусу пoвршинскe вoдe нa рeци Дунaв у Грaду Нoвoм Сaду, Футoгу и Бeгeчу тoкoм августа 2015. гoдинe

Месечни извештај о хемијском и еколошком статусу површинске воде на реци Дунав у Граду Новом Саду, Футогу и Бегечу током септембра 2015. године

Податке о квалитету површинских вода на тероторији Новог Сада можете видети ако кликнете на одговаруће мерно место нa мaпи.

 

 

Годишње извештаје о квалитету воде јавних купалишта у периоду од 2009. до 2012. године можете преузети на линковима испод.

Moниторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2009. години

Мониторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2010. години

Мониторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2011. години

Мониторинг квалитета воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада у 2012. години

ДОКУМЕНТИ